Eljárás : 2009/2632(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0031/2009

Előterjesztett szövegek :

B7-0031/2009

Viták :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Szavazatok :

PV 17/09/2009 - 4.6

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0019

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE428.635v01-00
 
B7-0031/2009

a B7‑0201/2009. és B7‑0202/2009. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 115. cikke, valamint 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről


Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Sabine Lösing a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről  
B7‑0031/2009

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményben foglalt és egyéb nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre,

–   tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos előírásaira, nevezetesen az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikkére, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre és az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikkére, amely felhatalmazza az Európai Uniót, hogy intézkedéseket fogadjon el, többek között a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére és az egyenlőség elvének előmozdítása érdekében,

–   tekintettel a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvre, amelyek megtiltanak minden közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, valamint a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0426 végleges),

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésére, amely megtilt minden megkülönböztetést, így különösen „a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő bármilyen megkülönböztetést”,

–   tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról („a határok nélküli televíziózásról”) szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU alapját az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség jelentik,

B.  mivel az EU és tagállamai feladata a nemek közötti egyenlőség támogatása és a megkülönböztetés elleni küzdelem – az EK-Szerződés 13. cikke és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet is magában foglaló, ezen cél elérése érdekében javasolt és elfogadott irányelvek alapján,

C. mivel a fiatal leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek (LMBT-k) kirekesztése, zaklatása és a velük szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés súlyos pszichológiai sérülésekhez és magas öngyilkossági rátához vezet, és mivel az iskolai felvilágosítás és oktatás elengedhetetlen a fiatal LMBT-k védelme érdekében,

D. mivel a szexuális irányultság a magánélethez való egyéni jog hatáskörébe tartozik, amelyet nemzetközi, európai és nemzeti emberi jogi törvények garantálnak, míg az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet a hatóságoknak kell előmozdítaniuk, a média, a nem kormányzati szervezetek és a magánszemélyek számára pedig biztosítani kell a szólásszabadságot, továbbá támogatni kell a pluralizmust,

E.  mivel a litván parlament 2009. július 14-én elfogadta a 2010. március 1-jén hatályba lépő, a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvény módosításait, és mivel a törvény kimondja, hogy „a homoszexuális vagy biszexuális kapcsolatokra buzdító és a családi értékeket megkérdőjelező nyilvános információk káros hatást gyakorolnak a kiskorúakra”, továbbá mivel e törvény egy korábbi változata ellen a litván elnök vétót emelt, azt azonban a litván parlament később megerősítette,

F.  mivel a törvény nem ad meghatározást a homoszexualitás, heteroszexualitás és bármilyen más szexuális irányultság „népszerűsítése” és az „arra való buzdítás” kifejezésekre, és ez ütközik a jogbiztonság elvével, amely értelmében valamely jogszabály akkor törvényes, ha a tiltott cselekményeket jogi terminusokkal világosan meghatározza,

G. mivel nem világos, hogy ez a törvény milyen típusú anyagokra vonatkozik, és hogy annak hatálya kiterjed-e a könyvekre, a művészetre, a sajtóra, a reklámra, a zenére és az olyan nyilvános rendezvényekre, mint a színház, a kiállítások és a demonstrációk, és mivel a meghatározás homályos volta miatt a szerzők, a kiadók és az újságírók öncenzúrát kénytelenek alkalmazni, hogy a jelenleg is tárgyalt büntetéseket elkerüljék,

H. mivel az ilyen törvénymódosítások a homoszexualitásra vonatkozóan a kiskorúak számára hozzáférhető mindenfajta információ tiltásához vezetnek, és ezt felhasználhatják az emberi jogokkal, a szexuális irányultsággal és a nemi azonosságtudattal kapcsolatos eseteken dolgozó aktivisták munkájának korlátozására,

I.   mivel az Egyesült Királyság hasonló törvényt vezetett be 1988-ban, amelyet azonban utólag hatályon kívül helyeztek,

J.   mivel a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv 22. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak annak biztosítására, hogy a műsorszolgáltatók által nyújtott televíziós adások ne tartalmazzanak olyan programokat, amelyek súlyosan károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, különös tekintettel a „pornográfiával vagy öncélú erőszakkal” kapcsolatos műsorokra, ezt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy a szexuális irányultsághoz kapcsolódó összes információt lefedik,

K. mivel a litván elnök a homályos és pontatlan megfogalmazás miatt 2009. június 26-án megvétózta a törvényt, és arra kérte a litván parlamentet, hogy vegye azt ismét fontolóra „a jogállamiság, a jogbiztonság és a jogi egyértelműség alkotmányos elveinek fényében, illetve azt biztosítandó, hogy az ne ütközzön a nyílt társadalom és a pluralista demokrácia elveibe”,

L.  mivel az emberi jogokért és a sajtószabadságért küzdő nem kormányzati szervezetek, valamint az európai parlamenti képviselők ismételten felszólították az uniós intézményeket a közbelépésre, a litván parlamentet pedig felkérték a törvénytervezet felülvizsgálatára, ugyanis ez egyenértékű a homofóbia intézményesítésével és a véleménynyilvánítás szabadságához, illetve a megkülönböztetésmentességhez való jog megsértésével,

M. mivel az EU svéd elnöksége megtárgyalta a törvényt a litván hatóságokkal, miközben az új litván elnök kijelentette: biztosítani fogja, hogy a törvény az európai uniós követelményekkel összhangban kerüljön módosításra,

N. mivel az ősz folyamán felülvizsgálják a büntető- és a közigazgatási törvénykönyv további módosításait; mivel ezek a módosítások a magán- és jogi személyeket a homoszexualitás közterületen történő támogatásáért vagy annak finanszírozásáért közmunkával, illetve 1 500 euróig terjedő pénzbírsággal és előállítással bünteti,

1.  kéri az Alapjogi Ügynökséget, hogy értékelje a törvényt és annak módosításait, és jelölje meg, melyek azok, amelyek ellentétesek az európai uniós jogszabályokkal és elvekkel;

2.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkében leírt eljárás alkalmazásának lehetőségét;

3.  felszólítja a litván hatóságokat, hogy módosítsák a törvényt vagy helyezzék azt hatályon kívül, valamint tartózkodjanak a bűnügyi és közigazgatási törvénykönyv módosításainak elfogadásától, annak biztosítása érdekében, hogy a jogszabályok összhangban legyenek a nemzetközi és európai jogszabályokban foglalt emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal;

4.  felszólít arra, hogy tartsák tiszteletben a mindenkinek kijáró szólásszabadságot –, amelyhez hozzátartozik az elfogulatlan információk keresése, befogadása és azok megosztása –, a megkülönböztetés elleni európai uniós jogszabályokat és politikákat, az EU Alapjogi Chartáját, az EU-Szerződés 6. cikkét és az EK-Szerződés 13. cikkét, azaz az EU alapját képező alapvető értékeket;

5.  felkéri a többi tagállamot, hogy tartózkodjanak ehhez hasonló jogszabályok vagy módosítások elfogadásától, ítéljék el a homofób cselekményeket, és erősítsék meg az európai uniós jogszabályok végrehajtását a megkülönböztetésmentesség és az emberi jogok területén;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányának és parlamentjének, a Litván Köztársaság elnökének, az Alapjogi Ügynökségnek és az Európa Tanácsnak.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat