Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0029/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0029/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről

9.9.2009

a B7-0201/2009 és B7-0202/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikke és 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová az S&D képviselőcsoportja nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0026/2009

Eljárás : 2009/2632(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0029/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0029/2009
Elfogadott szövegek :

B7‑0029/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről

Az Európai Parlament,

–         tekintettel az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményben foglalt és egyéb nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre,

 

–         tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos előírásaira, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 6. és 7. cikkére,

 

–         tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikkére, amely felhatalmazza az Európai Uniót, hogy intézkedéseket fogadjon el, többek között a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére és az egyenlőség elvének előmozdítására,

 

–         tekintettel a 2000/43/EK és 32000/78/EK irányelvre, amelyek megtiltanak minden közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, valamint a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0426),

 

–         tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésére, amely megtilt minden megkülönböztetést, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést,

 

–         tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról („a határok nélküli televíziózásról”) szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

 

–         tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

 

mivel az EU az emberi jogokon, az alapvető szabadságjogokon, a demokrácián, a jogállamiságon, az egyenlőségen és a megkülönböztetésmentességen alapuló értékközösség,

 

B.        mivel az EU és tagállamai feladata a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a megkülönböztetés elleni küzdelem az EK-Szeződés 13. cikke és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet is magában foglaló ezen cél elérése érdekében javasolt és elfogadott irányelvek alapján,

 

C.       mivel a fiatal leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek (LMBT-k) kirekesztése, zaklatása és a velük szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés súlyos pszichológiai sérülésekhez és magas öngyilkossági rátához vezet; és mivel az iskolai felvilágosítás és oktatás elengedhetetlen a fiatal LMBT-k védelme érdekében,

 

D.       mivel a szexuális irányultság a magánélethez való egyéni jog hatáskörébe tartozik, amelyet nemzetközi, európai és nemzeti emberi jogi törvények garantálnak, míg az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet a hatóságoknak kell előmozdítaniuk, a média, a nem kormányzati szervezetek és a magánszemélyek szólásszabadságát pedig biztosítani kell,

 

E.        mivel a litván parlament 2009. július 14-én felülbírálta az elnöki vétót és megerősítette a 2010. március 1-jén hatályba lépő, a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvény módosításait; és mivel a törvény kimondja, hogy a „kiskorúakra nézve káros hatások származnak a homoszexuális és biszexuális kapcsolatokra buzdító nyilvános információkból”, amelyek ellenétesek a „családi értékekkel”,

 

F.        mivel az ilyen rendelkezések a homoszexualitással kapcsolatos információk terjesztését olyan jelenségekhez hasonlítják, mint a fizikai erőszak vagy egy halott vagy brutálisan megcsonkított emberi test bemutatása, valamint a félelmet vagy rémületet keltő, illetve öncsonkításra vagy öngyilkosságra felhívó információk közlése,

 

G.       mivel a homoszexualitásra való homályos utalás felvétele szembeszökő ellentétben áll a törvény 4. cikkének 12. pontjával, amelynek célja olyan információk betiltása, amelyek a nemzetiségen, fajon, nemen, eredeten, fogyatékosságon, szexuális irányultságon, társadalmi helyzeten, nyelven, valláson, meggyőződésen vagy magatartáson alapuló gúnyolódást vagy megalázást tartalmaznak,

 

H.       mivel a törvény nem ad meghatározást a homoszexualitás, heteroszexualitás és bármilyen más szexuális irányultság „népszerűsítése” és az „arra való buzdítás” kifejezésekre, és ez ütközik a jogbiztonság elvével, amelynek értelmében egy jogszabály akkor törvényes, ha a tiltott cselekményeket jogi terminusokkal világosan meghatározza,

 

I.         mivel az ilyen törvénymódosítások a homoszexualitásra vonatkozóan a kiskorúak számára hozzáférhető mindenfajta információ tiltásához vezetnek, és ezt felhasználhatják az emberi jogokkal, a szexuális irányultsággal és a nemi azonosságtudattal kapcsolatos eseteken dolgozó aktivisták munkájának korlátozására, valamint mindez – a média, a szerkesztők és az újságírók számára aggodalmat keltő módon – a nyilvános média és a könyvek által közölt információkra is kiterjedhet, valamint a weboldalakon és a filmekben, de akár a discókban, a kiállításokon, a demonstrációkon vagy egyéb nyilvános eseményeken közölt információkra is vonatkozhat,

 

J.         mivel az Egyesült Királyság hasonló törvényt vezetett be 1988-ban, amelyet azonban utólag hatályon kívül helyeztek, mivel az nemcsak diszkriminatívnak bizonyult, hanem komolyan akadályozta is a kisiskolások és a diákok hatásos és érzékeny oktatását és lelkészi ellátását, veszélyeztetve a homofób megfélemlítéseket és visszaéléseket elszenvedő sérülékeny gyerekeket,

 

mivel a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv 22. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak annak biztosítására, hogy a műsorszolgáltatók által nyújtott televíziós adások ne tartalmazzanak olyan programokat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, különösen pornográfiával vagy indokolatlan erőszakkal kapcsolatos műsorokat, amelyeket nem lehet úgy értelmezni, hogy a szexuális irányultsághoz kapcsolódó összes információt lefedik,

 

L.        mivel a litván elnök a homályos és pontatlan megfogalmazás miatt arra kérte a parlamentet, hogy vegye azt ismét fontolóra „a jogállamiság, a jogbiztonság és a jogi egyértelműség alkotmányos elveinek fényében, illetve azt biztosítandó, hogy az ne ütközzön a nyílt társadalom és a pluralista demokrácia elveibe”,

 

M.       mivel az emberi jogokért és a sajtószabadságért küzdő nem kormányzati szervezetek, valamint az európai parlamenti képviselők ismételten felszólították az uniós intézményeket a közbelépésre és a Seimast felkérték a törvénytervezet felülvizsgálatára, ugyanis ez egyenértékű a homofóbia intézményesítésével és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog megsértésével, illetve a megkülönböztetésmentességhez való jog megsértésével,

 

N.       mivel az EU svéd elnöksége megtárgyalta a törvényt a litván hatóságokkal, miközben az új litván elnök kijelentette, hogy biztosítani fogja, hogy a törvény az EU-követelményekkel összhangban kerüljön módosításra,

 

O.       mivel az ősz folyamán felülvizsgálatra kerül továbbá a büntető- és a közigazgatási törvénykönyv; mivel ezek a módosítások a magán- és jogi személyeket a homoszexualitás közterületen történő reklámozásáért vagy annak finanszírozásáért közmunkával, illetve 1500 euróig terjedő pénzbírsággal és előállítással bünteti,

 

1.        kéri az Alapjogi Ügynökséget, hogy értékelje a törvényt és annak módosításait az európai uniós szerződések és jogszabályok fényében;  

 

2.        kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az EU-Szerződés 7. cikkében leírt eljárás alkalmazásának lehetőségét;

 

3.        üdvözli az új litván köztársasági elnök nyilatkozatait, és felkéri őt arra, hogy – azok elfogadása esetén – kérje az Alkotmánybíróságtól a törvény és módosításai felülvizsgálatát, felszólítja a litván hatóságokat a törvény módosítására vagy annak hatályon kívül helyezésére, valamint arra, hogy tartózkodjanak a bűnügyi és közigazgatási törvénykönyv módosításainak elfogadásától, biztosítva ezáltal, hogy a jogszabályok összhangban legyenek a nemzetközi és európai jogszabályokban foglalt emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal;

 

4.        felszólít arra, hogy tartsák tiszteletben a mindenkinek kijáró szólásszabadságot –, amelyhez hozzátartozik az elfogulatlan információk keresése, befogadása és azok megosztása – és a megkülönböztetés elleni európai uniós jogszabályokat és politikákat, az EU Alapjogi Chartáját, az EU-Szerződés 6. cikkét és az EK-Szerződés 13. cikkét, azaz az EU alapját képező alapvető értékeket;

 

5.        felkéri a többi tagállamot, hogy tartózkodjanak ehhez hasonló jogszabályok vagy módosítások elfogadásától, ítéljék el a homofób cselekményeket, és erősítsék meg az európai uniós irányelvek és jogszabályok végrehajtását a megkülönböztetésmentesség és az emberi jogok területén;

 

6.        utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányának és parlamentjének, a Litván Köztársaság elnökének, az Alapjogi Ügynökségnek és az Európa Tanácsnak.