Forslag til beslutning - B7-0029/2009Forslag til beslutning
B7-0029/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om den litauiske lov til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af offentlig information

9.9.2009

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑0201/2009 og B7‑0202/2009
jf. forretningsordenens artikel 115 og artikel 110, stk. 2

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0026/2009

Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0029/2009
Indgivne tekster :
B7-0029/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0029/2009

Europa-Parlamentets beslutning om den litauiske lov til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af offentlig information

Europa-Parlamentet,

- der henviser til de internationale og europæiske forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, herunder de forpligtelser, der fremgår af FN's konventioner om menneskerettigheder og af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

 

- der henviser til EU's bestemmelser om menneskerettigheder og navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union,

 

- der henviser til artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der gav EU beføjelser til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af bl.a. seksuel orientering og til fremme af ligestillingsprincippet,

 

- der henviser til direktiv 2000/43/EF og direktiv 2000/78/EF, der forbyder direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, samt forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426),

 

- der henviser til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ifølge hvilket enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering er forbudt,

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (direktivet om fjernsyn uden grænser),

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 115 og artikel 110, stk. 2,

 

A. der henviser til, at EU er et værdifællesskab, der bygger på menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet, lighed og ikke-forskelsbehandling,

 

B. der henviser til, at EU og medlemsstaterne skal fremme lighed og bekæmpe forskelsbehandling, navnlig på grundlag af EF-traktatens artikel 13 og de direktiver, der er blevet foreslået og vedtaget for at nå dette mål, hvilket omfatter bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering,

 

C. der henviser til, at udelukkelse, forskelsbehandling og chikane af unge lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle medfører alvorlige psykologisk forstyrrelser og høje selvmordsrater, og at oplysning og undervisning i skolen er af afgørende betydning for at beskytte unge lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle,

 

D. der henviser til, at seksuel orientering er et anliggende, der hører under den individuelle ret til privatlivets fred, som er fastlagt ved internationale, europæiske og nationale menneskerettighedslove, at lighed og ikke-forskelsbehandling bør fremmes af offentlige myndigheder, og at mediers, ngo'ers og den enkeltes ytringsfrihed bør sikres,

 

E. der henviser til, at det litauiske parlament den 14. juli 2009 underkendte præsidentens veto og vedtog ændringerne af loven til beskyttelse af mindreårige mod skadelige de virkninger af offentlig information, der vil træde i kraft den 1. marts 2010, med en bemærkning om, at oplysninger til offentligheden, der propaganderer for homoseksuelle og biseksuelle forhold, og som trodser familieværdier, har en skadelig indvirkning på mindreåriges udvikling,

 

F. der henviser til, at sådanne bestemmelser sidestiller oplysninger om homoseksualitet med fremstillinger af f.eks. fysisk vold, billeder af lig eller groft lemlæstede personer og oplysninger, der fremkalder frygt eller rædsel eller tilskynder til selvmutilation eller selvmord,

 

G. der henviser til, at indføjelse af sådanne vage henvisninger til homoseksualitet står i skarp kontrast til lovens artikel 4, stk. 12, der sigter mod at forbyde oplysninger, der indebærer hån eller ydmygelse på grund af nationalitet, race, køn, oprindelse, handicap, seksuel orientering, social status, sprog, religion, tro eller holdning,

 

H. der henviser til, at loven ikke indeholder en definition på udbredelse af eller propaganda for homoseksualitet, heteroseksualitet eller andre former for seksuel orientering, hvilket er i modstrid med princippet om retssikkerhed, ifølge hvilket en lov er gyldig, når de forbudte handlinger er klart definerede juridisk set,

 

I. der henviser til, at sådanne ændringer vil medføre et forbud mod oplysninger om homoseksualitet, hvis de er tilgængelige for mindreårige, hvilket kan bruges til at indføre restriktioner for det arbejde, som forkæmpere for anliggender som menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, udfører, og kan udvides til at omfatte oplysninger fra offentlige medier eller bøger, hvilket har skabt bekymring i medierne og blandt redaktører og journalister, samt oplysninger på websteder eller i film, men også på diskoteker og udstillinger samt ved demonstrationer eller andre offentlige begivenheder,

 

J. der henviser til, at Det Forenede Kongerige indførte en lignende lov i 1988, som efterfølgende blev ophævet, idet den ikke blot var diskriminerende, men en alvorlig hindring for effektiv og indlevende undervisning og omsorgsfuld behandling af elever og studerende og bragte sårbare børn, som var udsatte for homofobisk chikane og misbrug, i fare,

 

K. der henviser til, at artikel 22 i direktivet om fjernsyn uden grænser gør det muligt for medlemsstaterne at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at tv-udsendelser ikke omfatter programmer, der i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske udvikling, fordi de indeholder pornografi eller umotiveret vold, men at dette ikke kan fortolkes som dækkende alle oplysninger vedrørende seksuel orientering,

 

L. der henviser til, at Litauens præsident anmodede parlamentet om at tage loven op til fornyet overvejelse, fordi den var udarbejdet for vagt og uklart, med henblik på at sikre, at den overholder de forfatningsmæssige principper vedrørende retsstatsprincippet, retssikkerhed og juridisk klarhed, og at den ikke er i modstrid med garantien for et åbent samfund og et pluralistisk demokrati,

 

M. der henviser til, at ngo'er, der beskæftiger sig med menneskerettigheder og pressefrihed, samt medlemmer af Europa-Parlamentet gentagne gange har anmodet EU-institutionerne om at gribe ind og anmodet parlamentet om at tage loven op til fornyet overvejelse, eftersom den uvægerligt vil medføre en institutionalisering af homofobi og en krænkelse af ytringsfriheden og retten til ikke at blive udsat for forskelsbehandling,

 

N. der henviser til, at det svenske EU-formandskab har drøftet loven med de litauiske myndigheder, og at den nye litauiske præsident har erklæret, at hun vil gribe ind for at sikre, at loven bringes i overensstemmelse med EU's krav,

 

O. der henviser til, at yderligere ændringer af straffe- og forvaltningsloven vil blive drøftet til efteråret; der henviser til, at disse ændringer vil betyde, at privatpersoners eller juridiske personers handlinger, der fremmer eller finansierer homoseksualitet på offentlige områder bliver strafbare og vil kunne straffes med samfundstjeneste, en bøde på op til 1500 EUR eller fængsel,

 

1.   anmoder Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om at vurdere denne lov og ændringerne til den i forhold til EU's traktater og lovgivning;  

 

2.   anmoder Kommissionen om at overveje muligheden for at indlede den i EU-traktatens artikel 7 omhandlede procedure;

 

3.   glæder sig over den nye litauiske præsidents udtalelser og opfordrer hende til at anmode forfatningsdomstolen om at gennemgå loven og ændringerne, hvis de bliver vedtaget; opfordrer de litauiske myndigheder til enten at ændre eller ophæve loven og afstå fra at vedtage ændringerne af straffe- og forvaltningsloven for at sikre, at lovene er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som international og europæisk lovgivning værner om;

 

4.   opfordrer til at respektere retten til ytringsfrihed for alle – herunder retten til at søge, modtage og videregive oplysninger – EU-lovgivningen og -politikkerne om bekæmpelse af forskelsbehandling og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU-traktatens artikel 6 og EF-traktatens artikel 13, med andre ord for EU's grundlæggende værdier;

 

5.   opfordrer medlemsstaterne til at afstå fra at vedtage lignende love eller ændringer og til at fordømme homofobiske handlinger og styrke gennemførelsen af EU's direktiver og love vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling og menneskerettigheder;

 

6.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Republikken Litauens præsident, Litauens parlament (Seimas), Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet.