Projekt rezolucji - B7-0027/2009Projekt rezolucji
B7-0027/2009

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji

9.9.2009

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0201/2009 i B7‑0202/2009
zgodnie z art. 115 i art. 110 ust. 2 Regulaminu

Véronique Mathieu i Vytautas Landsbergis w imieniu grupy politycznej PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0026/2009

Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0027/2009
Teksty złożone :
B7-0027/2009
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0027/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ,

–   uwzględniając międzynarodowe i europejskie zobowiązania związane z ochroną praw człowieka, w tym te zawarte w konwencjach ONZ w sprawie praw człowieka oraz w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka, a w szczególności Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w świetle którego Rada, stanowiąc zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Wspólnocie przez traktat WE, może jednomyślnie przyjąć właściwe środki w celu walki z dyskryminacją,

–   uwzględniając art. 115 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dnia 14 lipca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji, które wejdą w życie 1 marca 2010 r. i w których zakazuje się „bezpośredniego rozprzestrzeniania wśród nieletnich […] informacji publicznych promujących stosunki homoseksualne, biseksualne i poligamiczne”, ponieważ „mają one szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich”,

B.  mając na uwadze, że projekt przepisów jest nadal rozpatrywany przez krajowe władze na Litwie, a środki przekazu zwiększyły wyczulenie obywateli na tę kwestię i wywołały szeroko zakrojone reakcje,

C. mając na uwadze, że art. 4 ust. 12 przepisów ma na celu zakaz rozprzestrzeniania informacji obejmujących „ośmieszanie i poniżanie ze względu na narodowość, rasę, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną, status społeczny, język, religię, wiarę i przekonania”,

D. mając na uwadze, że szwedzka prezydencja w UE omówiła kwestię tych przepisów z władzami litewskimi, a nowa prezydent Litwy oświadczyła, że podejmie kroki w celu zapewnienia zgodności prawa z wymogami UE i wymogami międzynarodowymi,

E.  mając na uwadze Konwencję praw dziecka ONZ, w której stwierdza się, że „rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną i wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie”,

F.  mając na uwadze, że art. 22 dyrektywy „Telewizja bez granic” pozwala państwom członkowskim na podejmowanie odpowiednich środków w celu dopilnowania, aby nadawcy nie nadawali programów mogących mieć poważny i zarazem szkodliwy wpływ na psychiczny, umysłowy lub moralny rozwój małoletnich,

1.  popiera zasadę, o której mowa w Konwencji praw dziecka ONZ, uznającą, że „dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”; ponadto, jak zaznaczono w Deklaracji praw dziecka, wyraża przekonanie, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”;

2.  ponownie zaznacza, jak ważna dla UE jest walka ze wszelkimi formami dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wypowiedzi nowej prezydent Litwy i fakt utworzenia na Litwie grupy roboczej, która zajmie się oceną ewentualnych zmian w prawie, a także zwraca się z prośbą do prezydent i władz Litwy o zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami wpisanymi do prawa międzynarodowego i europejskiego;

4.  odnotowuje, że przepisy prawne o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji zatwierdzone dnia 14 lipca 2009 r. przez litewski parlament nie są wiążące i jeszcze przed datą wejścia w życie mają zostać poddane przeglądowi;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących, a także prezydent Republiki Litewskiej.