Förslag till resolution - B7-0027/2009Förslag till resolution
B7-0027/2009

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information

  9.9.2009

  till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0201/2009 och B7‑0202/2009
  i enlighet med artiklarna 115 och 110.2 i arbetsordningen

  Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0026/2009

  Förfarande : 2009/2632(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0027/2009
  Ingivna texter :
  B7-0027/2009
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B7‑0027/2009

  Europaparlamentets resolution om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

  –   med beaktande av internationella och europeiska skyldigheter på människorättsområdet, däribland dem som fastställs i FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

  –   med beaktande av EU:s bestämmelser om mänskliga rättigheter, och i synnerhet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –   med beaktande av artikel 13 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som inom ramen för de befogenheter som EG-fördraget ger gemenskapen ger rådet möjlighet att genom enhälligt beslut vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering,

  –   med beaktande av artiklarna 115 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Det litauiska parlamentet godkände den 14 juli 2009 ändringar i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som ska träda i kraft den 1 mars 2010, och enligt vilken det kommer att vara förbjudet att till minderåriga direkt sprida offentlig information som främjar homosexuella, bisexuella eller polygama förhållanden, eftersom detta har skadlig påverkan på de minderårigas utveckling.

  B.  Lagförslaget håller fortfarande på att ses över av de litauiska nationella myndigheterna, och massmedia har skärpt allmänhetens uppmärksamhet och gett upphov till reaktioner i stor skala.

  C. Artikel 4.12 i lagen syftar till att förbjuda information som är hånfull eller kränkande på grund av nationalitet, ras, kön, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, social ställning, språk, religion, övertygelse eller åsikter.

  D. Det svenska ordförandeskapet i EU har diskuterat lagen med de litauiska myndigheterna, och den nya litauiska presidenten har sagt att hon kommer att agera för att se till att lagen ändras i enlighet med EU:s krav och internationella krav.

  E.  I FN-konventionen om barnets rättigheter anges att ”familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället”.

  F.  Enligt artikel 22 i direktivet om television utan gränser får medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att tv-sändningar inte innehåller program som allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga.

  1.  Europaparlamentet bekräftar den princip i FN-konventionen om barnets rättigheter som erkänner att ”barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”. Dessutom är parlamentet övertygat om att ”barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födseln”, såsom anges i konventionen om barnets rättigheter.

  2.  Europaparlamentet bekräftar vikten av att EU bekämpar alla former av diskriminering, och framför allt diskriminering på grund av sexuell läggning.

  3.  Europaparlamentet välkomnar uttalandena från Litauens nya president och inrättandet av en arbetsgrupp i Litauen som har i uppdrag att utvärdera eventuella ändringar i lagen. Parlamentet uppmanar Litauens president och myndigheter att se till att nationell lagstiftning är förenlig med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt folkrätten och EU:s lagstiftning.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, som antogs av Litauens parlament den 14 juli 2009, ännu inte träff i kraft och att den ska ses över redan innan den träder i kraft.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament och till Republiken Litauens president.