Предложение за резолюция - B7-0029/2009Предложение за резолюция
B7-0029/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация

9.9.2009

внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор, B7‑0201/2009 и B7‑0202/2009
съгласно член 115 и член 110, параграф 2, от правилника

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0026/2009

Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0029/2009
Внесени текстове :
B7-0029/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0029/2009

Резолюция на Европейския парламент относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация

Европейският парламент,

–         като взе предвид международните и европейски задължения по отношение на правата на човека, включително онези, съдържащи се в конвенциите на ООН относно правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

 

–         като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз по отношение на правата на човека, и по-конкретно Хартата на основните права на Европейския съюз, както и членове 6 и 7 от Договора за създаване на Европейския съюз,

 

–         като взе предвид член 13 от Договора за създаване на Европейската общност, който предоставя на Европейския съюз правомощието да приема мерки за борба с дискриминацията, основаваща се, наред с другото, на сексуалната ориентация, както и да насърчава принципите на равенството,

 

–         като взе предвид Директива 2000/43/EО и Директива 2000/78/EО, които забраняват пряката и косвената дискриминация, основана на раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008) 0426),

 

–         като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който забранява „всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“,

 

–         като взе предвид Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение („Телевизия без граници“),

 

–         като взе предвид член 115 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

 

А.        като има предвид, че ЕС е общност на ценности, основаващи се на правата на човека, основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, равенството и недискриминацията,

 

Б.        като има предвид, че ЕС и неговите държави-членки имат задължението да насърчават равенството и да се борят срещу дискриминацията, по-специално въз основа на член 13 от ДЕО и на директивите, които са одобрени и предложени за постигането на тази цел, включително борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация,

 

В.        като има предвид, че изключването, дискриминацията и тормозът на млади хомосексуални жени, хомосексуални мъже, бисексуални и транссексуални лица води до тежки психологически травми и висок процент на самоубийства и че информацията и образованието в училищата са от съществено значение за закрилата на тези лица,

 

Г.        като има предвид, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в сферата на индивидуалното право на личен живот, гарантирано от международни, европейски и национални закони от областта на правата на човека, а равенството и недискриминацията следва да бъдат насърчавани от обществените органи, като същевременно на медиите, неправителствените организации и частните лица следва да бъде гарантирана свободата на изразяване на мнение,

 

Д.       като има предвид, че на 14 юли 2009 г. литовският парламент отхвърли президентското вето и прие изменения на Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, които ще влязат в сила от 1 март 2010 г. и където се твърди, че „публичната информация, която съдържа агитация за хомосексуални [и] бисексуални [...] връзки“ и „противоречи на семейните ценности“, „има вредно въздействие върху развитието на непълнолетните лица”,

 

Е.        като има предвид, че подобни разпоредби приравняват информацията относно хомосексуалността с явления като изобразяването на физическо насилие, излагането на показ на мъртви или жестоко осакатени човешки тела или информацията, която предизвиква страх или ужас или насърчава извършването на самоосакатяване или самоубийство,

 

Ж.       като има предвид, че включването на такава далечна връзка с хомосексуализма е в рязко противоречие с член 4, параграф 12, от закона, който е насочен към забраняване на информация, съдържаща „подигравка или унижение на основата на националност, раса, пол, произход, увреждане, сексуална ориентация, социално положение, език, религия, убеждения или определени нагласи”,

 

З.        като има предвид, че законът не предлага определение за „разпространяване” или „агитиране” за хомосексуалност, хетеросексуалност или друг вид сексуална ориентация, което е в противоречие с принципа на правната сигурност, според който даден закон придобива правна сила, когато забранените деяния са ясно дефинирани в правно отношение,

 

И.       като има предвид, че подобни изменения ще доведат до забраняването на всякаква информация за хомосексуализма, ако тя е достъпна за непълнолетни лица, а това би могло да се използва за ограничаване работата на активистите, работещи по въпросите на правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност, като забраната би могла да се разшири и да обхване информация, предоставяна чрез публични медии или книги – фактор, който създава притеснения в медиите и сред издателите и журналистите, както и информация, предлагана на уебсайтове или във филми, а също и дискотеки, изложби, демонстрации и други публични изяви,

 

Й.       като има предвид, че Обединеното кралство въведе подобен закон през 1988 г., който впоследствие беше отменен не само защото бе дискриминационен, но и защото представляваше сериозна пречка за ефективното и деликатно преподаване и осигуряване на духовни грижи за учениците и студентите, излагайки на опасност уязвимите деца, които се сблъскват с тормоз и малтретиране на хомофобска основа,

 

К.       като има предвид, че член 22 от директивата за „Телевизия без граници” позволява на държавите-членки да вземат целесъобразни мерки, за да гарантират, че телевизионните предавания не включват програми, които биха могли сериозно да навредят на физическото, умствено или морално развитие на непълнолетните лица, защото съдържат „порнография или неоправдано насилие”, но това не може да се тълкува така, че да обхване цялата информация, свързана със сексуалната ориентация,

 

Л.       като има предвид, че президентът на Литва поиска от парламента да преразгледа закона, тъй като той съдържа общи и неясни формулировки, за да се гарантира, че съответства на „конституционните принципи за правова държава, правна сигурност и правна яснота” и „не е в противоречие с гаранциите за отворено общество и плуралистична демокрация“,

 

М.       като има предвид, че неправителствени организации в областта на правата на човека и свободата на печата, както и членове на Европейския парламент многократно призоваха институциите на ЕС да се намесят и парламентът на Литва да преразгледа закона, тъй като той означава институционализиране на хомофобията и нарушаване на правото на свобода на изразяване и на правото човек да не бъде подлаган на дискриминация,

 

Н.       като има предвид, че шведското председателство на ЕС обсъди закона с литовските органи, като същевременно новият президент на Литва заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да се гарантира изменянето на закона в съответствие с изискванията на ЕС,

 

О.       като има предвид, че през есента ще бъдат разгледани допълнителни изменения на наказателния и административния кодекс; като има предвид, че тези изменения криминализират деяния на физически или юридически лица, които популяризират или финансират хомосексуализъм на публични места, и ги считат за наказуеми с общественополезен труд, глоба в размер до 1500 евро или задържане,

 

1.        призовава Агенцията за основните права да извърши оценка на този закон и на измененията към него спрямо Договорите на ЕС и законодателството на ЕС;  

 

2.        призовава Комисията да прецени възможността за задействане на процедурата, предвидена в член 7 от ДЕС;

 

3.        приветства изявленията на новия президент на Република Литва и го призовава да поиска от Конституционния съд да разгледа закона и измененията към него, в случай че те бъдат одобрени; призовава литовските органи да изменят закона или да го отменят и да се въздържат от приемане на измененията на наказателния и административния кодекс, за да се гарантират закони, които са съвместими с правата на човека и основните свободи, залегнали в международното и европейското право;

 

4.        призовава за зачитане на правото на свобода на изразяване за всеки, включително правото да се търси, получава и разпространява информация, както и на законодателството и политиките на ЕС в областта на борбата с дискриминацията, а също така и на Хартата на основните права на ЕС, член 6 от ДЕС и член 13 от ДЕО, с други думи – зачитане на основните ценности на ЕС;

 

5.        призовава останалите държави-членки да се въздържат от приемането на подобни закони или изменения, да осъдят актовете на хомофобия и да прилагат по-стриктно директивите и законите на ЕС в областта на борбата с дискриминацията и правата на човека;

 

6.        възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки и кандидатстващите за членство страни, президента на Република Литва, парламента на Република Литва, Агенцията за основните права и Съвета на Европа.