Päätöslauselmaesitys - B7-0038/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0038/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin päätöslauselma suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi

14.9.2009

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Simon Busuttil, Ernst Strasser ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta
Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Louis Michel, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck ja Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0038/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0038/2009
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0038/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan ja EY:n perustamissopimuksen 286 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 95 ja 300 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja erityisesti sen 5, 6, 7 ja 8 artiklan,

–   ottaa huomioon perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 8, 47, 48 ja 49 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä,

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 1995 annetun direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta[1],

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta[2],

–   ottaa huomioon direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen[3] ja asetuksen N:o (EY) 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana[4],

–   ottaa huomioon vuonna 2003 tehdyn sopimuksen keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä ja erityisesti sen 4 artiklan (pankkitietojen selvittäminen)[5],

–   ottaa huomioon Yhdysvaltain presidentin asetuksella 13224[6] perustetun terroristien rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP), jolla erityisesti Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle annetaan kansallisessa hätätilanteessa mahdollisuus saada "hallinnollisten pyyntöjen" avulla maksunvälitystietoja, jotka kulkevat maksunvälitystietojen välitysverkoissa, kuten Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT),

–   ottaa huomioon Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SWIFT-tietojen käytölle asettamat (Yhdysvaltain "tietosuojasitoumukset")[7] ja ottaa huomioon tiedot, joita Euroopan komissio on saanut arvovaltaisen henkilön välityksellä siitä, miten Yhdysvaltain viranomaiset ovat noudattaneet edellä mainittuja tietosuojasitoumuksia,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa SWIFT-järjestöä kehotettiin noudattamaan tiukasti EU:n oikeuskehystä erityisesti silloin, kun eurooppalaisia rahoitustapahtumia toteutetaan EU:n alueella,

–   ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltion neuvotteluvaltuudet sekä EU:n ja Yhdysvaltain välille kaavaillun kansainvälisen sopimuksen SWIFT-tietojen välittämisestä, joilla on turvaluokitus "EU Restricted",

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 3. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon, jolla on turvaluokitus "EU Restricted",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että SWIFT ilmoitti lokakuussa 2007 uudesta viestirakenteesta, joka on määrä ottaa käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä,

B.  ottaa huomioon, että tämä viestirakenteen muutos johtaisi siihen, että suurin osa maksuliikennetiedoista, jotka SWIFT-järjestöä on tähän asti pyydetty välittämään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön TFTP-ohjelmaan, ei enää olisi TFTP:n käytössä,

C. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 27. heinäkuuta 2009 yksimielisesti neuvoston puheenjohtajavaltion valtuudet käydä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan pohjalta komission tuella neuvotteluja kansainvälisestä sopimuksesta, joka koskee SWIFT-tietojen välittämistä edelleen Yhdysvaltain TFTP-järjestelmään,

D. ottaa huomioon, että neuvotteluvaltuuksia ja neuvoston oikeudellisen yksikön antamaa oikeudellista lausuntoa oikeusperustan valinnasta ei ole julkistettu, koska niillä on turvaluokitus "EU Restricted",

E.  ottaa huomioon, että kansainvälisessä sopimuksessa määrätään väliaikaisesta ja välittömästä soveltamisesta sopimuksen allekirjoittamisesta sen voimaantuloon asti,

F.  ottaa huomioon, että EU:lla itsellään ei ole käytössä TFTP-järjestelmää,

G. ottaa huomioon, että oikeus käyttää SWIFT-järjestön hallinnoimia tietoja antaa paitsi mahdollisuuden havaita laittomiin toimiin liittyviä siirtoja niin myös mahdollisuuden saada tietoja kyseisten henkilöiden ja maiden taloudellisista toimista, jolloin käyttöoikeutta voitaisiin käyttää väärin laajamittaiseen talous- ja teollisuusvakoiluun,

H. ottaa huomioon, että SWIFT teki Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa siirrettävien tietojen ja tietohakujen laajuus supistettiin koskemaan tiettyjä terrorismin torjuntaan liittyviä tapauksia ja alistettiin se riippumattomalle seurannalle ja tarkastuksille, mukaan luettuna reaaliaikainen valvonta,

I.   ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltain välisen mahdollisen sopimuksen ehtona on oltava yhteisymmärryspöytäkirjassa ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tietosuojasitoumuksissa olevien suojakeinojen säilyttäminen, kuten ne, joita sovelletaan tapauksissa, joissa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö pyytää tietoja SWIFT-järjestön Yhdysvaltain keskuksesta,

1.  toistaa suhtautuvansa päättäväisesti terrorismin torjuntaan ja uskovansa vakaasti, että on saavutettava oikea tasapaino turvallisuustoimenpiteiden sekä kansalaisvapauksien ja perusoikeuksien suojelun välillä siten, että taataan yksityisyyden ja tietosuojan mahdollisimman hyvä kunnioittaminen; toistaa, että tarpeellisuus ja suhteellisuus ovat avainperiaatteita, joita ilman terrorismin torjunta ei koskaan voi olla tehokasta;

2.  korostaa, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja että aina, kun Euroopan kansalaisten henkilötietoja välitetään kolmansiin maihin turvallisuuden nimissä, olisi kunnioitettava menettelyllisiä takeita ja puolustautumisoikeuksia sekä noudatettava kansallista ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä[8];

3.  muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että EU:n ja USA:n keskinäistä oikeusapua koskevan ja 1. tammikuuta 2010 voimaan tulevan sopimuksen transatlanttisen kehyksen 4 artiklassa määrätään oikeudesta tutustua kohdennetusti taloudellisiin tietoihin kansallisten viranomaisten pyynnöstä, ja että tämä saattaisi muodostaa SWIFT-tietojen siirrolle paremman oikeusperustan kuin ehdotettu väliaikainen sopimus, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota selittämään väliaikaisen sopimuksen tarpeellisuuden;

4.  pitää tervetulleena SWIFT-järjestön kesäkuussa 2007 tekemää päätöstä siirtää kaikki EU:n sisäisiä rahansiirtoja koskevat tiedot kahteen eurooppalaiseen keskukseen; kiinnittää neuvoston huomion siihen, että tässä päätöksessä noudatettiin Belgian tietosuojaviranomaisen ohjeita, EU:n 29 artiklan mukaisen työryhmän pyyntöä ja Euroopan parlamentin näkemystä;

5.  panee merkille, että neuvosto hyväksyi neuvotteluvaltuudet vasta lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun SWIFT ilmoitti viestirakenteen muutoksesta;

6.  on huolissaan siitä, että toimielinten oikeudelliset yksiköt ovat eri mieltä kaavailtua sopimusta varten valitusta oikeusperustasta, ja panee merkille, että neuvoston oikeudellinen yksikkö katsoo asian kuuluvan yhteisön toimivallan piiriin;

7.  uskoo, että sikäli kuin kansainvälinen sopimus on tarpeen ja pakollinen, siinä on varmistettava vähintään seuraavat seikat:

a)        tietoja välitetään ja pidetään hallussa ainoastaan torjuttaessa terrorismia sellaisena kuin se on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklassa ja kun se liittyy henkilöihin tai terroristijärjestöihin, jotka myös EU tunnustaa sellaisiksi,

b)        tietojen käsittely, silloin kun on kyse niiden välittämisestä (ainoastaan push-järjestelmää käyttäen), tallentamisesta ja käytöstä, ei saa olla kohtuutonta siihen tarkoitukseen nähden, jota varten kyseiset tiedot on välitetty ja myöhemmin käsitelty,

c)        välittämistä koskevien pyyntöjen olisi perustuttava yksittäisiin, kohdennettuihin, ajallisesti rajattuihin ja tuomioistuimen hyväksymiin tapauksiin, ja mahdollisen myöhemmän käsittelyn on rajoituttava tietoihin, jotka sisältävät kytköksen henkilöihin tai järjestöihin, jotka ovat tutkinnan kohteina Yhdysvalloissa. Tiedot, jotka eivät sisällä tällaisia kytköksiä, olisi poistettava,

d)        EU:n kansalaisille ja yrityksille olisi tarjottava sama oikeus puolustautua ja samat menettelyyn liittyvät oikeudet sekä oikeussuojakeinot kuin EU:ssa, ja välittämistä koskevien pyyntöjen laillisuus ja suhteellisuus olisi voitava alistaa tuomioistuimen tarkasteltavaksi Yhdysvalloissa,

e)        siirrettyihin tietoihin olisi sovellettava samoja oikeussuojakeinoja kuin EU:ssa haltuun saatuihin tietoihin, mukaan luettuna oikeus korvaukseen tapauksissa, joita henkilötietoja on käsitelty laittomasti,

f)         sopimuksessa olisi kiellettävä Yhdysvaltain viranomaisia käyttämästä SWIFT-tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niihin, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen. Olisi myös kiellettävä tällaisten tietojen siirtäminen muille kolmansille osapuolille kuin terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille,

g)        noudatetaan tiukasti vastavuoroisuusmekanismia, joka velvoittaa asiasta vastaavat Yhdysvaltain viranomaiset välittämään vastaavia maksuliikennetietoja pyynnöstä asiasta vastaaville EU:n viranomaisille,

h)        sopimus laaditaan nimenomaisesti keskipitkäksi ajaksi siten, että sen raukeamislauseke ei ylitä 12:ta kuukautta, ja sanotun rajoittamatta Lissabonin sopimuksen mukaisesti noudatettavaa menettelyä alaa koskevan mahdollisen uuden sopimuksen tekemistä varten,

i)         väliaikaisessa sopimuksessa olisi selkeästi määrättävä, että Yhdysvaltain viranomaisille olisi välittömästi ilmoitettava asiasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja että mahdollisesta uudesta sopimuksesta neuvotellaan EU:n uudessa oikeudellisessa kehyksessä, jossa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat täysimääräisesti mukana;

8.  vaatii neuvostoa ja komissiota selkeästi ilmoittamaan Yhdysvaltain valtiovarainministerin pyyntöjä vastaanottamaan nimitettävän "viranomaisen" tarkan roolin siten, että otetaan huomioon tämän "viranomaisen" valtuuksien erityisluonne ja se, miten tällaisia valtuuksia voitaisiin käyttää;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota vahvistamaan, että tietoerät ja suuret tiedostot, kuten yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) liittyvät siirrot, jäävät Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pyytämien tai sille siirrettävien tietojen ulkopuolelle;

10. korostaa, että SWIFT on Euroopan maksujärjestelmien ja arvopaperimarkkinoiden kestävyyden kannalta keskeinen infrastruktuuri eikä sitä pitäisi epäoikeudenmukaisesti saattaa epäedulliseen asemaan kilpailussa muiden maksuvälitystietojen välittäjien kanssa;

11. korostaa tiedonsiirtojen kohteena olevien kansalaisten ja yksityisten organisaatioiden oikeusvarmuuden ja immuniteetin merkitystä ehdotetun EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksen kaltaisten järjestelyjen yhteydessä;

12. panee merkille, että komission saattaa olla hyödyllistä arvioida, tarvitaanko eurooppalaista TFTP-järjestelmää;

13. pyytää komissiota ja puheenjohtajavaltiota varmistamaan, että Euroopan parlamentti ja kaikki kansalliset parlamentit voivat perehtyä kaikkiin neuvotteluasiakirjoihin ja -valtuuksiin;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdysvaltain hallitukselle ja sen kongressin kahdelle kamarille.