Rezolūcijas priekšlikums - B7-0030/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0030/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Lietuvas likumu par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

9.9.2009

Pamatojoties uz jautājumiem B7‑0201/2009 un B7‑0202/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 115. pantu un 110. panta 5. punktu,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0026/2009

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0030/2009
Iesniegtie teksti :
B7-0030/2009
Pieņemtie teksti :

B7‑0030/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Lietuvas likumu par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā starptautiskās un Eiropas saistības cilvēktiesību jomā, tostarp tās, kas iekļautas ANO cilvēktiesību konvencijās un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības noteikumus cilvēktiesību jomā, īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 13. pantu, ar kuru Eiropas Savienībai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju cita starpā dzimumorientācijas dēļ un veicinātu vienlīdzības principa ievērošanu,

–   ņemot vērā Direktīvu 2000/43/EK un Direktīvu 2000/78/EK, ar kurām ir aizliegta tieša vai netieša diskriminācija rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426, galīgā versija),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu, kas aizliedz „jebkāda veida diskrimināciju, tostarp diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskrimināciju saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, diskrimināciju īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ”,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30. jūnija Direktīvu 97/36/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos („Televīzija bez robežām”),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. pantu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES kopiena, kuras vērtības balstītas uz cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, demokrātiju, tiesiskumu, vienlīdzību un nediskrimināciju;

B.  tā kā ES un tās dalībvalstīm ir pienākums veicināt vienlīdzību un cīnīties pret diskrimināciju, īpaši rīkojoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. pantu un direktīvām, kas pieņemtas un ierosinātas, lai sasniegtu šo mērķi, kurā ietilpst arī cīņa pret diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ;

C. tā kā jaunu lesbiešu, geju, biseksuālu un transseksuālu personu (LGBT) izstumšana, diskriminācija un aizskaršana ir radījusi viņiem ārkārtīgi lielu psiholoģisko diskomfortu un palielinājusi pašnāvību īpatsvaru šajā grupā un tā kā informācija un izglītība skolās ir būtiski svarīga, lai aizsargātu LGBT jauniešus;

D. tā kā dzimumorientācija ir jautājums, uz kuru attiecas personas tiesības uz privāto dzīvi, ko garantē starptautiskie, Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību akti cilvēktiesību jomā un tā kā valsts iestādēm ir jāveicina vienlīdzība un nediskriminācija, nodrošinot vārda brīvību plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskām organizācijām (NVO) un personām;

E.  tā kā 2009. gada 14. jūlijā Lietuvas parlaments pieņēma Likuma par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi grozījumus, kuriem jāstājas spēkā 2010. gada 1. martā un kuros teikts, ka “publiska informācija […], kas aģitē par homoseksuālām [vai] biseksuālām […] attiecībām” un “mazina ģimenes vērtības”, rada “kaitīgu ietekmi uz nepilngadīgo attīstību”;

F.  tā kā šādi noteikumi informācija par homoseksualitāti pielīdzina informācijai, ar kuru tiek atspoguļota fiziska vardarbība, demonstrēts cilvēka līķis vai nežēlīgi sakropļots cilvēka ķermenis, kā arī informācijai, kas iedveš bailes vai šausmas vai mudina uz pašsakropļošanos vai pašnāvību;

G. tā kā šādas neskaidra atsauces uz homoseksualitāti iekļaušana ir klajā pretrunā minētā likuma 4. panta 12. punktam, kura mērķis ir aizliegt informāciju, kurā ietverta „izsmiešana vai pazemošana tautības, rases, dzimuma, izcelsmes, invaliditātes, dzimumorientācijas, sociālā statusa, valodas, reliģijas, ticības vai uzskatu dēļ”;

H. tā kā likumā nav iekļauta nekāda definīcija jēdzieniem „propagandēt” vai „aģitēt par” homoseksualitāti, heteroseksualitāti vai jelkādu citu dzimumorientācijas veidu, tādējādi pārkāpjot juridiskās noteiktības principu, kas paredz, ka likums ir derīgs, ja aizliegtās darbības juridiskā ziņā ir skaidri definētas;

I.   tā kā šo grozījumu rezultātā tiks aizliegta jebkāda informācija par homoseksualitāti, ja tā ir pieejama nepilngadīgajiem, un to ir iespējams izmantot lai ierobežotu to aktīvistu darbības, kas darbojas cilvēktiesību, dzimumorientācijas un dzimumidentitātes jautājumos, un tos ir iespējams attiecināt arī uz informāciju plašsaziņas līdzekļos vai grāmatās (šis fakts ir radījis bažas plašsaziņas līdzekļos un starp redaktoriem un žurnālistiem), kā arī informāciju, kas pieejama interneta vietnēs un filmās un uz diskotēkām, izstādēm, demonstrācijām un citiem ar homoseksualitāti saistītiem sabiedriskiem notikumiem;

J.   tā kā Apvienotā Karaliste 1988. gadā pieņēma līdzīgu likumu, ko vēlāk atcēla tādēļ, ka tas bija ne vien diskriminējošs, bet radīja arī nopietnus šķēršļus efektīvai un taktiskai skolēnu un studentu apmācībai un garīgajai aprūpei un apdraudēja mazaizsargātus bērnus, kas saskārās ar homofobisku izsmiešanu un pāridarījumiem;

K. tā kā saskaņā ar Direktīvas „Televīzija bez robežām” 22. pantu dalībvalstīm ir atļauts veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka televīzijas raidījumos nav iekļautas programmas, kas varētu nopietni kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai un morālajai attīstībai tādēļ, ka satur „pornogrāfiju vai nepamatota vardarbība”, taču to var interpretēt kā informāciju, kas attiecas arī uz dzimumorientāciju;

L.  tā kā Lietuvas prezidente 2009. gada 26. jūnijā uzlika veto šim likumam, jo tas esot formulēts nenoteikti un neskaidri, un lūdza Lietuvas parlamentu to vēlreiz pārskatīt, lai nodrošinātu atbilstību „likuma varas konstitucionālajam principam, juridiskās noteiktības un juridiskās skaidrības principiem”, kā arī lai tas nebūtu pretrunā „atvērtas sabiedrības un plurālistiskas demokrātijas garantijām”.

M. tā kā NVO, kas darbojas cilvēktiesību un preses brīvības jomā, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti, ir atkārtoti aicinājuši ES iestādes iejaukties, kā arī aicinājušas Lietuvas parlamentu pārskatīt šo likumu, jo tā rezultātā tiktu institucionalizēta homofobija un izdarīti pārkāpumi pret vārda brīvību un tiesībām uz brīvību no diskriminācijas;

N. tā kā ES prezidentvalsts Zviedrija ar Lietuvas varas iestādēm ir diskutējusi par minēto likumu un tā kā jaunievēlētā Lietuvas prezidente ir paziņojusi, ka viņa rīkosies, lai nodrošinātu, ka šis likums tiek grozīts, panākot atbilstību ES prasībām;

O. tā kā rudenī tiks vēl izskatīti grozījumi krimināllikumā un administratīvajā kodeksā; tā kā šie grozījumi paredz kriminālatbildību fiziskām vai juridiskām personām, ja tās popularizē homoseksualitāti sabiedriskās vietās vai finansē šādu popularizēšanu, nosakot administratīvo sodu līdz EUR 1500 apmērā vai brīvības atņemšanu,

1.  aicina Pamattiesību aģentūru novērtēt likuma un tā grozījumu atbilstību ES pamatlīgumiem un tiesību aktiem, kā arī Eiropas principiem un vērtībām;

2.  aicina Komisiju un Padomi rīkoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 232. pantu un izvērtēt iespēju uzsākt Līguma par Eiropas Savienību 7. pantā paredzēto procedūru;

3.  atzinīgi vērtē jaunās Lietuvas Republikas prezidentes paziņojumus un aicina viņu lūgt Lietuvas Konstitucionālo tiesu izvērtēt šo likumu un tā grozījumus, ja tie tiks pieņemti, un aicina Lietuvas varas iestādes grozīt likumu vai atcelt to un atturēties no sodu un administratīvo kodeksu grozīšanas, lai nodrošinātu, ka likumi atbilst starptautiskajos un Eiropas tiesību aktos nostiprinātajām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām;

4.  aicina respektēt katra cilvēka tiesības uz vārda brīvību, tostarp tiesības meklēt, saņemt un sniegt informāciju, ES pretdiskriminācijas tiesību aktus un politiku, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 13. pantu, citiem vārdiem sakot, ES pamatvērtības;

5.  aicina pārējās dalībvalstis atturēties no līdzīgu likumu vai tiesību aktu grozījumu pieņemšanas, nosodīt homofobisku rīcību un pastiprināti īstenot ES direktīvas un tiesību aktus pretdiskriminācijas un cilvēktiesību jomā;

6.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Komisijai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, Lietuvas Republikas prezidentei, Pamattiesību aģentūrai un Eiropas Padomei.