Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0042/2009

Indgivne tekster :

B7-0042/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/09/2009 - 7.3

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 62k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

på baggrund af Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om skovbrande i sommeren 2009


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om skovbrande i sommeren 2009   
B7‑0042/2009

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine beslutninger af 7. september 2006 om skovbrande og oversvømmelser i Europa, af 5. september 2002 om oversvømmelserne i Europa, af 14. april 2005 om tørken i Portugal, af 12. maj 2005 om tørken i Spanien, af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa, og af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørke og oversvømmelser) – landbrugsmæssige aspekter, regionaludviklingsmæssige aspekter og miljømæssige aspekter, og navnlig til sin beslutning af 4. september 2007 om naturkatastrofer,

–   der henviser til rapport af Barnier med titlen "For a European civil protection force: Europe aid",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at et samlet areal på over 200 000 ha vegetation og skov blev berørt af sommerens brande i Europa, og at de hårdest ramte lande er Grækenland, Frankrig (særlig Korsika), Italien, Cypern, Portugal og Spanien (særlig De Kanariske Øer),

B.  der henviser til, at en række medlemsstater har tilbudt deres støtte til brandslukningsarbejdet i skovene,

C. der henviser til, at erfaringerne fra de senere år har vist, at problemerne med skovbrande og tørke vil blive forværret, da ekstremt tørre somre bliver mere og mere almindelige, og at investeringer i bekæmpelse af klimaændringerne derfor er en investering i forebyggelse af tørke og skovbrande,

D. der henviser til, at det store antal brande i det sydlige Europa i 2009 og deres omfang skyldes en række faktorer, herunder kriminelle handlinger og manglende gennemførelse af lovgivning, som forbyder opførelse af ulovlige bygninger på brandhærgede arealer, men også klimaændringer, en uhensigtsmæssig definition og en uhensigtsmæssig pleje af skovene foruden en kombination af naturbetingede årsager og menneskelig uagtsomhed,

E.  der henviser til, at udøvelse af pres med henblik på at ændre arealudnyttelsen af skovområder og bygge og legalisere ulovligt byggeri har været medvirkende til at forringe beskyttelsen af skovene i Grækenland, således at der i visse regioner også er forekommet brandstiftelse,

1.  beklager de tab af menneskeliv og de kvæstelser, skovbrandene har forvoldt, og udtrykker solidaritet med indbyggerne i de områder, der er blevet ødelagt af skovbrande;

2.  beklager, at henstillingerne fra dets tidligere beslutninger om naturkatastrofer ikke er blevet gennemført;

3.  glæder sig over det samarbejde og den bistand, som andre medlemsstater har tilbudt de ramte områder som et led i fællesskabsmekanismen for civilbeskyttelse; støtter fortsættelsen af pilotprojektet om bekæmpelse af skovbrande forud for indførelsen af en permanent europæisk civilbeskyttelsesstyrke; opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på Barniers rapport om en europæisk civilbeskyttelsesstyrke med konkrete forslag til en europæisk samarbejdsmekanisme, der muliggør en hurtigere indsats ved naturkatastrofer;

 

4.  bemærker, at de ødelæggelser, som skovbrande og andre naturkatastrofer har forårsaget, i vid udstrækning kunne have været undgået og bør tjene som et incitament for de berørte nationale, regionale og lokale myndigheder til at udvikle, finansiere og gennemføre mere effektive beskyttelsespolitikker og hensigtsmæssig lovgivning om naturbeskyttelse og hensigtsmæssig arealudnyttelse, herunder bæredygtig landbrugs- og skovbrugspraksis, vandforvaltning og effektiv risikostyring;

5.  beklager, at så stor en del af disse skovbrande tilsyneladende er påsatte, og er navnlig bekymret over, at det i stigende grad er kriminelle handlinger såsom brandstiftelse, der er årsag til de europæiske skovbrande; opfordrer derfor medlemsstaterne til at skærpe straffene for kriminelle handlinger, der skader miljøet, og navnlig for handlinger, der resulterer i skovbrande, og mener, at en hurtig og effektiv efterforskning, der klarlægger ansvaret, efterfulgt af passende straffe, vil afskrække uagtsom og forsætlig kriminel adfærd;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, herunder foranstaltninger til bevidstgørelse af offentligheden, til støtte for en mere bæredygtig udnyttelse af vand, jord og biologiske ressourcer og bedre affaldsforvaltning, fordi der i mangel heraf ofte opstår brande;

7.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte regioner til at udarbejde genopbygnings- og rehabiliteringsplaner for de pågældende områder, herunder obligatoriske betingelser, som sikrer, at alle mulige foranstaltninger til brandforebyggelse og hurtig brandslukning gennemføres i disse regioner;

8.  anmoder om, at både medfinansieringen af sådanne planer via fællesskabsfonde, særlig strukturfondene, ELFUL, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Solidaritetsfond, og gennemførelsen af disse planer skal være betinget af, at der gennemføres en reel genbeplantning af de ødelagte arealer i deres helhed med tilsvarende lokale træsorter til erstatning for den tidligere skovbevoksning, og at der træffes foranstaltninger med henblik på at forhindre, at sådanne katastrofer gentager sig;

9.  opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om de fællesskabsmidler, der er bevilget til beskyttelse mod skovbrande, og til at angive, om de er blevet anvendt på tilfredsstillende vis;

10. mener, at der ikke bør gives tilladelse til at foretage ændringer i arealudnyttelsen efter skovbrande, og opfordrer til, at enhver medlemsstat, som ikke i fuld udstrækning genbeplanter det ødelagte område med skov, eller som tillader en ændring i arealudnyttelsen med henblik på spekulativ byplanlægning og turistprojekter, forpligtes til at tilbagebetale fællesskabsstøtten;

11. mener, at en langsigtet beskyttelse af skovområder forudsætter en bæredygtig planlægning og gennemførelse af regionale udviklingsplaner og udviklingsplaner for landdistrikterne, som sigter på at forhindre afvandringen fra landdistrikterne, skabe nye diversificerede indtægter i landdistrikterne, især for den yngre generation, og indføre den nødvendige moderniserede infrastruktur for at tiltrække bæredygtig turisme og bæredygtige tjenesteydelser til landdistrikterne;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe incitamenter for landbrugere, iværksættere i landdistrikterne og skovejere til at anvende landbrugs- og skovbrugsmetoder, der på effektiv og målbar vis mindsker de risici, der er forbundet med ekstreme klimaforhold og skovbrande;

13. mener, at der bør lægges særlig vægt på foranstaltninger til at gøre landdistrikterne mere tilgængelige såvel som foranstaltninger til udvikling af effektive brandvarslingssystemer, bedre frivillige og professionelle brandværnsstyrker og bedre vandforvaltning, der skal indgå i politikkerne til forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande, og at fremtidig bistand fra Den Europæiske Union skal betinges af gennemførelsen af sådanne foranstaltninger;

14. mener, at der ud over en effektiv og utvetydig politik fra de offentlige myndigheders side er behov for, at de ansvarlige nationale myndigheder på alle niveauer som en del af udviklingsprogrammerne for landdistrikter og de regionale udviklingsprogrammer for at forebygge naturkatastrofer indleder og gennemfører bevidstgørelses-, uddannelses- og videreuddannelsesforanstaltninger, som tilsammen i højere grad skal øge den enkeltes ansvar for at hindre, at der igen og igen opstår brande i Middelhavsområdet;

15. opfordrer den græske regering til ufortøvet at indføre et matrikelregister for skove, bruge de eksisterende skovkort effektivt og om nødvendigt udarbejde nye, samt til at sørge for en hensigtsmæssig organisation og bemanding af skov- og brandvæsen og sikre indbyrdes koordinering og samarbejde;

16. fordømmer legalisering af ulovligt byggeri på beskyttede arealer og arealer, hvor der ikke er givet byggetilladelse;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de berørte medlemsstaters regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik