Resolutsiooni ettepanek - B7-0029/2009Resolutsiooni ettepanek
B7-0029/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Leedu seadus, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest

9.9.2009

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0201/2009 ja B7‑0202/2009 alusel
vastavalt kodukorra artiklile 115 ja artikli 110 lõikele 2

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0026/2009

Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0029/2009
Esitatud tekstid :
B7-0029/2009
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0029/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon Leedu seaduse kohta, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest

Euroopa Parlament,

–         võttes arvesse rahvusvahelisi ja Euroopa kohustusi inimõiguste vallas, sealhulgas ÜRO inimõiguste konventsioonides ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kohustusi;

 

–         võttes arvesse Euroopa Liidu inimõigustealaseid sätteid, ja eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning samuti Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 7;

 

–         võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 13, millega ELi volitatakse võtma meetmeid, et võidelda diskrimineerimisega, sealhulgas diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel, ja edendama võrdõiguslikkuse põhimõtet;

 

–         võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ ja direktiivi 2000/78/EÜ, millega keelatakse diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või veendumuste alusel, ning samuti ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008) 426);

 

–         võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 21, mis keelab igasuguse diskrimineerimise soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

 

–         võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiivi 97/36/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (piirideta televisioon);

 

–         võttes arvesse kodukorra artiklit 115 ja artikli 110 lõiget 2,

 

A.       arvestades, et EL on väärtustel rajanev kogukond, mille aluseks on inimõigused, põhiõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted, võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine;

 

B.        arvestades, et EL ja liikmesriigid peavad edendama võrdõiguslikkust ning võitlema diskrimineerimise vastu, eelkõige Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 13 ning selle eesmärgi saavutamise nimel heaks kiidetud ja kavandatud direktiivide alusel, ja see hõlmab ka võitlust seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu;

 

C.       arvestades, et noorte lesbiliste, geide, biseksuaalide ja transseksuaalide väljaarvamine, diskrimineerimine ja ahistamine põhjustab tõsiseid psühholoogilisi kannatusi ja kõrget suitsiidimäära ning sellekohane teave ja haridus koolides on oluline, et neid kaitsta;

 

D.       arvestades, et seksuaalne sättumus kuulub rahvusvaheliste, Euroopa ja riiklike inimõigusalaste õigusaktidega tagatud eraelu puutumatuse õiguse valda, ja et ametivõimud peaksid edendama võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist ning ajakirjandusele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja isikutele tuleks tagada sõnavabadus;

 

E.        arvestades, et 14. juulil 2009. aastal tühistas Leedu parlament presidendi veto ning kiitis heaks alaealiste avaliku teabe kahjuliku mõju eest kaitsmise seaduse muudatused, mis jõustuvad 1. märtsil 2010 ning milles sätestatakse, et avalik teave, millega propageeritakse homoseksuaalseid ja biseksuaalseid suhteid ja astutakse välja pereväärtuste vastu, avaldab alaealiste arengule kahjulikku mõju;

 

F.        arvestades, et sellised sätted võrdsustavad homoseksuaalsust käsitleva teabe kehalise vägivalla kujutamise, surnu või rängalt vigastada saanud inimkeha eksponeerimise ning teabega, mis põhjustab hirmu ja õudust või õhutab enesevigastamisele või enesetapule;

 

G.       arvestades, et lisades sellise ebamäärase viite homoseksuaalsusele, satutakse selgesse vastuollu kõnealuse seaduse artikli 4 punktiga 12, mille eesmärk on keelata teave, mis sisaldab naeruvääristamist või alandamist rahvuse, rassi, soo, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, ühiskondliku seisundi, keele, usutunnistuse, veendumuste või hoiakute alusel;

 

H.       arvestades, et seaduses ei määratleta, mida tähendab homoseksuaalsuse, heteroseksuaalsuse või muud laadi seksuaalse sättumuse propageerimine või selle kasuks agiteerimine; see on vastuolus õiguskindluse põhimõttega, mille kohaselt õigusakt on siduv, kui keelustatud tegevus on õiguslikult selgesti määratletud;

 

I.         arvestades, et niisuguste seadusemuudatuste tagajärjel keelatakse kogu homoseksuaalsust käsitlev teave, kui alaealistel on sellisele teabele juurdepääs, ja et seda võidakse kasutada piirangute seadmiseks aktivistidele, kes tegelevad inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi küsimustega, ning seda võidakse laiendada avalik-õiguslikes meediakanalites või raamatutes edastatavale teabele – asjaolu, mis on tekitanud muret meediakanalites ning toimetajate ja ajakirjanike seas –, samuti veebisaitidel või filmides esitatavale teabele, nagu ka diskoteekides, näitustel, meeleavaldustel ja muudel avalikel üritustel levitatavale teabele;

 

J.         arvestades, et Ühendkuningriigis 1988. aastal vastu võetud samalaadne seadus hiljem tühistati, sest see oli mitte üksnes diskrimineeriv, vaid ka tõsine takistus õpilaste ja tudengite tulemuslikul ja tundlikul õpetamisel ning hinge harimisel, ohustades haavatavaid lapsi, kes kannatasid homofoobse kiusamise ja väärkohtlemise all;

 

K.       arvestades, et piirideta televisiooni direktiivi artikliga 22 lubatakse liikmesriikidel võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et telesaadete hulgas ei ole ühtki sellist saadet, mis võib tõsiselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, sisaldades pornograafiat või põhjendamatut vägivalda, kuid seda ei saa tõlgendada viisil, mis hõlmab kogu seksuaalse sättumusega seonduvat teavet;

 

L.        arvestades, et Leedu president palus parlamendil kõnealuse seaduse uuesti läbi vaadata – kuna see koostati ebamääraselt ja ebaselgelt –, tagamaks, et see on kooskõlas põhiseadusest tulenevate õigusriigi, õiguskindluse ja õigusliku selguse põhimõtetega ega ole vastuolus avatud ühiskonna ja pluralistliku demokraatia põhimõtetega;

 

M.       arvestades, et inimõiguste ja ajakirjandusvabaduse vallas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid ja ka Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt kutsunud ELi institutsioone üles sekkuma ning Leedu seimi seadust läbi vaatama, kuna see võrdub homofoobia seadustamisega ning rikub õigust sõnavabadusele ja õigust mitte olla diskrimineeritud;

 

N.       arvestades, et ELi eesistujariik Rootsi on kõnealust seadust Leedu ametivõimudega arutanud ning et Leedu uus president on lubanud tagada seaduse muutmise vastavalt ELi nõuetele;

 

O.       arvestades, et täiendavad karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatused vaadatakse läbi sügisel; arvestades, et nende muudatuste kohaselt tunnistatakse kuritegelikeks era- või juriidiliste isikute teod, millega propageeritakse või rahastatakse homoseksuaalsust avalikes kohtades ning nende eest karistatakse kas üldkasuliku töö, kuni 1500 euro suuruse rahatrahvi või arestiga,

 

1.        palub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil kontrollida kõnealuse seaduse ja selle muudatuste vastavust ELi aluslepingutele ja ELi õigusaktidele;  

 

2.        kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse algatamiseks;

 

3.        väljendab rahulolu Leedu uue presidendi avaldustega ning teeb talle ettepaneku paluda konstitutsioonikohtul kõnealuse seaduse ja selle muudatustega põhjalikult tutvuda, juhul kui need heaks kiidetakse; kutsub Leedu ametivõime üles kas seadust muutma või seda tühistama ning loobuma karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatuste vastuvõtmisest, et tagada oma seaduste vastavus rahvusvahelistes ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud inimõiguste ja põhivabadustega;

 

4.        nõuab, et austataks kõikide inimeste õigust sõnavabadusele, sealhulgas õigus teavet otsida, saada ja levitada, diskrimineerimise vastaseid ELi õigusakte ja vastavat poliitikat, ELi põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu lepingu artiklit 6 ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 13, ehk teiste sõnadega ELi põhiväärtusi;

 

5.        kutsub teisi liikmesriike üles mitte võtma vastu sarnaseid seadusi või muudatusi, hukka mõistma homofoobsed teod ning tugevdama ELi direktiivide ja õigusaktide rakendamist diskrimineerimise vastase võitluse ja inimõiguste vallas;

 

6.        teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Leedu Vabariigi presidendile ja seimile, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning Euroopa Nõukogule.