Rezolūcijas priekšlikums - B7-0038/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0038/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par iecerēto starptautisko nolīgumu, lai Amerikas Savienotajām Valstīm darītu pieejamus finanšu maksājumu ziņojumu datus, novēršot un apkarojot terorismu un teroristu finansēšanu

14.9.2009

Noslēdzot debates par Padomes paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 110. panta 2. punktu,

Simon Busuttil, Ernst Strasser, Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā
Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López, Birgit Sippel S&D grupas vārdā
Sophia in ‘t Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Louis Michel, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā


Procedūra : 2009/2670(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0038/2009

B7‑0038/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par iecerēto starptautisko nolīgumu, lai Amerikas Savienotajām Valstīm darītu pieejamus finanšu maksājumu ziņojumu datus, novēršot un apkarojot terorismu un teroristu finansēšanu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu un EK līguma 286. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 95. un 300. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, jo īpaši tās 5., 6., 7. un 8. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 7., 8., 47., 48. un 49. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju Nr. 108 par indivīdu aizsardzību attiecībā uz automātisku personas datu apstrādi,

–   ņemot vērā 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti[1],

–   ņemot vērā 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti[2],

–   ņemot vērā Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai[3] un Regulu (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju[4],

–   ņemot vērā 2003. gadā noslēgto Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, jo īpaši tā 4. pantu (Banku informācijas meklēšana)[5],

–   ņemot vērā ASV teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP), kas izveidota ar ASV prezidenta rīkojumu Nr. 13224[6] un ar ko ASV Valsts kases departamentu pilnvaro valsts mēroga ārkārtas situācijā, izdodot administratīvas pavēstes, iegūt finanšu maksājumu ziņojumu datu kopumu, kas tiek pārsūtīts tādos finanšu maksājumu informācijas tīklos, kādus pārvalda Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība (SWIFT),

–   ņemot vērā ASV Valsts kases departamenta izveidotos nosacījumus par piekļuvi SWIFT datiem (kā minēts ASV Valsts kases departamenta atzinumos[7]) un ņemot vērā informāciju, ko Eiropas Komisija ieguvusi no kādas augstas amatpersonas par to, kā ASV iestādes ievēro iepriekš minētos atzinumus,

–   ņemot vērā EP iepriekšējās rezolūcijas, kurās tas aicinājis SWIFT stingri ievērot ES tiesisko regulējumu, jo īpaši, kad Eiropas finanšu darījumi notiek ES teritorijā[8],

–   ņemot vērā sarunu risināšanas norādījumus Padomes prezidentūrai un paredzēto starptautisko nolīgumu starp ES un ASV par SWIFT datu pārsūtīšanu, kas klasificēts kā dokuments ES ierobežotai lietošanai,

–   ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 3. jūlija atzinumu, kas klasificēts kā dokuments ES ierobežotai lietošanai,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā SWIFT 2007. gada oktobrī paziņoja, ka līdz 2009. gada beigām ieviesīs jaunu ziņojumu struktūru;

B.  tā kā ziņojumu struktūras maiņas rezultātā vairākums finanšu datu, par kuru pārsūtīšanu ASV Valsts kases departamenta TFTP programmai SWIFT līdz šim ir saņēmis pavēstes, TFTP programmai vairs nebūs pieejams;

C. tā kā 2009. gada 27. jūlijā Padome vienprātīgi pieņēma sarunu risināšanas norādījumus prezidentūrai, lai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 24. un 38. pantu, kopā ar Komisiju risinātu sarunas ar ASV par starptautisku nolīgumu par SWIFT datu turpmāku nosūtīšanu ASV TFTP;

D. tā kā sarunu risināšanas norādījumi, kā arī Padomes Juridiskā dienesta juridiskais atzinums par tiesiskā pamata izvēli nav darīti pieejami plašākai sabiedrībai, jo tie ir klasificēti kā dokumenti ES iekšējai lietošanai;

E.  tā kā starptautiskajā nolīgumā būs paredzēta tā provizoriska un tūlītēja piemērošana no parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad nolīgums stāsies spēkā;

F.  tā kā ES nav izveidojusi pati savu teroristu finansēšanas izsekošanas programmu;

G. tā kā piekļuve SWIFT pārvaldībā esošajiem datiem sniedz iespēju ne tikai izsekot pārskaitījumiem, kas saistīti ar nelikumīgām darbībām, bet arī iegūt informāciju par attiecīgo valstu un personu ekonomiskajām darbībām, un tādējādi šo piekļuvi var ļaunprātīgi izmantot liela mēroga ekonomiskajai un rūpnieciskajai spiegošanai;

H. tā kā SWIFT noslēdza saprašanās memorandu ar Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentu, tādējādi sašaurinot pārsūtīto datu apjomu un datu meklēšanas iespējas, attiecinot tās tikai uz konkrētiem terorisma apkarošanas gadījumiem, kā arī pakļaujot šo piekļuvi ārējam pārskatam un revīzijai, tostarp uzraudzībai reālajā laikā;

I.   tā kā, noslēdzot jebkuru ES un ASV nolīgumu, ir jāievēro priekšnoteikums par saprašanās memorandā un ASV Valsts kases departamenta atzinumos minētās aizsardzības saglabāšanu, piemēram, aizsardzības, kas tiek piemērota gadījumos, kad ASV Valsts kases departaments nosūta pavēsti par SWIFT ASV darbības centra datu pārsūtīšanu,

1.  atgādina par apņemšanos cīnīties pret terorismu un stingro pārliecību, ka ir nepieciešams rast pareizu līdzsvaru starp drošības pasākumiem un pilsoniskās brīvības un pamattiesību aizsardzību, nodrošinot privātuma un datu aizsardzību visaugstākajā līmenī; atkārtoti apstiprina, ka nepieciešamība un proporcionalitāte ir pamatprincipi, kurus neievērojot, terorisma apkarošana nekad nebūs efektīva;

2.  uzsver, ka Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskums un ka visos gadījumos, kad Eiropas personu datus drošības nolūkos pārsūta trešām valstīm, būtu jāievēro procesuālās garantijas un aizsardzības tiesības, kā arī valstu un Eiropas Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā[9];

3.  atgādina Padomei un Komisijai, ka Nolīguma par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, kurš stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārī, 4. pantā paredzēts, ka piekļuvi attiecīgiem finanšu datiem iegūst, iesniedzot pieprasījumu valsts iestādēs, norāda, ka tas, iespējams, ir pareizāks tiesiskais pamatojums SWIFT datu pārsūtīšanai nekā iecerētais pagaidu nolīgums, un lūdz Padomei un Komisijai izskaidrot, kāpēc ir nepieciešams pagaidu nolīgums;

4.  atzinīgi vērtē SWIFT 2007. gada jūnija lēmumu pārvietot visus ES iekšienē notikušo finanšu pārvedumu datus uz diviem Eiropas darbības centriem; vērš Padomes uzmanību uz to, ka šī lēmuma pieņemšana bija saskaņota ar Beļģijas datu aizsardzības iestādi, tā notika pēc ES t.s. 29. panta darba grupas pieprasījuma un atbilda Eiropas Parlamenta nostājai;

5.  norāda, ka Padome pieņēma sarunu risināšanas norādījumus divus gadus pēc tam, kad SWIFT paziņoja par izmaiņām ziņojumu struktūrā;

6.  pauž bažas, ka iestāžu juridiskajiem dienestiem ir atšķirīgs viedoklis attiecībā uz paredzētā nolīguma izvēlēto tiesisko pamatojumu, un konstatē, ka Padomes Juridiskais dienests uzskata, ka šis ir Kopienas kompetences jautājums;

7.  uzskata, ka, pieņemot, ka ir obligāti nepieciešams starptautisks nolīgums, ar to ir vismaz jānodrošina, ka:

a)        datus pārsūta un apstrādā tikai, lai apkarotu terorismu, kā tas noteikts Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. pantā, un tie attiecas uz personu vai organizāciju, ko par teroristisku atzīst arī ES;

b)        šādu datu apstrāde attiecībā uz to pārsūtīšanu (tikai izmantojot aktīvo datu nosūtīšanas sistēmu), uzglabāšanu un izmantošanu ir samērīga ar mērķi, kādam šie dati ir nosūtīti un pēc tam apstrādāti;

c)        datu pārsūtīšanas pieprasījumi būtu balstīti uz konkrētām, precīzām lietām, ierobežoti laikā un pārsūtīšanai tiek saņemta tiesībsargājošas iestādes atļauja un ka jebkāda turpmāka datu apstrāde tiek ierobežota, sniedzot datus, kuros norādīta saikne ar personām vai organizācijām, kuru darbību izmeklē ASV; vajadzētu dzēst tos datus, kuri šādas saiknes neapliecina;

d)        ES pilsoņiem un uzņēmumiem tiktu piešķirta tāda paša līmeņa aizsardzības tiesības un procedurālās garantijas un tiesības uz tiesas pieejamību, kādas pastāv ES, turklāt datu pārsūtīšanas pieprasījumu likumību un samērību var izskatīt tiesā ASV;

e)        attiecībā uz pārsūtītajiem datiem piemērotu tādus pašus pārsūdzības mehānismus kā ES uzglabātajiem datiem, tostarp paredzot kompensāciju par gadījumiem, kad personas dati apstrādāti nelikumīgi;

f)         nolīgumā ASV iestādēm būtu aizliegts izmantot SWIFT datus jebkādiem citiem mērķiem, kas nav saistīti ar terorisma finansēšanas apkarošanu; būtu jāaizliedz arī šādu datu pārsūtīšana trešām pusēm, kas nav valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par terorisma finansēšanas apkarošanu;

g)        tiek stingri ievērots savstarpīguma mehānisms, kas paredz, ka kompetentajām ASV iestādēm pēc pieprasījuma ir jāpārsūta attiecīgie finanšu maksājumu ziņojumu dati kompetentajām ES iestādēm;

h)        nolīgumu noslēdz uz pārejas posmu, to skaidri norādot un iekļaujot tajā turpināmības klauzulu, kurā paredzētais termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, neskarot procedūru, kas jāievēro saskaņā ar Lisabonas līgumu, ja šajā jomā tiek slēgts jauns nolīgums;

i)         pagaidu nolīgumā būtu skaidri paredzēts, ka ASV iestādes nekavējoties jāinformē par Lisabonas līguma stāšanos spēkā un ka notiks sarunas par iespējamu jaunu nolīgumu saskaņā ar ES jauno tiesisko regulējumu, kurā paredzēta pilnīga Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu iesaiste;

8.  prasa Padomei un Komisijai precizēt, kāda loma tiks piešķirta „publiskajai iestādei”, kas būs atbildīga par ASV Valsts kases departamenta pieprasījumu saņemšanu, īpaši ņemot vērā šādai iestādei piešķirtās pilnvaras un to īstenošanas veidu;

9.  prasa Padomei un Komisijai apstiprināt, ka datu sērijas un lielas datnes, piemēram pārvedumi, kas saistīti ar Vienotu Eiropas maksājumu telpu (SEPA), netiek iekļauti starp datiem, ko var pieprasīt un kas būtu jāpārsūta ASV Valsts kases departamentam;

10. uzsver, ka SWIFT ir pamata infrastruktūra, kas nodrošina Eiropas maksājumu sistēmu un vērtspapīru tirgu elastīgumu, un ka tai nevajadzētu radīt netaisnīgus apgrūtinājumus saistībā ar konkurējošiem finanšu maksājumu ziņojumu sniedzējiem;

11. uzsver, cik svarīga ir juridiskā noteiktība un to pilsoņu un privāto organizāciju neaizskaramība, par kuriem datus pārsūta saskaņā ar tādu kārtību kā iecerētajā ES un ASV nolīgumā;

12. norāda, ka Komisijai var būt lietderīgi izvērtēt nepieciešamību izveidot Eiropas TFTP;

13. prasa Komisijai un prezidentūrai nodrošināt, lai Eiropas Parlaments un visi valstu parlamenti varētu pilnībā piekļūt visiem sarunu dokumentiem un sarunu risināšanas norādījumiem;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un abām Kongresa palātām.