Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0040/2009

Ingivna texter :

B7-0040/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8

Antagna texter :

P7_TA(2009)0021
P7_TA(2010)0006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0040/2009
14.9.2009
PE428.644v01-00
 
B7-0040/2009

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om de externa aspekterna av en tryggad energiförsörjning


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik och Inese Vaidere, för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om de externa aspekterna av en tryggad energiförsörjning  
B7‑0040/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007, ”Mot en gemensam europeisk utrikespolitik om energi”,

- med beaktande av det mellanstatliga avtalet mellan Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Ungern och Österrike om gasledningsprojektet Nabucco som undertecknades den 13 juli 2009 i Ankara,

- med beaktande av det ryska olje- och gasbolaget Surgutneftegaz förvärv av en stor minoritetsandel (21,2 procent) av det ungerska petrokemiska företaget MOL, som ingår i Nabucco-konsortiet,

- med beaktande av protokollet om gassamarbete mellan Ryssland och Turkiet, som undertecknades den 6 augusti 2009 i Ankara, enligt vilket Turkiet preliminärt ger sitt samtycke till byggandet av South Stream-gasledningen och tillåter Ryssland att på Turkiets territorialvatten genomföra undersökningar om ledningen,

- med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 13 juli 2009 mellan 12 EU-företag om upprättandet av industriinitiativet Desertec som syftar till att ta tillvara Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi,

- med beaktande av den andra översynen av energistrategin,

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG (KOM(2009)0363),

- med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96 (KOM(2009)0361),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.       Energiförsörjning är en viktig del av EU:s säkerhet, stabilitet och välstånd i stort och är viktigt för Europas fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, men har hittills inte någon grund i fördragen.

B.        EU är i våra dagar starkt beroende av importerad energi och som det nu ser ut förväntas detta beroende öka.

C.       Priserna på olja och gas har visserligen gått ned till följd av den globala finanskrisen, men när krisen väl är över kommer läget på marknaderna för fossila bränslen ofrånkomligen att skärpas igen och de oljekonsumerande ländernas importberoende att öka, eftersom det går så trögt med omläggningen till mer förnybara energikällor och produktionen från världens olje- och gasfält minskar samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka.

D.       Flera medlemsstater är starkt beroende av en enda leverantör av naturgas, och leveransavbrott utan skälig orsak kan vålla allvarliga problem, vilket framgick i samband med den senaste gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i början av 2009.

E.        Flera medlemsstater har inte tillräckliga naturresurser för att klara av krissituationer.

F.        Med hänsyn till det befintliga och allt större beroendet av energi från politiskt instabila regioner har det visat sig otillräckligt med enbart nationella insatser för att trygga försörjningen eftersom de inte ser till alla EU-medlemsstaters långsiktiga intressen.

G.       De nuvarande instrumenten för tidig varning räckte inte för att man skulle ha kunnat förutsäga gaskrisen i januari 2009.

H.       Hot mot en trygg energiförsörjning kan förutsägas bilda ett fortsatt inslag i vår tillvaro så länge de länder som producerar energi och de länder genom vilka energin transiteras inte följer gemensamma och öppna regler, i den form de fastslagits i fördraget om energistadgan och transitprotokollet.

I.         Nära samarbete inom energiförsörjning är en av de mest effektiva och oumbärliga förtroendeskapande åtgärderna i EU:s förbindelser med grannländerna.

J.         Även om man redan har gjort en hel del behövs en sann gemensam energipolitik, med anknytning till både bestämmelserna om den inre marknaden och externa aspekter, som tar hänsyn till alla medlemsstaters politiska och ekonomiska intressen.

K.       Med hjälp av en gemensam energipolitik gentemot omvärlden, baserad på solidaritet, mångsidighet, enighet i försvaret av gemensamma intressen, ökat samarbete med de viktigaste länderna för produktion, transitering och konsumtion av energi kan vi uppnå samverkansvinster på vägen mot en tryggad energiförsörjning för Europeiska unionen. Dessutom får EU ökad styrka, större handlingsförmåga på det utrikespolitiska planet och mer trovärdighet som global aktör.

1.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och medlemsstaterna visar ett starkare strategiskt ledarskap för att skapa en sann gemensam europeisk utrikespolitik för energi, som parlamentet efterlyste i sin resolution av den 26 september 2007, ”Mot en gemensam europeisk utrikespolitik om energi”.

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder för en diversifiering och förbättring av EU:s energiförsörjning som kommissionen föreslår i sin andra översyn av energistrategin. Parlamentet anser dock att det behövs klart definierade prioriteringar och snabba åtgärder för att genomföra dem samt att parlamentet ska hållas fullt underrättad.

3.        Europaparlamentet upprepar att en välfungerande inre energimarknad är av avgörande betydelse för en diversifiering av energikällor och för att man ska kunna förebygga framtida gasavbrott och gaskriser. Parlamentet understryker därför behovet av ökade investeringar i förnybara och koldioxidsnåla energikällor och energieffektivitet, vilket bör vara en central del av energihandlingsplanen för 2010–2014.

4.        Europaparlamentet ser positivt på de nya förslagen till förordningar om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen som bidrar till en tryggare gasförsörjning i EU genom att få medlemsstaterna att vidta förebyggande åtgärder och förbättra sina krishanteringsmekanismer och genom ökad insyn och minskad byråkrati.

5.        Europaparlamentet understryker det akuta behovet av ett snabbt genomförande av de strategiska projekten med inriktning på en diversifiering av energiförsörjningen, särskilt i den södra korridoren. Parlamentet lyckönskar i detta sammanhang Bulgariens, Rumäniens, Turkiets, Ungerns och Österrikes regeringar till undertecknandet den 13 juli 2009 av det mellanstatliga avtalet om den rättsliga ramen för projektet med Nabucco-ledningen. Det är ett viktigt steg i genomförandet av projektet. Samtidigt är det viktigt med allmänna regler för utvecklingen av den korridor som ska koppla samman EU med nya gaskällor från Mellanöstern och området kring Kaspiska havet, oberoende av ett visst företag eller en viss rörledning och med det primära syftet att sammankopplingen ska bli klar snabbt. Parlamentet uppmanar de berörda företagen och medlemsstaterna att i nära samarbete med kommissionen se till att de första avtalen med de potentiella leverantörerna av gas till rörledningarna upprättas.

6.        Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge politiskt, rättsligt och ekonomiskt stöd till företag som är eller vill bli delaktiga i genomförandet av strategiska projekt och att vara ledande i standardiseringsavtal för utveckling av rörledningar.

7.        Europaparlamentet anser att det krävs bättre sammanlänkningar inom Europa eftersom luckorna i näten i dag måste täppas till för att den inre marknaden ska kunna fungera effektivt samt med hänsyn till solidariteten i energifrågor. Parlamentet välkomnar därför avtalet om finansiering av infrastrukturprojekt som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, men insisterar på att en allmän ökning av den offentliga finansieringen på energiförsörjningsområdet är ett måste.

8.        Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underrätta varandra och kommissionen om strategiska beslut och avtal om energiinfrastrukturprojekt. Parlamentet konstaterar att det nyligen ingångna avtalet om det tredje liberaliseringspaketet innebar att förfarandet för undantag för ny infrastruktur fortsatte att gälla och att det skapades en rättslig ram för certifieringen av systemansvariga för överföringssystemet gentemot tredjeländer.

9.        Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder om oidentifierbara utländska aktörer tänker göra fientliga uppköp på EU:s energimarknad och att strikt tillämpa EU:s konkurrenslagstiftning. Parlamentet finner det skrämmande att Surgutneftegaz nyligen förvärvat andelar i det ungerska energiföretaget MOL samt att Surgutneftegaz inte kan upplysa om sin ägarstruktur och om vilka intressen som i sista hand står bakom företaget, som den ungerska tillsynsmyndigheten för energimarknaden med fog begärt att få.

10.      Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att samarbeta med länderna i Medelhavsområdet och Nordafrika med hänsyn till deras betydande potential när det gäller energiresurser och avsevärda möjligheter till egen utveckling. Parlamentet uppmuntrar i synnerhet användning av sol- och vindenergi i dessa regioner och ser positivt på de framsteg som nyligen gjorts inom industriinitiativet Desertec när det gäller att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi.

11.      Europaparlamentet betonar den arktiska regionens strategiska betydelse för EU, när det gäller såväl energiresurser som miljö- och transportfrågor. Med hänsyn till den ökande tillgången till resurser till följd av klimatförändringens effekter är det nödvändigt med en omfattande strategi för samarbete i de nordligaste områdena. Parlamentet är därför övertygat om att EU, för att skydda sina långsiktiga intressen, bör försöka få sina partner i regionen, såsom Norge och Island, aktivt delaktiga i en sådan strategi. Man bör ännu en gång överväga en pragmatisk långsiktig EU‑strategi med andra aktörer, såsom Ryssland, Förenta staterna och Kanada, om en trygg energiförsörjning, transport och miljö, för att man ska kunna undvika eventuella konflikter i denna känsliga region.

12.      Europaparlamentet betonar att framstegen med att skapa en gemensam europeisk energipolitik i hög grad beror på om Lissabonfördraget träder i kraft. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att åstadkomma en bindande, framstegsvänlig och heltäckande fördragsfäst grundval för en gemensam europeisk politik för energiförsörjning och energitrygghet. Parlamentet efterlyser en snabb ratificering av Lissabonfördraget och anser det vara ett steg i rätt riktning, eftersom det innehåller en energisolidaritetsklausul och gör energipolitiken till ett delat ansvarsområde för EU och medlemsstaterna.

13.                 Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy