Návrh uznesenia - B7-0029/2009Návrh uznesenia
B7-0029/2009

NÁVRH UZNESENIA o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

9.9.2009

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009
v súlade s článkom 115 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0026/2009

Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0029/2009
Predkladané texty :
B7-0029/2009
Prijaté texty :

B7‑0029

Uznesenie Európskeho parlamentu o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

Európsky parlament,

–         so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách,

 

–         so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, a najmä na Chartu základných práv Európskej únie, ako aj na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

 

–         so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorá udeľuje Európskej únii právomoc prijímať opatrenia na boj proti diskriminácii okrem iného na základe sexuálnej orientácie a na podporu zásady rovnosti,

 

–         so zreteľom na smernicu 2000/43/ES a smernicu 2000/78/ES, ktorými sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426),

 

–         so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa zakazuje „akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, rodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“,

 

–         so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Televízia bez hraníc),

 

–         so zreteľom na článok 115 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.       keďže EÚ je spoločenstvom hodnôt založených na ľudských právach, základných slobodách, demokracii a právnom štáte, rovnosti a nediskriminácii,

 

B.        keďže EÚ a jej členské štáty sú povinné podnecovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii, a to najmä na základe článku 13 Zmluvy o ES a smerníc schválených a navrhnutých na tento účel, vrátane boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

 

C.       keďže vylúčenie, diskriminácia a prenasledovanie, ktoré postihujú mladé lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, vedú k vážnemu narušeniu psychickej rovnováhy a vysokej miere samovrážd, a na ich ochranu je nevyhnutná informovanosť a vzdelávanie v školách,

 

D.       keďže sexuálna orientácia sa týka práva jednotlivca na súkromie, ktoré zabezpečujú medzinárodné, európske a vnútroštátne zákony v oblasti ľudských práv, a keďže verejné orgány by mali podporovať rovnosť a nediskrimináciu zároveň so zaručením slobody prejavu médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom,

 

E.        keďže litovský parlament 14. júla 2009 zamietol prezidentské veto a potvrdil novelu zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2010, a vyhlásil, že „verejné informácie, ktoré propagujú homosexuálne [a] bisexuálne […] vzťahy“ a ktoré „odporujú rodinným hodnotám“, majú „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“,

 

F.        keďže tieto ustanovenia prirovnávajú akékoľvek informácie o homosexualite k javom, akými sú zobrazovanie fyzického násilia alebo mŕtveho alebo zohaveného ľudského tela, alebo k informáciám, ktoré vyvolávajú strach alebo hrôzu alebo nabádajú k sebapoškodzovaniu alebo samovražde,

 

G.       keďže začlenenie takejto vágnej zmienky o homosexualite je v ostrom protiklade s článkom 4 ods. 12 tohto zákona, ktorý zakazuje informácie obsahujúce prvky „posmechu alebo ponižovania na základe národnosti, rasy, pohlavia, pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, sociálneho postavenia, jazyka, náboženského vyznania, viery alebo postojov“,

 

H.       keďže tento zákon nevymedzuje, čo je to „propagovanie“ homosexuality, heterosexuality alebo akéhokoľvek iného druhu sexuálnej orientácie alebo „agitovanie za“ ne, čo je v rozpore so zásadou právnej istoty, podľa ktorej je zákon právoplatný vtedy, keď je z právneho hľadiska jasne definované zakázané konanie,

 

I.         keďže dôsledkom týchto zmien a doplnení zákona bude zákaz šírenia akýchkoľvek informácií o homosexualite, pokiaľ by k nim mohli získať prístup neplnoleté osoby, a keďže toto sa môže použiť na obmedzenie činnosti aktivistov pracujúcich v oblasti ľudských práv, sexuálnej orientácie a rodovej identity a rozšíriť aj na informácie zverejňované verejnoprávnymi médiami a v knihách, čo vyvolalo obavy v médiách a medzi vydavateľmi a novinármi, ako aj na informácie dostupné na internetových stránkach a vo filmoch a vzťahovať sa na diskotéky, výstavy, predvádzanie diel a iné verejné podujatia,

 

J.         keďže Spojené kráľovstvo schválilo podobný zákon v roku 1988, ktorý následne zrušilo, a to nielen preto, že bol diskriminačný, ale aj preto, že predstavoval vážnu bariéru pre účinnú a ohľaduplnú výučbu a pastorálnu starostlivosť o žiakov a študentov a vystavoval nebezpečenstvu zraniteľné deti, ktoré čelili homofóbnemu šikanovaniu a týraniu,

 

K.       keďže článok 22 smernice o televízii bez hraníc umožňuje členským štátom prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby televízne vysielanie neobsahovalo programy, ktoré by mohli vážne ohroziť telesný, duševný alebo mravný vývoj neplnoletých osôb tým, že obsahujú „pornografiu alebo bezdôvodné násilie“, čo však nemožno vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa sexuálnej orientácie,

 

L.        keďže prezidentka Litvy požiadala parlament, aby zákon znovu prerokoval, keďže jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a zabezpečil, aby bol v súlade „s ústavnými zásadami právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti“ a „ nebol v rozpore so zárukou otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“,

 

M.       keďže mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv a slobody tlače, ako aj poslanci EP, opakovane vyzývali inštitúcie EÚ, aby zakročili, a Sejm, aby prehodnotil tento zákon, pretože prispieva k inštitucionalizácii homofóbie a porušovaniu práva na slobodu prejavu a práva na nediskrimináciu,

 

N.       keďže švédske predsedníctvo EÚ prerokovalo zákon s litovskými orgánmi a litovská prezidentka pritom vyhlásila, že zabezpečí jeho zmenu v súlade s požiadavkami EÚ,

 

O.       keďže sa na jeseň budú prerokúvať ďalšie novely trestného a správneho zákonníka; keďže tieto novely kriminalizujú konanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré podporujú alebo financujú homosexualitu na verejnom priestranstve, a trestajú ich výkonom verejnoprospešných prác, pokutou do výšky 1500 EUR alebo zatknutím,

 

1.        žiada Agentúru pre ľudské práva, aby preskúmala tento zákon a jeho zmeny a doplnky so zreteľom na zmluvy a právne predpisy EÚ;  

 

2.        vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť uplatnenia postupu stanoveného v článku 7 Zmluvy o EÚ;

 

3.        víta vyhlásenia novej litovskej prezidentky a vyzýva ju, aby požiadala ústavný súd o preskúmanie zákona a jeho zmien a doplnkov v prípade, ak sa schvália; vyzýva litovské orgány, aby zákon zmenili alebo zrušili a neprijímali novely trestného a správneho zákonníka, a tým zabezpečili zlučiteľnosť právnych predpisov s ustanoveniami o ľudských právach a základných slobodách zakotvenými v medzinárodnom a európskom práve;

 

4.        vyzýva na dodržiavanie práva na slobodu prejavu každého občana – vrátane práva vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie – v oblasti právnych predpisov a politík týkajúcich sa boja proti diskriminácii, Charty základných práv EÚ, článku 6 Zmluvy o EÚ a článku 13 Zmluvy o ES, inými slovami v oblasti základných hodnôt EÚ;

 

5.        vyzýva ostatné členské štáty, aby neprijímali podobné zákony alebo novely, odsúdili homofóbne konanie a posilnili vykonávanie smerníc EÚ a právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii a ľudských práv;

 

6.        poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, prezidentke Litovskej republiky, Sejmu, Agentúre pre základné práva a Rade Európy.