Forslag til beslutning - B7-0038/2009Forslag til beslutning
B7-0038/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf

14.9.2009

på baggrund af Rådets redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Simon Busuttil, Ernst Strasser, Manfred Weber for PPE-Gruppen
Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López, Birgit Sippel for S&D-Gruppen
Sophia in ‘t Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Louis Michel, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen
Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen


Procedure : 2009/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0038/2009
Indgivne tekster :
B7-0038/2009
Vedtagne tekster :

B7‑0038/2009

Europa-Parlamentets beslutning om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf

Europa-Parlamentet,

 der henviser til EU-traktatens artikel 6, stk. 2, og EF-traktatens artikel 286,

 der henviser til EF-traktatens artikel 95 og 300,

 der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 5, 6, 7 og 8,

 der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8, 47, 48 og 49,

 der henviser til Europarådets konvention 108 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger,

 der henviser til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger[1],

 der henviser til forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[2],

 der henviser til direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme[3] og forordning (EF) 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler[4],

 der henviser til aftalen fra 2003 mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp, særlig artikel 4 (identificering af bankoplysninger)[5],

 der henviser til det amerikanske program til sporing af finansiering af terrorisme (Terrorist Finance Tracking Program (TFTP)), der er baseret på dekret 13224[6], som i tilfælde af nationale krisesituationer giver først og fremmest det amerikanske finansministerium mulighed for ved hjælp af administrative pålæg at få udleveret sæt af oplysninger om finansielle transaktioner, der udleveres via finansielle netværk som f.eks. dem, der drives af Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT),

 der henviser til de betingelser, det amerikanske finansministerium har fastlagt for adgang til SWIFT-data (som defineret i den amerikanske udredning (representations)[7]), og til de oplysninger, Kommissionen har modtaget via den fremtrædende person om, at de amerikanske myndigheder overholder denne udredning,

 der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori det har opfordret SWIFT til nøje at overholde EU-lovgivningen, især når europæiske finansielle transaktioner foretages inden for EU's område[8],

 der henviser til Rådets formandskabs forhandlingsdirektiver og den planlagte internationale aftale mellem EU og USA om overførsel af SWIFT-data, der er klassificeret som "EU Restricted",

 der henviser til udtalelsen af 3. juli 2009 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er klassificeret som "EU Restricted",

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at SWIFT i oktober 2009 meddelte, at et nyt meddelelsessystem vil være operationelt inden udgangen af 2009,

B.  der henviser til, at denne ændring af meddelelsessystemet vil føre til, at hovedparten af de finansielle data, som SWIFT hidtil havde fået pålagt at overføre til det amerikanske finansministeriums TFTP, ikke længere ville være tilgængeligt for TFTP,

C.  der henviser til, at Rådet den 27. juli 2009 med enstemmighed vedtog retningslinjerne for de forhandlinger, som formandskabet bistået af Kommissionen skulle føre med USA om en international aftale baseret på EU-traktatens artikel 24 og 38 om at fortsætte overførslen af SWIFT-data til det amerikanske TFTP,

D.  der henviser til, at hverken forhandlingsdirektiverne eller udtalelsen fra Rådets juridiske tjeneste om valget af retsgrundlag er blevet offentliggjort, da de er klassificeret som "EU Restricted",

E.  der henviser til, at en bestemmelse i den internationale aftale vil skabe mulighed for, at denne kan bringes i anvendelse fra datoen for dens underskrift og frem til dens ikrafttræden,

F.  der henviser til, at EU ikke selv råder over et TFTP,

G.  der henviser til, at adgang til data, der forvaltes af SWIFT, gør det muligt at opspore ikke blot overførsler i tilknytning til ulovlige aktiviteter, men også oplysninger om de berørte privatpersoners og landes økonomiske aktiviteter og derfor kan misbruges til økonomisk og industriel spionage i stor stil,

H.  der henviser til, at SWIFT har indgået et aftalememorandum med det amerikanske finansministerium, som har begrænset dataoverførslernes omfang og omfanget af datasøgninger i forbindelse med konkrete terrorbekæmpelsessager og har gjort det obligatorisk med uafhængig overvågning og revision, herunder tidstro kontrol,

I.  der henviser til, at aftalen mellem EU og USA skal gøres betinget af opretholdelse af den beskyttelse, der indgår i aftalememorandummet og det amerikanske finansministeriums udredning, herunder de punkter, der vedrører de data, det amerikanske finansministerium har fået pålagt at overføre fra SWIFT's amerikanske operationscenter,

1.  bekræfter, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og overbevist om nødvendigheden af at finde den rette balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder, samtidig med at der udvises den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

2.  understreger, at Den Europæiske Union er baseret på retsstatslige principper, og at alle overførsler af personoplysninger fra EU til tredjelande i sikkerhedsøjemed bør ske med respekt for proceduremæssige garantier og retten til forsvar og under overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt plan og EU-plan[9];

3.  gør Rådet og Kommissionen opmærksom på, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kunne udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale, og anmoder Rådet og Kommissionen om at begrunde, at det skulle være nødvendigt med en midlertidig aftale;

4.  glæder sig over SWIFT's beslutning fra juni 2007 om at flytte alle data vedrørende EU-overførsler til to europæiske operationscentre; henleder Rådets opmærksomhed på, at denne beslutning blev truffet i samråd med den belgiske databeskyttelsesmyndighed og i overensstemmelse med anmodningen fra EU's Artikel 29-arbejdsgruppe og Europa-Parlamentets synspunkter;

5.  konstaterer, at Rådet først vedtog forhandlingsdirektiverne næsten to år efter, at SWIFT havde meddelt, at forsendelsessystemet ville blive ændret;

6.  finder det foruroligende, at institutionernes juridiske tjenester har forskellig opfattelse med hensyn til retsgrundlaget for den planlagte aftale, og konstaterer, at Rådets juridiske tjeneste er af den opfattelse, at den hører ind under Fællesskabets kompetenceområde;

7.  mener, for så vidt som en international aftale er nødvendig og obligatorisk, at det i forbindelse med en sådan aftale som et absolut minimum skal sikres:

a)        at data kun overføres og behandles med henblik på bekæmpelse af terrorisme som defineret i artikel 1 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og med tilknytning til bestemte terrororganisationer, der er klassificeret som sådanne også af EU

b)        at behandling af sådanne data i forbindelse med overførsel (som kun må finde sted ved hjælp af et "push"-system) samt lagring og anvendelse heraf skal stå i et rimeligt forhold til formålet med overførslen og den efterfølgende behandling af disse data

c)        at anmodninger om overførsel skal baseres på konkrete, afgrænsede sager, være tidsmæssigt begrænsede og kræve retlig godkendelse, at en eventuel efterfølgende behandling skal være begrænset til data med tilknytning til personer eller organisationer, der er genstand for efterforskning i USA, og at data, som ikke har en sådan tilknytning skal slettes

d)        at EU‑borgere og ‑virksomheder får den samme ret til forsvar, de samme proceduremæssige garantier og den samme adgang til domstolene som i EU, og at overførselsanmodningernes lovlighed og forholdsmæssighed kan underkastes domstolskontrol i USA

e)        at overførte data er omfattet af de samme bestemmelser vedrørende indbringelse af klager for domstolene som dem, der gælder for data, der beror i EU, herunder erstatningskrav i tilfælde af ulovlig behandling af personoplysninger

f)         at det forbydes, at de amerikanske myndigheder anvender SWIFT-data til formål, der ikke har tilknytning til finansiering af terrorisme, og at det endvidere forbydes at overføre sådanne data til tredjepart bortset fra de offentlige myndigheder, der har ansvaret for bekæmpelse af finansiering af terrorisme

g)        at de involverede parter strengt overholder en gensidig ordning, som forpligter de ansvarlige amerikanske myndigheder til efter anmodning at overføre relevante finansielle oplysninger til de ansvarlige EU-myndigheder

h)        at aftalen ved hjælp af en udløbsklausul udtrykkeligt begrænses til en midlertidig periode på højst 12 måneder, uden at det berører den procedure, der i henhold til Lissabontraktaten skal følges i forbindelse med en eventuel ny aftale på dette område

i)         at den midlertidige aftale indeholder klare bestemmelser om, at de amerikanske myndigheder skal underrettes, så snart Lissabontraktaten er trådt i kraft, og at der vil blive forhandlet om en eventuel ny aftale på basis af det nye EU-retsgrundlag, hvor Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inddrages i fuld udstrækning;

8.  anmoder om, at Rådet og Kommissionen afklarer, hvilken konkret rolle, "den offentlige myndighed", som skal have overdraget ansvaret for at tage imod anmodninger fra det amerikanske finansministerium, skal spille, især i betragtning af de beføjelser, som denne "myndighed" ville få overdraget, og den måde, hvorpå disse beføjelser kunne udøves;

9.  anmoder om, at Rådet og Kommissionen bekræfter, at datasamlinger og store filer som f.eks. transaktioner i tilknytning til det fælles europæiske betalingsområde (SEPA) falder uden for de typer af data, det amerikanske finansministerium kan anmode om at få overført;

10. understreger, at SWIFT-infrastrukturen har central betydning for de europæiske betalingssystemers og værdipapirmarkeders fleksibilitet og ikke bør placeres i en urimelig ugunstig situation med hensyn til konkurrerende meddelelsessystemer til fremsendelse af oplysninger om finansielle transaktioner;

11. understreger betydningen af retssikkerhed og immunitet for borgere og private organisationer, der er genstand for dataoverførsler under ordninger som den foreslåede aftale mellem EU og USA;

12. konstaterer, at det kan være nyttigt for Kommissionen at overveje nødvendigheden af at iværksætte et europæisk program til sporing af finansiering af terrorisme;

13. anmoder om, at Kommissionen og Rådets formandskab sikrer, at Europa-Parlamentet og alle nationale parlamenter får ubegrænset adgang til forhandlingsdokumenter og ‑direktiver;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter samt den amerikanske regering og Kongressens to kamre.