Предложение за резолюция - B7-0038/2009Предложение за резолюция
B7-0038/2009

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране

  14.9.2009

  за приключване на разискванията по изявление на Съвета
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Simon Busuttil, Ernst Strasser, Manfred Weber от името на групата PPE
  Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López, Birgit Sippel от името на групата S&D
  Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Louis Michel, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Sharon Bowles от името на групата ALDE
  Timothy Kirkhope от името на групата ECR


  Процедура : 2009/2670(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0038/2009
  Внесени текстове :
  B7-0038/2009
  Приети текстове :

  B7‑0038/2009

  Резолюция на Европейския парламент за проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора за ЕС и член 286 от Договора за ЕО,

  –   като взе предвид членове 95 и 300 от Договора за ЕО,

  –   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 5, 6, 7 и 8 от нея,

  –   като взе предвид Хартата за основните права, и по-специално членове 7, 8, 47, 48 и 49 от нея,

  –   като взе предвид Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни,

  –   като взе предвид Директива 95/46/ЕО от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, [1]

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[2],

  –   като взе предвид Директива 2005/60/EО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм[3] и Регламент (ЕО) 1781/2006 относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи[4],

  –   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати от 2003 г., и по-специално член 4 от него (Установяване на банкова информация)[5],

  –   като взе предвид Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма, основаваща се на президентски декрет № 13224[6], който при извънредни обстоятелства от национален мащаб дава право по-специално на Министерство на финансите на САЩ посредством "административни призовки" да получи достъп до данни за съобщения за финансови плащания, прехвърляни по системи за съобщения за финансови плащания, като например системите, управлявани от Обществото за електронни междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT),

  –   като взе предвид условията, определени от Министерство на финансите на САЩ за достъп до данните на SWIFT (както е определено в декларирани намерения на САЩ[7]), и като взе предвид информацията, получена от Комисията чрез "видна личност" по въпроса за спазването от страна на органите на САЩ на цитираното по-горе декларирани намерения;

  –   като взе предвид предишните резолюции на ЕП, с които SWIFT се приканва стриктно да спазва нормативната уредба на ЕС, по-специално при извършването на европейски финансови транзакции на територията на ЕС[8],

  –   като взе предвид насоките за водене на преговори, дадени на Председателството на Съвета, и проекта на международно споразумение между ЕС и САЩ относно трансфера на данни от системата SWIFT, които са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС",

  –   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 юли 2009 г., което е класифицирано "за ограничено ползване от ЕС",

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че SWIFT обяви през м. октомври 2007 г. нова структура за обмен на съобщения, която ще започне да функционира до края на 2009 г.;

  Б.  като има предвид, че тази промяна в структурата за обмен на съобщения би довела до това голяма част от финансовите данни, които досега SWIFT е била призована да предава на Министерство на финансите на САЩ по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, вече няма да бъдат предоставяни на тази програма,

  В.  като има предвид, че на 27 юли 2009 г. Съветът единодушно прие насоките към Председателството за водене на преговори, което с помощта на Комисията да договори международно споразумение със САЩ, основаващо се на членове 24 и 38 от ДЕС, което да предвижда продължаването на трансфера на данни от SWIFT за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма;

  Г.   като има предвид, че насоките за водене на преговори, както и правното становище на правната служба на Съвета по въпроса за избора на правна основа, не са публикувани, тъй като са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС";

  Д. като има предвид, че международното споразумение ще предвижда временно и незабавно прилагане от момента на подписването до влизането в сила на споразумението;

  Е.  като има предвид, че самият ЕС не е изготвил своя Програма за проследяване на финансирането на тероризма,

  Ж. като има предвид, че достъпът до данни, управлявани от SWIFT, дава потенциална възможност за откриването не само на трансфери, свързани с незаконни дейности, но също така и на информация относно икономическите дейности на съответните лица и страни, като по този начин може да се използва за злоупотреба чрез множество форми на икономически и промишлен шпионаж,

  З.  като има предвид, че SWIFT сключи с Министерство на финансите на САЩ меморандум, който стеснява обхвата на предаваните данни, както и на търсенето на данни в конкретни случаи на борба с тероризма, и подложи тези данни на независим контрол и одит, включително мониторинг в реално време;

   

  И. като има предвид, че едно споразумение между ЕС и САЩ трябва да предвижда условия за запазване на защитата, която съществува в меморандума за разбирателство и "декларираните намерения" на Министерство на финансите на САЩ като тези, които се прилагат за данните, изискани от Министерство на финансите на САЩ от американския оперативен център на SWIFT;

  1.  припомня решимостта си да се бори срещу тероризма и твърдото си убеждение относно необходимостта за постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно гарантира пълна защита на личния живот и на данните; отново потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са основни принципи, без които борбата срещу тероризма никога няма да бъде ефективна;

  2.  подчертава, че Европейският съюз се основава на принципа за правова държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище[9];

  3.  припомня на Съвета и Комисията, че в трансатлантическата рамка на споразумението между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., член 4 предвижда достъп до определени финансови данни при поискване чрез националните държавни органи и може да представлява по-солидна правна основа за трансфер на данни от SWIFT от предложеното временно споразумение и призовава Съвета и Комисията да обяснят необходимостта от временно споразумение;

  4.  приветства решението на SWIFT от юни 2007 г. за преместване на всички данни за финансови трансфери, извършвани в рамките на ЕС, в два европейски оперативни центъра; привлича вниманието на Съвета върху факта, че това решение е взето в съответствие с белгийския орган за защита на данните, искането на Работната група по член 29 и становището на Европейския парламент;

  5.  отбелязва, че почти две години, след като SWIFT обяви промяната в структурата за обмен на съобщения, Съветът е приел само насоки за водене на преговорите,

  6.  изразява загриженост за това, че правните служби на институциите имат различни становища относно избраната за това споразумение правна основа, като отбелязва, че правната служба на Съвета счита, че това е от компетентността на Общността;

  7.  счита, че доколкото едно международно споразумение е необходимо и задължително, то трябва да гарантира на-малко следното:

  а)        че данните се предават и обработват единствено с цел борба срещу тероризма, така както е определено в член 1 на Рамковото решение 2002/475/ПВР във връзка с индивидуални или терористични организации, признати като такива от ЕС;

  б)        че обработката на такива данни във връзка с трансфера им (единствено чрез системата “push”), съхраняването и ползването им трябва да съответства на целта за трансфера и последващата обработка на тези данни;

  в)        че исканията за трансфер следва да се основават на конкретни, точно определени случаи, ограничени по време и след получаване на съдебно разрешение и всяка последваща обработка следва да се ограничава до данни, при които се посочва връзка с разследвани от САЩ лица или организации; данните, при които не се посочва такава връзка, следва да се заличават;

  г)        че на гражданите и предприятията от ЕС следва ще бъде гарантирано еднакво ниво на права на защита и процесуални гаранции и право на достъп до правосъдие, така както съществува в ЕС, както и че законността и съответствието на исканията за трансфер следва да подлежат на съдебен контрол в САЩ;

  д)        че предадените данни ще бъдат обект на същите механизми за правна защита, както ако се прилагат за данни, съхранявани в ЕС, включително и изплащане на обезщетение за неправомерно обработване на лични данни;

  е)        че споразумението следва да забранява всякакво използване на данни на SWIFT от страна на органи на САЩ за цели, различни от целите, свързани с финансирането на тероризма; трансферът на такива данни на трети страни, различни от публичните органи, занимаващи се с борбата срещу финансирането на тероризма, също следва да се забрани,

  ж)       че механизъм за реципрочност ще се съблюдава строго, като компетентните органи на САЩ се задължават да предават съответни данни за финансови транзакции на компетентните органи на ЕС, при поискване;

  з)        че споразумението изрично се изготвя за преходен период чрез клауза за прекратяване на действието, за срок до 12 месеца и без да се нарушава процедурата, която трябва да се следва съгласно Договора от Лисабон за евентуално ново споразумение в тази област;

  и)       че временното споразумение следва ясно да предвижда, че органите на САЩ следва незабавно да бъдат уведомени след влизането в сила на Договора от Лисабон и че по новото споразумение ще се водят преговори съгласно новата правна рамка на ЕС, която изцяло включва Европейския парламент и националните парламенти;

  8.  изисква Съветът и Комисията да изяснят конкретната роля на "публичния орган", който ще да бъде натоварен с отговорността да приема запитвания на Министерство на финансите на САЩ, като взема предвид по-специално естеството на правомощията, с които трябва да разполага такъв "орган", както и начините за прилагане на тези правомощия;

  9.  изисква от Съвета и Комисията да потвърдят, че цели партиди и големи файлове, като транзакциите в Единната зона за разплащания в евро, са извън обхвата на данните, които са обект на искане или трансфер от страна на Министерство на финансите на САЩ;

  10. подчертава, че SWIFT е ключова инфраструктура за устойчивостта на платежните системи в Европа и за пазарите на ценни книжа и не бива да бъде поставяна в неблагоприятно положение в сравнение с конкурентните доставчици на съобщения за финансови плащания;

  11. подчертава значението на правната сигурност и имунитета на гражданите и на частните организации при трансфера на данни съгласно такива споразумения, като предложеното споразумение между ЕС и САЩ;

  12. отбелязва, че може да бъде целесъобразно Комисията да прецени необходимостта от създаване на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма;

  13. изисква от Комисията и Председателството да гарантират, че Европейският парламент и всички национални парламенти ще получат пълен достъп до всички съществуващи документи и насоки за преговори;

  14. възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, както и на правителството на САЩ и двете камари на Конгреса.