Πρόταση ψηφίσματος - B7-0042/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0042/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14.9.2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Μιχάλης Τρεμόπουλος, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0042/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0042/2009
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0042/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση και τις πλημμύρες στην Ευρώπη[1], το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη[2], το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία[3], το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία[4], το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη[5], καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές[6], πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης[7] και περιβαλλοντικές πτυχές[8], και ειδικότερα το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές[9],

-    έχοντας υπόψη την έκθεση Barnier με τίτλο "Για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Πολιτικής Προστασίας: Ευρωπαϊκή βοήθεια",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση πρασίνου και δασών που επλήγη από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη ξεπερνάει τα 200.000 εκτάρια κι ότι πιο σοβαρά πληγείσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Γαλλία (ειδικότερα η Κορσική), η Ιταλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία (ειδικότερα τα Κανάρια Νησιά),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιούργησαν οι δασικές πυρκαγιές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έδειξαν πως τα προβλήματα των δασικών πυρκαγιών και της ξηρασίας θα καθίστανται ολοένα και οξύτερα, με τα εξαιρετικά ξηρά καλοκαίρια να γίνονται ολοένα και πιο κοινό φαινόμενο, και ότι, κατά συνέπεια, η επένδυση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι μια επένδυση στην πρόληψη των καταστροφών της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που σημειώθηκαν στη Νότια Ευρώπη το 2009, καθώς και η έκτασή τους, είναι το αποτέλεσμα ενός αριθμού παραγόντων, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ανθρώπινες εγκληματικές δραστηριότητες, παράλληλα με την ανεπαρκή εφαρμογή νόμων που απαγορεύουν την παράνομη οικοδόμηση σε καμένες εκτάσεις, αλλά και η αλλαγή του κλίματος, ο ανεπαρκής ορισμός και η ανεπαρκής φροντίδα των δασών και ένας συνδυασμός φυσικών αιτίων και ανθρώπινης αμέλειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιέσεις για τον αποχαρακτηρισμό της δασικής γης και την οικοδόμηση και ανοχή παράνομων κτισμάτων, έχουν συντελέσει στην επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την προστασία των δασών στην Ελλάδα, υποδαυλίζοντας μεταξύ άλλων και τους εμπρησμούς σε ορισμένες περιοχές,

1.  θρηνεί την απώλεια ανθρώπινων ζωών και θεωρεί λυπηρές τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους των περιοχών που καταστράφηκαν από τις δασικές πυρκαγιές·

2.  θεωρεί λυπηρή τη μη εφαρμογή των συστάσεων που είχε διατυπώσει με παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με φυσικές καταστροφές·

3.  χαιρετίζει τη συνεργασία και βοήθεια που προσέφεραν άλλα κράτη μέλη στις πληγείσες περιοχές στο πλαίσιο του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, υποστηρίζει τη συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών εν όψει της δημιουργίας μιας μόνιμης Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεση Barnier για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Πολιτικής Προστασίας, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας προκειμένου αυτή να μπορεί να αντιμετωπίζει ταχύτερα τις φυσικές καταστροφές·

4.  σημειώνει ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να είχαν προληφθεί και ότι πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές προκειμένου να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και την δέουσα νομοθεσία για τη διατήρηση και κατάλληλη χρήση της γης, περιλαμβανομένων αειφόρων πρακτικών γεωργίας και δασοκομίας, της διαχείρισης των υδάτων, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εμπρησμούς και ανησυχεί ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι εγκληματικοί εμπρησμοί είναι υπεύθυνοι για πυρκαγιές σε δάση της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη κατά συνέπεια να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για τις εγκληματικές πράξεις που θίγουν το περιβάλλον και ειδικότερα για όσους προκαλούν δασικές πυρκαγιές και πιστεύει ότι οι γρήγορες και αποτελεσματικές έρευνες για τον προσδιορισμό των ευθυνών, ακολουθούμενες από τις ανάλογες ποινές, θα αποθαρρύνουν την αμέλεια αλλά και τις εσκεμμένες ενέργειες·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων μεγαλύτερης συνειδητοποίησης του κοινού, που να προωθούν μια πιο αειφόρο χρήση του νερού, του εδάφους και των βιολογικών πόρων και μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, διότι η έλλειψη τέτοιων μέτρων αποτελεί συχνά την αιτία για τις φωτιές·

7.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις πληγείσες περιοχές να ξεκινήσουν σχέδια ανοικοδόμησης και αποκατάστασης για τις πληγείσες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεωτικών προδιαγραφών που να κατοχυρώνουν ότι στις περιοχές αυτές θα εφαρμόζεται κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη και την ταχεία κατάσβεση των πυρκαγιών·

8.  ζητεί, για τη συγχρηματοδότηση της εφαρμογής τέτοιων μέτρων από τα κοινοτικά ταμεία, και συγκεκριμένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, να τίθεται ως όρος η πραγματική αναδάσωση ολόκληρων των πληγεισών περιοχών με ισοδύναμες τοπικές ποικιλίες δέντρων προς αντικατάσταση του προηγούμενου δάσους, και η λήψη μέτρων για να προληφθεί κάθε επανάληψη τέτοιων καταστροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τα κοινοτικά κονδύλια που διατίθενται υπέρ της δασικής πυροπροστασίας και να επισημαίνει κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν καταλλήλως·

10. πιστεύει ότι καμία αλλαγή στη χρήση γης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μετά από δασικές πυρκαγιές, και ζητεί ως ποινή την επιστροφή της κοινοτικής βοήθειας από όποιο κράτος μέλος δεν αναδασώνει πλήρως την πληγείσα περιοχή ή επιτρέπει αλλαγή της χρήσης γης για οιαδήποτε κερδοσκοπικά πολεοδομικά και τουριστικά σχέδια·

11. πιστεύει ότι προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη προστασία των δασικών περιοχών είναι ο αειφόρος προγραμματισμός και μια αειφόρος εφαρμογή περιφερειακών και αγροτικών σχεδίων ανάπτυξης, με στόχο να αποτραπεί η εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών από τον αγροτικό πληθυσμό, να δημιουργηθεί νέο διαφοροποιημένο αγροτικό εισόδημα, ιδίως για τη νέα γενιά, και να δημιουργηθεί η απαραίτητη εκσυγχρονισμένη υποδομή που θα προσελκύει στις αγροτικές περιοχές τον αειφόρο τουρισμό και τις υπηρεσίες·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες δασών ώστε να υιοθετήσουν γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές που να μειώνουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα τους κινδύνους που συνδέονται με ακραίες κλιματικές συνθήκες και δασικές πυρκαγιές·

13. πιστεύει ότι τα μέτρα για βελτιωμένη πρόσβαση στις αγροτικές κοινότητες, για αποτελεσματικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για φωτιά, για καλύτερες εθελοντικές και επαγγελματικές δυνάμεις πρόληψης των πυρκαγιών, καθώς και για μια καλύτερη διαχείριση του νερού θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο των πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και να τίθενται ως όρος για μελλοντική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14. πιστεύει ότι, για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, πέραν του αποτελεσματικού και αναμφισβήτητου ρόλου των δημοσίων πολιτικών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία από κοινού θα αυξήσουν το προσωπικό αίσθημα ευθύνης για την πρόληψη των επαναλαμβανόμενων περιστατικών πυρκαγιάς στην περιοχή της Μεσογείου·

15. καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να καταρτίσει αμέσως δασολόγιο, να θέσει σε χρήση τους υπάρχοντες δασικούς χάρτες, και να καταρτίσει νέους εκεί όπου τούτο απαιτείται, καθώς επίσης και να οργανώσει και στελεχώσει καταλλήλως τις δασικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δασοπροστασίας και να διασφαλίσει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τους·

16. καταδικάζει την τακτική της νομιμοποίησης των παράνομων κτιρίων που ανεγείρονται σε προστατευόμενες και μη επιτρεπόμενες περιοχές·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις Κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών.