Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0031/2009

Esitatud tekstid :

B7-0031/2009

Arutelud :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE428.635v01-00
 
B7-0031/2009

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0201/2009 ja B7‑0202/2009 alusel

vastavalt kodukorra artiklile 115 ja artikli 110 lõikele 2


Leedu seadus, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest


Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Leedu seaduse kohta, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest  
B7‑0031/2009

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse rahvusvahelisi ja Euroopa kohustusi inimõiguste vallas, sealhulgas ÜRO inimõiguste konventsioonides ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud kohustusi;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu inimõigustealaseid norme, eriti Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 7, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle protokolle ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 13, millega ELi volitatakse võtma meetmeid, et võidelda diskrimineerimisega, sealhulgas diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel, ja edendama võrdõiguslikkuse põhimõtet;

–   võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ ja direktiivi 2000/78/EÜ, millega keelatakse otsene või kaudne diskrimineerimine rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, ning samuti ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008) 426 lõplik);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 21, millega keelatakse igasugune diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiivi 97/36/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (piirideta televisiooni direktiiv);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 115 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et EL rajaneb inimõigustel, põhivabadustel, demokraatial ja õigusriigi põhimõttel, võrdõiguslikkusel ja mittediskrimineerimisel;

B.  arvestades, et EL ja liikmesriigid peavad edendama võrdõiguslikkust ning võitlema diskrimineerimisega, eelkõige Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 13 ning selle eesmärgi saavutamise nimel heaks kiidetud ja esildatud direktiivide alusel; see hõlmab ka võitlust diskrimineerimise vastu seksuaalse sättumuse alusel;

C. arvestades, et noorte lesbide, homoseksuaalide, biseksuaalide ja transseksuaalide tõrjumine, diskrimineerimine ja ahistamine tekitab neile raskeid psühholoogilisi kannatusi ja põhjustab suurel hulgal enesetappe ning et noorte lesbide, geide, biseksuaalide ja transseksuaalide kaitsmiseks on olulise tähtsusega koolides antav teave ja haridus;

D. arvestades, et inimese seksuaalne sättumus kuulub valdkonda „õigus eraelu puutumatusele”, mis on tagatud rahvusvaheliste, Euroopa ja siseriiklike inimõigustealaste õigusaktidega, ja et ametivõimud peaksid edendama võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist ning massiteabevahenditele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja üksikisikutele tuleks tagada sõnavabadus ning soodustada tuleks pluralismi;

E.  arvestades, et 14. juulil 2009. aastal kiitis Leedu parlament heaks alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest kaitsva seaduse muudatused, mis peaksid jõustuma 1. märtsil 2010. aastal ning milles kinnitatakse, et „avalik teave […], millega propageeritakse homoseksuaalseid [või] biseksuaalseid [...] suhteid” või „eiratakse pereväärtusi”, „avaldab alaealiste arengule kahjulikku mõju”; arvestades, et Leedu president oli selle seaduse eelmisele versioonile veto pannud ja Leedu parlament oli selle hiljem kinnitanud;

F.  arvestades, et seaduses ei määratleta, mida tähendab homoseksuaalsuse, heteroseksuaalsuse või muud laadi seksuaalse sättumuse propageerimine või nende kasuks agiteerimine; see on vastuolus õiguskindluse põhimõttega, mille kohaselt õigusakt on siduv, kui keelustatud tegevus on õiguslikult selgesti määratletud;

G. arvestades, et selgusetuks jääb, millist laadi materjale selle seadusega hõlmatakse ning kas seadus laieneb ka raamatutele, kunstiteostele, ajakirjandusele, reklaamile, muusikale ja avalikele esitustele, nagu teatrietendused, näitused ja esitlused; arvestades, et määratluste ebamäärasus toob endaga kaasa kirjanike, kirjastajate ja ajakirjanike enesetsensuuri, millega püütakse vältida praegu arutusel olevaid karistusi;

H. arvestades, et sellised seadusemuudatused toovad endaga kaasa igasuguse homoseksuaalsust käsitleva teabe ärakeelamise, juhul kui alaealistel on niisugusele teabele juurdepääsu võimalus; seda võidakse ära kasutada piirangute seadmiseks nende aktivistide tööle, kes tegelevad inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi küsimustega;

I.   arvestades, et Ühendkuningriigis võeti 1988. aastal vastu samalaadne seadus, mis hiljem tühistati;

J.   arvestades, et piirideta televisiooni direktiivi artikliga 22 lubatakse liikmesriikidel võtta asjakohaseid meetmeid, millega tagada, et telekavades ei oleks saateid, mis võiksid tõsiselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, sisaldades „pornograafiat või põhjendamatut vägivalda”, seda ei saa aga tõlgendada nii, et see hõlmab kogu seksuaalse sättumusega seonduvat teavet;

K. arvestades, et Leedu president pani 26. juunil 2009 seadusele veto, kuna see on sõnastatud ebamääraselt ja ebaselgelt, ning palus parlamendil selle uuesti läbi vaadata, tagamaks, et see oleks kooskõlas „põhiseadusest tulenevate õigusriigi, õiguskindluse ja õigusliku selguse põhimõtetega ega oleks vastuolus avatud ühiskonna ja pluralistliku demokraatia põhimõtetega”;

L.  arvestades, et inimõiguste ja ajakirjandusvabaduse vallas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid ja ka Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt kutsunud üles ELi institutsioone sekkuma ning Leedu Seimi seadust läbi vaatama, kuna see võrdub homofoobia seadustamisega ning rikub õigust sõnavabadusele ja õigust mitte olla diskrimineeritud;

M. arvestades, et ELi eesistujariik Rootsi on kõnealust seadust Leedu ametivõimudega arutanud ning et Leedu uus president on lubanud tagada seaduse muutmise vastavalt ELi nõuetele;

N. arvestades, et sügisel tulevad läbivaatamisele täiendavad karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatused; arvestades, et nende muudatuste kohaselt tunnistatakse kuritegelikuks nende era- või juriidiliste isikute tegevus, kes propageerivad homoseksuaalsust avalikes kohtades või rahastavad sellist propagandat; neid võidakse karistada kas üldkasuliku töö, kuni 1500 euro suuruse rahatrahvi või arestiga,

1.  palub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil anda seadusele ja seadusemuudatustele hinnang, mis näitaks, et need on vastuolus Euroopa õigusnormide ja põhimõtetega;

2.  palub nõukogul kaaluda võimalust Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse käivitamiseks;

3.  kutsub Leedu ametivõime üles seadust kas muutma või seda tühistama ning loobuma karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatuste vastuvõtmisest, et tagada oma seaduste vastavus rahvusvahelistes ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud inimõiguste ja põhivabadustega;

4.  nõuab, et austataks kõikide inimeste õigust sõnavabadusele, sealhulgas õigust otsida, saada ja levitada teavet, ning järgitaks diskrimineerimisvastaseid ELi õigusakte ja sellekohast poliitikat, ELi põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu lepingu artiklit 6 ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 13, ehk teisisõnu – austataks ELi põhiväärtusi;

5.  kutsub teisi liikmesriike üles mitte võtma vastu samalaadseid seadusi või seadusemuudatusi, hukka mõistma homofoobse tegevuse ning tugevdama Euroopa õigusaktide rakendamist diskrimineerimisvastase võitluse ja inimõiguste vallas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Leedu Vabariigi presidendile, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ja Euroopa Nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika