Návrh uznesenia - B7-0031/2009Návrh uznesenia
B7-0031/2009

NÁVRH UZNESENIA o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

9.9.2009

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0201/2009 a B7‑0202/2009
v súlade s článkom 115 a článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0026/2009

Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0031/2009
Predkladané texty :
B7-0031/2009
Prijaté texty :

B7‑0031/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách,

–   so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, konkrétne na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii, Európsky dohovor o ľudských právach a jeho protokoly a Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorá udeľuje Európskej únii právomoc prijímať opatrenia na boj proti diskriminácii okrem iného na základe sexuálnej orientácie a na podporu zásady rovnosti,

–   so zreteľom na smernicu 2000/43/ES a smernicu 2000/78/ES, ktorými sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426 v konečnom znení),

–   so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa zakazuje „akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, rodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Televízia bez hraníc),

–   so zreteľom na článok 115 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ sa zakladá na zásadách ľudských práv, základných slobôd, demokracie a právneho štátu, rovnosti a nediskriminácie,

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú povinné podnecovať rovnosť a bojovať proti diskriminácii, a to najmä na základe článku 13 Zmluvy o ES a smerníc schválených a navrhnutých na tento účel, vrátane boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

C. keďže vylúčenie, diskriminácia a prenasledovanie mladých lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov vedú k vážnemu narušeniu psychickej rovnováhy a vysokej miere samovrážd, a na ochranu týchto ľudí je nevyhnutná informovanosť a vzdelávanie v školách,

D. keďže sexuálna orientácia sa týka práva jednotlivca na súkromie, ktoré zabezpečujú medzinárodné, európske a vnútroštátne zákony v oblasti ľudských práv, a keďže verejné orgány by mali podporovať rovnosť a nediskrimináciu zároveň so zaručením slobody prejavu médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom a podporou pluralizmu,

E.  keďže 14. júla 2009 litovský parlament schválil novelu zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. marca 2010 a v ktorej sa uvádza, že „verejné informácie […] , ktoré propagujú homosexuálne [alebo] bisexuálne […] vzťahy“ alebo ktoré „odporujú rodinným hodnotám“ majú „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“, a keďže prezidentka Litvy vetovala predchádzajúcu verziu tohto zákona, ktorý následne potvrdil litovský parlament,

F.  keďže tento zákon nevymedzuje, čo je to „propagovanie“ homosexuality, heterosexuality alebo akéhokoľvek iného druhu sexuálnej orientácie alebo „agitovanie za“ ne, čo je v rozpore so zásadou právnej istoty, podľa ktorej je zákon právoplatný vtedy, keď je z právneho hľadiska jasne definované zakázané konanie,

G. keďže je nejasné, na aké materiály sa vzťahuje tento zákon a či sa jeho pôsobnosť týka kníh, umenia, tlače, reklamy, hudby a verejných predstavení, ako sú divadlo, výstavy alebo predvádzanie diel, a keďže vágne vymedzenie núti autorov, vydavateľov a novinárov, aby sa uchyľovali k autocenzúre s cieľom vyhnúť sa trestom, o ktorých sa teraz diskutuje,

H. keďže táto novela povedie k zákazu informácií o homosexualite, ku ktorým by mohli mať prístup neplnoleté osoby, a mohlo by sa to využiť na obmedzovanie práce aktivistov v oblasti ľudských práv, sexuálnej orientácie a rodovej identity,

I.   keďže Spojené kráľovstvo zaviedlo podobný zákon v roku 1988, ktorý následne zrušilo,

J.   keďže článok 22 smernice o televízii bez hraníc umožňuje členským štátom prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby televízne vysielanie neobsahovalo programy, ktoré by mohli vážne ohroziť telesný, duševný alebo mravný vývoj neplnoletých osôb tým, že obsahujú „pornografiu alebo bezdôvodné násilie“, čo však nemožno vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa sexuálnej orientácie,

K. keďže 26. júna 2009 litovská prezidentka tento zákon vetovala, pretože jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a požiadala litovský parlament o jeho prehodnotenie s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade „s ústavnými zásadami právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti“ a nebol v rozpore „so zárukou otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“,

L.  keďže mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv a slobody tlače, ako aj poslanci EP, opakovane vyzývali inštitúcie EÚ, aby zakročili, a litovský parlament, aby prehodnotil tento zákon, pretože prispieva k inštitucionalizácii homofóbie a porušovaniu práva na slobodu prejavu a práva na nediskrimináciu,

M. keďže švédske predsedníctvo EÚ prerokovalo zákon s litovskými orgánmi a litovská prezidentka pritom vyhlásila, že zabezpečí jeho zmenu v súlade s požiadavkami EÚ,

N. keďže na jeseň sa budú prerokúvať ďalšie novely trestného a správneho zákonníka; keďže tieto novely kriminalizujú konanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré podporujú alebo financujú homosexualitu na verejnom priestranstve, a trestajú ich výkonom verejnoprospešných prác, pokutou do výšky 1500 EUR alebo zatknutím,

1.  žiada Agentúru pre ľudské práva, aby preskúmala tento zákon a jeho zmeny a doplnky a označila tie, ktoré nie sú v súlade s európskymi právnymi predpismi a zásadami;

2.  vyzýva Radu, aby zvážila možnosť uplatniť postup stanovený v článku 7 Zmluvy o Európskej únii;

3.  vyzýva litovské orgány, aby zákon zmenili alebo zrušili a neprijímali novely trestného a správneho zákonníka, a tým zabezpečili zlučiteľnosť právnych predpisov s ustanoveniami o ľudských právach a základných slobodách zakotvenými v medzinárodnom a európskom práve;

4.  vyzýva na dodržiavanie práva na slobodu prejavu každého občana – vrátane práva vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie – v oblasti právnych predpisov a politík týkajúcich sa boja proti diskriminácii, Charty základných práv Európskej únie, článku 6 Zmluvy o Európskej únii a článku 13 Zmluvy o ES, inými slovami v oblasti základných hodnôt EÚ;

5.  vyzýva ostatné členské štáty, aby neprijímali podobné zákony alebo novely, odsúdili homofóbne konanie a posilnili vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii a ľudských práv;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, prezidentke Litovskej republiky, Agentúre pre základné práva a Rade Európy.