Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0027/2009

Predkladané texty :

B7-0027/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.6

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0019

NÁVRH UZNESENIA
PDF 123kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE428.631v01-00
 
B7-0027/2009

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009

v súlade s článkami 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií


Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií  
B7‑0027/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách,

–   so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, a najmä na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý v rámci právomocí udelených Spoločenstvu na základe Zmluvy o ES umožňuje jednomyseľne konajúcej Rade prijať náležité opatrenia v boji proti diskriminácii,

–   so zreteľom na články 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže litovský parlament 14. júla 2009 schválil zmeny a doplnenia zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý nadobudne účinnosť 1. marca 2010 a na základe ktorého bude zakázané „priamo šíriť medzi neplnoletými osobami […] verejné informácie, ktoré propagujú homosexuálne, bisexuálne alebo polygamné vzťahy“, pretože to má „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“,

B.  keďže návrh zákona stále skúmajú litovské národné orgány a masmédiá zvýšili citlivosť verejnosti a vyvolali rozsiahle reakcie,

C. keďže cieľom článku 4 ods. 12 tohto zákona je zakázať informácie, ktoré by „zosmiešňovali alebo ponižovali na základe národnosti, rasy, pohlavia, pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, spoločenského postavenia, jazyka, náboženského vyznania, viery alebo postojov“,

D. keďže švédske predsedníctvo EÚ prerokovalo zákon s litovskými orgánmi, pričom nová litovská prezidentka vyhlásila, že zabezpečí, aby bol zákon v súlade s požiadavkami EÚ a medzinárodnými požiadavkami,

E.  keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa uvádza, že „rodina ako základná jednotka spoločnosti a prirodzené prostredie pre rast a blaho všetkých svojich členov, a predovšetkým detí, musí mať nárok na potrebnú ochranu a pomoc, aby mohla bezo zvyšku plniť svoju úlohu v spoločnosti“,

F.  keďže článok 22 smernice o televízii bez hraníc umožňuje členským štátom prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby televízne vysielanie neobsahovalo programy, ktoré by mohli vážne narušiť telesný, duševný alebo morálny vývoj neplnoletých osôb,

1.  zdôrazňuje zásadu uvedenú v Dohovore OSN o právach dieťaťa, ktorá stanovuje, že „v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia“; navyše, ako sa uvádza v Deklarácii práv dieťaťa, je presvedčený, že „dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť vrátane primeranej právnej ochrany pred narodením aj po ňom“;

2.  opäť potvrdzuje, že je dôležité, aby EÚ bojovala proti všetkým formám diskriminácie, a najmä diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii;

3.  víta vyhlásenia novej prezidentky Litovskej republiky a vytvorenie litovskej pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu hodnotiť prípadné zmeny uvedeného zákona, a vyzýva litovskú prezidentku a orgány, aby zabezpečili, že vnútroštátne právne predpisy budú v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami, ako je zakotvené v medzinárodnom a európskom práve;

4.  poznamenáva, že zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý litovský parlament schválil 14. júla 2009, ešte nenadobudol účinnosť a než sa tak stane, musí byť zrevidovaný;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín a prezidentke Litovskej republiky.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia