Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0042/2009

Внесени текстове :

B7-0042/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2009 - 7.3

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 141kWORD 77k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно горските пожари през лятото на 2009 г.


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент за горските пожари през лятото на 2009 г.  
B7‑0042/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 7 септември 2006 г. относно горските пожари и наводненията, от 5 септември 2002 г. относно наводненията в Европа, от 14 април 2005 г. относно сушата в Португалия, от 12 май 2005 г. относно сушата в Испания, от 8 септември 2005 г. относно природните бедствия (пожари и наводнения) в Европа, своите три резолюции от 18 май 2006 г. относно природните бедствия (горски пожари, суша и наводнения) – селскостопанските въпроси , въпросите, свързани с регионалното развитие и въпросите, свързани с околната среда, и по-специално своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно природните бедствия от това лято,

–   като взе предвид доклада на Michel Barnier, озаглавен „За европейски сили за гражданска защита: помощ за Европа”,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че общата площ на растителната и горска покривка, която беше засегната от пожарите в Европа през това лято, възлиза на повече от 200 000 хектара, като най-сериозно засегнатите държави са Гърция, Франция (особено Корсика), Италия, Кипър, Португалия и Испания (особено Канарските острови),

Б.  като има предвид, че няколко държави-членки предложиха подкрепа, за да помогнат в борбата с горските пожари,

В.  като има предвид, че последните години показаха, че проблемите с горските пожари и сушата все повече ще се изострят, като извънредно сухите лета ще стават все по-чести; като има предвид също така, че инвестициите в борбата с изменението на климата са следователно инвестиции за предотвратяване на катастрофите, свързани със сушата и горските пожари,

Г.  като има предвид, че големият брой пожари в южна Европа през 2009 г., както и техният обхват, са в резултат на определен брой фактори, включително престъпни деяния и неправилно прилагане на законите за забрана на незаконното застрояване на опожарени земи, но също така и на измененията на климата, на неадекватно определение и управление на горите, както и на комбинация от естествени причини и човешка небрежност,

Д. като има предвид, че натискът с цел промяна в правилата за използването на земята в горските райони и построяване и толериране на незаконни постройки допринесе за влошаването на защитата на горите в Гърция, водейки до умишленото започване на пожари в някои региони,

1.  изказва дълбоко съжаление относно понесените в резултат на горските пожари загуба на живот и щети и изразява своята солидарност с жителите на опустошените от тях райони;

2.  изразява съжаление относно неприлагането на препоръките, направени в предишни резолюции на Европейския парламент относно природните бедствия;

3.  приветства сътрудничеството и помощта, предложени на засегнатите райони от други държави-членки, в рамките на механизма на Общността за гражданска защита; подкрепя продължаването на пилотния проект за борба с горските пожари, в очакване на създаването на постоянни Европейски сили за гражданска защита; настойчиво призовава Комисията да последва доклада на Michel Barnier с конкретни предложения за европейски капацитет за сътрудничество, който да реагира по-бързо в случай на природни бедствия;

4.  отбелязва, че причинените от горските пожари и други природните бедствия щети биха могли да бъдат в голяма степен предотвратени и следва да предоставят стимул за съответните национални, регионални и местни органи да разработят, финансират и прилагат по-ефективни политики за превенция, както и подходящо законодателство относно съхраняването и правилното използване на земите, в т.ч. устойчиви практики в областта на земеделието и горското стопанство, управлението на водите и ефективното управление на риска;

5.  изразява съжаление относно факта, че такъв голям брой от горските пожари са явно започнати в резултат на палежи, и изразява особена загриженост, че престъпните деяния от този вид стават все по-често причина за горските пожари в Европа; затова призовава държавите-членки да засилят и използват наказателните санкции за престъпни деяния, които нанасят щети върху околната среда, и по-специално за деянията, предизвикващи горски пожари, и счита, че извършването на бързи и ефективни разследвания с цел установяване на отговорност, последвано от съразмерно наказание, би имало разубеждаващ ефект спрямо непредпазливото или умишлено престъпно поведение;

6.  настойчиво призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки, в т.ч. мерки за повишаване на обществената осведоменост, в подкрепа на по-устойчивото използване на водите, почвата и биологичните ресурси, както и по-добро управление на отпадъците, чиято липса често е причина за пожари;

7.  призовава Комисията, държавите-членки и засегнатите региони да изготвят планове за възстановяване и възобновяване на засегнатите райони, които да включват задължителни условия, гарантиращи, че в тези региони се прилагат всички възможни мерки за предотвратяването на пожарите и за тяхното бързо потушаване;

8.  изисква предоставянето на съфинансиране от фондовете на Общността, по-специално чрез Структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Кохезионния фонд и Европейския фонд за солидарност, за прилагането на горепосочените планове, да бъде обвързано с условието засегнатите райони да бъдат действително изцяло презалесени с местни еквивалентни дървесни видове, които да заместят предишните гори, и с предприемането на мерки, които имат за цел да не се допусне повторение на подобни бедствия;

9.  призовава Комисията да докладва за отпуснатите за защита от горски пожари фондове на Общността, като посочи дали те са били използвани по подходящ начин;

10. смята, че следва да не се позволяват никакви промени в използването на земята след горски пожари и призовава възстановяването на общностна помощ да се налага като наказание на държавите-членки, които не презалесят засегнатите райони или позволят промени в използването на замята за каквито и да било спекулативни урбанистични или туристически проекти;

11. счита, че предпоставка за дългосрочната защита на горските райони е устойчивото програмиране и прилагане на планове за регионално развитие и планове за развитие на селските райони, което цели да предотврати изоставянето на селските райони от селското население, да създаде нови разнообразни форми на доходи в селските райони, особено за младите хора, и да установи модернизираната инфраструктура, необходима за привличане на устойчив туризъм и услуги към селските райони;

12. призовава Комисията и държавите-членки да създадат стимули за земеделските стопани, селските предприемачи и собствениците на гори, така че те да възприемат практики за земеделие и горско стопанство, които ефективно и измеримо намаляват рисковете, свързани с екстремните климатични условия и горските пожари;

13. смята, че отделянето на особено внимание на мерките за подобряване на достъпа до селските общности, ефективните системи за ранно предупреждение в случай на пожар, по-добрите доброволчески и професионални сили за предотвратяването на пожари, както и по-доброто управление на водите, следва да бъдат част от политиките за предотвратяване и борба с горските пожари и че получаването на помощ от Европейския съюз в бъдеще следва да бъде обвързано с прилагането на подобни мерки;

14. смята, че в допълнение на една ефективна и недвусмислена роля на обществените политики, е необходимо да се въведат мерки за повишаване на осведомеността, образованието и професионалното обучение, които съвместно служат за повишаване на личната отговорност за предотвратяване на повтарянето на случаи на пожари в Средиземноморския регион, като гореспоменатите мерки се осъществяват от отговорните административни органи на всички засегнати равнища като част от програмите за развитие на селските райони и програмите за регионално развитие с оглед предотвратяването на природни бедствия;

15. призовава гръцкото правителство незабавно да изготви поземлен регистър за горите, да използва ефективно съществуващите горски карти и да изготви нови такива, когато това е необходимо, както и да организира и подсигури с персонал по подходящ начин горските и противопожарните служби и да гарантира съгласуваността и сътрудничеството между тях;

16. осъжда практиката да се легализират незаконни постройки, изградени върху защитени и неразрешени за строителство райони;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата на съответните държави-членки.

Правна информация - Политика за поверителност