Návrh uznesenia - B7-0030/2009Návrh uznesenia
B7-0030/2009

NÁVRH UZNESENIA o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

9.9.2009

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009
v súlade s článkami 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0026/2009

Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0030/2009
Predkladané texty :
B7-0030/2009
Prijaté texty :

B7‑0030/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách,

–   so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, a najmä na Chartu základných práv Európskej únie, ako aj na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorá udeľuje Európskej únii právomoc prijímať opatrenia na boj proti diskriminácii, okrem iného, na základe sexuálnej orientácie, a na podporu zásady rovnosti,

–   so zreteľom na smernicu 2000/43/ES a smernicu 2000/78/ES, ktorými sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426 v konečnom znení),

–   so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého je zakázaná „akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, rodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania „Televízia bez hraníc“),

–   so zreteľom na články 115 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je spoločenstvom hodnôt založených na ľudských právach, základných slobodách, demokracii a právnom štáte, rovnosti a nediskriminácii,

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú povinné podnecovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii, najmä na základe článku 13 Zmluvy o ES a smerníc schválených a navrhnutých na tento účel, vrátane boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

C. keďže vylúčenie, diskriminácia a prenasledovanie mladých lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov spôsobujú vážne narušenie psychickej rovnováhy a zvyšujú počet samovrážd a keďže na ochranu týchto ľudí je nevyhnutné zvyšovať informovanosť a osvetu na školách,

D. keďže sexuálna orientácia spadá do práva jednotlivca na súkromie, ktoré zabezpečujú medzinárodné, európske a vnútroštátne zákony v oblasti ľudských práv, a keďže verejné orgány by mali podporovať rovnosť a nediskrimináciu zároveň so zaručením slobody prejavu médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom,

E.  keďže 14. júla 2009 litovský parlament schválil novelizáciu zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorá má vstúpiť do platnosti 1. marca 2010 a v ktorej sa uvádza, že „verejné informácie […] , ktoré propagujú homosexuálne [alebo] bisexuálne […] vzťahy“ alebo ktoré „odporujú rodinným hodnotám“ majú „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“,

F.  keďže tieto ustanovenia prirovnávajú akékoľvek informácie o homosexualite k javom, akými sú zobrazovanie fyzického násilia alebo mŕtveho alebo zohaveného ľudského tela, a k informáciám, ktoré vyvolávajú strach a hrôzu alebo nabádajú k sebapoškodzovaniu alebo samovražde,

G. keďže začlenenie takéhoto vágneho odkazu na homosexualitu je v ostrom protiklade s čl. 4 ods. 12 tohto zákona, ktorý zakazuje informácie obsahujúce prvky „posmechu alebo ponižovania na základe národnosti, rasy, pohlavia, pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, sociálneho postavenia, jazyka, náboženského vyznania, viery alebo postojov“,

H. keďže tento zákon nevymedzuje, čo je to „propagovanie“ alebo „agitovanie za“ homosexualitu, heterosexualitu alebo za akýkoľvek iný druh sexuálnej orientácie, čo je v rozpore so zásadou právnej istoty, podľa ktorej je zákon právoplatný vtedy, keď sú z právneho hľadiska jasne vymedzené zakázané činy,

I.   keďže dôsledkom tejto novelizácie bude zákaz šírenia akýchkoľvek informácií o homosexualite, pokiaľ by k nim mohli získať prístup neplnoleté osoby, a keďže toto sa môže použiť na obmedzenie činnosti aktivistov pracujúcich na otázkach ľudských práv, sexuálnej orientácie a rodovej identity, a rozšíriť aj na informácie zverejňované verejnoprávnymi médiami a v knihách, čo vyvolalo obavy v médiách a medzi vydavateľmi a novinármi, ako aj na informácie dostupné na internetových stránkach a vo filmoch a vzťahovať sa na diskotéky, výstavy, demonštrácie a iné verejné podujatia týkajúce sa homosexuality,

J.   keďže Spojené kráľovstvo schválilo podobný zákon v roku 1988, ktorý následne zrušilo, a to nielen preto, že bol diskriminačný, ale aj preto, že predstavoval vážnu bariéru pre účinnú a ohľaduplnú výučbu a pastorálnu starostlivosť o žiakov a študentov a vystavoval nebezpečenstvu zraniteľné deti, ktoré čelili homofóbnemu šikanovaniu a týraniu,

K. keďže článok 22 smernice „Televízia bez hraníc“ umožňuje členským štátom prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby televízne vysielanie neobsahovalo programy, ktoré by mohli vážne ohroziť telesný, duševný alebo mravný vývoj neplnoletých osôb tým, že obsahujú „pornografiu alebo bezdôvodné násilie“, ktorý však nemožno vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa sexuálnej orientácie,

L.  keďže 26. júna 2009 litovský prezident tento zákon vetoval, pretože jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a požiadal litovský parlament o jeho prehodnotenie, aby spĺňal „ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a zrozumiteľnosti“ a nebol v rozpore „so zárukou otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“,

M. keďže mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv a slobody tlače, ako aj poslanci EP, opakovane vyzývali inštitúcie EÚ, aby zakročili, a litovský parlament, aby prehodnotil tento zákon, pretože prispieva k inštitucionalizovaniu homofóbie a porušovaniu práva na slobodu prejavu a práva na nediskrimináciu,

N. keďže švédske predsedníctvo EÚ prerokovalo zákon s litovskými orgánmi pričom litovská prezidentka vyhlásila, že zabezpečí jeho zmenu v súlade s požiadavkami EÚ,

O. keďže na jeseň budú preskúmané ďalšie novelizácie trestného a správneho zákonníka a keďže tieto novelizácie kriminalizujú konanie fyzických alebo právnických osôb propagujúcich alebo financujúcich propagáciu homosexuality na verejných priestranstvách a trestajú ich výkonom verejnoprospešných prác, uložením pokuty do výšky 1 500 EUR alebo zatknutím,

1.  žiada Agentúru pre základné práva, aby preskúmala tento zákon a jeho novelizáciu v zmysle zmlúv a právnych predpisov EÚ, ako aj európskych zásad a hodnôt;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby konali v zmysle článku 232 Zmluvy o ES a zvážili možnosť uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o Európskej únii;

3.  víta vyhlásenia novej prezidentky Litovskej republiky a vyzýva ju, aby požiadala litovský ústavný súd o preskúmanie tohto zákona a jeho novelizácie, ak budú schválené, a vyzýva litovské orgány, aby tento zákon zmenili a doplnili alebo ho zrušili, a aby upustili od prijatia novelizácie trestného a správneho zákonníka, ako aj zabezpečili, aby ich zákony boli v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami zakotvenými v medzinárodnom a európskom práve;

4.  vyzýva na dodržiavanie práva na slobodu prejavu každého občana – vrátane práva vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie – v oblasti právnych predpisov EÚ a jej politík týkajúcich sa boja proti diskriminácii, Charty základných práv Európskej únie, článku 6 Zmluvy o Európskej únii a článku 13 Zmluvy o ES, inými slovami v oblasti základných hodnôt EÚ;

5.  vyzýva ostatné členské štáty, aby neprijímali podobné zákony ani novelizácie, odsúdili homofóbne konanie a posilnili vykonávanie smerníc a právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti diskriminácii a v oblasti ľudských práv;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, prezidentke Litovskej republiky, Agentúre pre základné práva a Rade Európy.