Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0042/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0042/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/09/2009 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 66k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kesän 2009 metsäpaloista


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kesän 2009 metsäpaloista  
B7‑0042/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 metsäpaloista ja tulvista, 5. syyskuuta 2002 tulvista Euroopassa, 14. huhtikuuta 2005 Portugalia vaivaavasta kuivuudesta, 12. toukokuuta 2005 kuivuudesta Espanjassa ja 8. syyskuuta 2005 kesän luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa antamansa päätöslauselmat, 18. toukokuuta 2006 luonnonkatastrofien (tulipalot, kuivuus ja tulvat) maataloutta koskevista näkökulmista, aluekehitysnäkökulmista ja ympäristönäkökohdista antamansa kolme päätöslauselmaa sekä erityisesti 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman kesän luonnonkatastrofeista,

–   ottaa huomioon Barnierin kertomuksen EU:n pelastuspalvelujoukoista "For a European civil protection force: Europe aid",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että tämän kesän tulipaloissa Euroopassa tuhoutui kasvipeitettä ja metsäpinta-alaa yhteensä yli 200 000 hehtaaria ja että eniten tuhoa aiheutui Kreikassa, Ranskassa (erityisesti Korsikassa), Italiassa, Kyproksessa, Portugalissa ja Espanjassa (etenkin Kanariansaarilla),

B.  panee merkille, että useat jäsenvaltiot tarjoutuivat auttamaan metsäpalojen torjuntatyössä,

C. toteaa, että viime vuodet ovat osoittaneet metsäpalo- ja kuivuusongelman kärjistyvän äärimmäisen kuivien kesien yleistyessä ja että ilmastonmuutoksen torjuntaan investoiminen on siksi samalla panostamista kuivuuden ja metsäpalojen kaltaisten katastrofien ehkäisyyn,

D. ottaa huomioon, että Etelä-Euroopassa vuonna 2009 esiintyneiden metsäpalojen suuri määrä ja laajuus johtuvat monista tekijöistä: paitsi rikollisesta toiminnasta ja siitä, että lakeja, jotka kieltävät laittoman rakentamisen poltetulle maalle, ei panna riittävässä määrin täytäntöön, myös ilmastonmuutoksesta, metsien puutteellisesta määrittelystä ja hoidosta sekä luonnollisten syiden ja ihmisten huolimattomuuden yhteisvaikutuksesta,

E.  huomauttaa, että paineet muuttaa metsäalueiden maankäytön sääntöjä sekä rakentaa laittomasti ja sallia laittomat rakennustyöt ovat osaltaan heikentäneet metsiensuojelua Kreikassa ja johtaneet tietyillä alueilla tahallisesti sytytettyihin metsäpaloihin,

1.  valittaa, että metsäpaloissa kuoli ja loukkaantui ihmisiä, ja ilmaisee solidaarisuutensa metsäpaloalueiden asukkaille;

2.  pahoittelee, ettei suosituksia, joita se on antanut aiemmissa päätöslauselmissaan luonnonkatastrofeista, ole pantu täytäntöön;

3.  on ilahtunut siitä, että muut jäsenvaltiot tarjosivat tuhoalueille yhteistyötä ja avunantoa osana yhteisön pelastuspalvelumekanismia; kannattaa metsäpalojen torjuntaa koskevan pilottihankkeen jatkamista kunnes saadaan perustettua EU:n pysyvät pelastuspalvelujoukot; vetoaa komissioon, jotta se esittäisi Barnierin raportin jatkotoimina konkreettisia ehdotuksia unionin yhteistyövoimavaroista luonnonkatastrofeihin reagoimisen jouduttamiseksi;

4.  toteaa, että metsäpalojen ja muiden luonnonkatastrofien aiheuttama vahinko olisi voitu laajalti estää, minkä on toimittava kansallisille, alue- ja paikallisviranomaisille kannustimena kehittää, rahoittaa ja panna täytäntöön tehokkaampaa ehkäisypolitiikkaa ja riittävää lainsäädäntöä luonnonsuojelusta ja asianmukaisesta maankäytöstä, mukaan lukien kestävät maa- ja metsätalouskäytännöt, vesienhoito ja tehokas riskien hallinta;

5.  pahoittelee, että monet kesän metsäpaloista näyttävät saaneen alkunsa tuhopolttoina, ja on erityisen huolissaan siitä, että Euroopan metsäpalot johtuvat yhä useammin tuhopoltoista; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita koventamaan ja langettamaan rikosseuraamuksia ympäristörikoksista ja etenkin metsäpaloihin johtaneista rikoksista sekä uskoo, että ripeä ja tehokas tutkinta vastuullisten selvittämiseksi ja oikeasuhteisen seuraamuksen langettaminen ehkäisisivät tuottamuksellista ja rikollista menettelyä;

6.  kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, muun muassa valistuskampanjoita, joilla edistetään kestävämpää veden-, maanperän ja luonnonvarojen käyttöä ja parempaa jätehuoltoa, jonka puute on usein metsäpalojen syynä;

7.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja tuhoja kärsineitä alueita laatimaan tuhoalueiden ennallistamis- ja kunnostussuunnitelmia, joissa asetetaan sitovia ehtoja sen varmistamiseksi, että kaikki mahdolliset toimet metsäpalojen torjumiseksi ja pikaiseksi sammuttamiseksi pannaan kyseisillä alueilla täytäntöön;

8.  vaatii, että mainitunkaltaisten suunnitelmien osarahoittamiselle yhteisön ja eritoten rakennerahastojen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoin asetetaan ehdoksi tuhoalueiden koko pinta-alan uudelleen metsittäminen vastaavilla paikallisilla puulajikkeilla, jotka korvaavat aiemman metsän, sekä toimien toteuttaminen katastrofien toistumisen ehkäisemiseksi;

9.  kehottaa komissiota tekemään selkoa metsäpalontorjuntaan osoitetuista yhteisön varoista ja siitä, onko ne käytetty asianmukaisesti;

10. painottaa, että maan käyttötarkoituksen muuttamista metsäpalon jälkeen ei pidä hyväksyä, ja vaatii asettamaan niille jäsenvaltioille yhteisön tuen takaisinmaksuvelvollisuuden, jotka eivät täysin uudelleen metsitä tuhoalueita tai sallivat maankäytön muutokset keinottelevan asuntorakentamisen ja matkailuhankkeiden tarkoituksiin;

11. uskoo, että metsien pitkäaikainen suojelu edellyttää kestävää ohjelmasuunnittelua ja sellaisten alueiden ja maaseudun kehittämissuunnitelmien toteuttamista, joilla pyritään estämään maaseudun väestökato, luodaan etenkin nuoria varten uusia, monimuotoisia tulonlähteitä maaseudulle ja toteutetaan tarvittava nykyaikaistettu infrastruktuuri, jonka avulla maaseudulle houkutetaan kestävää matkailua ja palveluja;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan viljelijöille, maaseudun yrittäjille ja metsänomistajille kannustimia, jotta he omaksuisivat maa- ja metsätalouskäytäntöjä, jotka tehokkaasti ja todistettavasti vähentävät äärimmäisiin ilmasto-oloihin ja metsäpaloihin liittyviä riskejä;

13. uskoo, että metsäpalojen ehkäisy- ja torjuntapolitiikassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joilla parannetaan maaseutuyhdyskuntien yhteyksiä, tehostetaan metsäpaloja koskevia ennakkovaroitusjärjestelmiä, kehitetään vapaaehtoisia ja ammattimaisia palontorjuntajoukkoja sekä parannetaan vesienhoitoa, ja että tämänkaltaisten toimien olisi tulevaisuudessa oltava unionin tuen ehtona;

14. uskoo, että tehokkaan ja yksiselitteisen julkisen politiikan lisäksi asiasta vastaavien viranomaisten on kaikilla tasoilla käynnistettävä ja annettava valistusta, opetusta ja ammatillista koulutusta, joilla yhdessä lisätään yksilön vastuuta toistuvien metsäpalojen ehkäisemisessä Välimeren alueella ja jotka ehkäisevät luonnonkatastrofeja osana maaseudun ja alueiden kehittämisohjelmia;

15. kehottaa Kreikan hallitusta perustamaan viipymättä metsäalueiden maarekisterin, hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia metsäalueiden karttoja, laatimaan tarvittaessa uusia karttoja sekä organisoimaan asianmukaiset metsänsuojelu- ja palontorjuntajoukot, joilla on riittävästi henkilöstöä, ja varmistamaan niiden keskinäisen koordinoinnin ja yhteistyön;

16. tuomitsee suojelluilla ja yleisesti rakennuskiellossa olevilla alueilla toteutettavien laittomien rakennustöiden laillistamisen;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja niiden jäsenvaltioiden hallituksille, joita asia koskee.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö