Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0042/2009

Pateikti tekstai :

B7-0042/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/09/2009 - 7.3

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 73k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl miškų gaisrų 2009 m. vasarą


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl on the forest fires in the summer of 2009   
B7‑0042/2009

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių Europoje, 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje, 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl sausros Portugalijoje, 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl sausros Ispanijoje, 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) Europoje ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. tris rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų ir į 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių,

–   atsižvelgdamas į M. Barnierio pranešimą „Europos civilinės saugos pajėgos. Europos pagalba“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi visas šios vasaros gaisrų Europoje nuniokotas augmenijos ir miško zonų plotas viršija 200 000 hektarų, o didžiausią žalą patyrusios šalys yra Graikija, Prancūzija (ypač Korsika), Italija, Kipras Portugalija ir Ispanija (ypač Kanarų salos),

B.  kadangi kelios valstybės narės pasiūlė pagalbą kovojant su miškų gaisrais,

C. kadangi per pastaruosius metus paaiškėjo, kad miškų gaisrų ir sausros problemos taps vis didesnės ir labiau visuotinos, dažnėjant labai sausoms vasaroms; kadangi investuoti į klimato apsaugą reiškia investuoti į sausros ir miškų gaisrų sukeltų katastrofų prevenciją

D. kadangi didelis gaisringumas Pietų Europoje 2009 m. ir gaisrų mastas yra keleto veiksnių, įskaitant nusikalstamą veiklą ir teisės aktų, pagal kuriuos draudžiamos neteisėtos statybos išdegusiose žemėse, nepakankamo vykdymo, taip pat kaip klimato kaitos, netinkamos miškų apibrėžties ir valdymo, gamtos nelaimių bei žmonių nerūpestingumo derinio padarinys,

E.  kadangi dėl padėties, kai buvo daromas spaudimas, kad būtų keičiamos miškų regionams taikomos žemės naudojimo taisyklės, leidžiama statyti ir nelegalios statybos būtų toleruojamos, pablogėjo miškų apsauga Graikijoje ir kai kuriuose regionuose tyčia buvo sukelti gaisrai,

1.  apgailestauja, kad dėl gaisrų žuvo žmonės ir patirta sužalojimų, ir reiškia solidarumą su gyventojais, gyvenančiais miškų gaisrų nusiaubtose srityse;

2.  apgailestauja, kad nebuvo įgyvendintos rekomendacijos, išdėstytos Parlamento ankstesnėse rezoliucijose dėl gaivalinių nelaimių;

3.  pritaria valstybių narių bendradarbiavimui ir suteiktai pagalbai nukentėjusioms sritims naudojantis Bendrijos civilinės saugos pagalbos mechanizmu, pritaria tam, kad būtų tęsiami bandomieji projektai, skirti kovai su miškų gaisrais, kol bus įkurtos nuolatinės Europos civilinės saugos pajėgos; ragina Komisiją, kad ji atsižvelgdama į M. Barnierio pranešimą, pateiktų konkrečių pasiūlymų dėl Europos bendradarbiavimo galimybių, kad būtų galima greičiau reaguoti į gaivalines nelaimes;

4.  pažymi, kad dauguma atvejų miškų gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių padarytos žalos galima būtų išvengti, ir tai turėtų būti akstinas nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms kurti, finansuoti ir vykdyti veiksmingesnę prevencijos politiką ir tinkamus teisės aktus dėl gamtos išsaugojimo ir žemės tinkamo naudojimo, įskaitant tvarią ūkininkavimo ir miškininkystės praktiką, tvarų vandens sektoriaus valdymą ir veiksmingą rizikos valdymą;

5.  apgailestauja, kad daugelis šių miškų gaisrų kilo dėl padegimų, ir yra ypač susirūpinęs dėl to, kad kaip Europos miškų gaisrų priežasčių daugėja padegimų iš kriminalinių paskatų; todėl ragina valstybes nares griežtinti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas už aplinkos niokojamąją nusikalstamą veiklą, ypač už miškų padegimą, ir tiki, kad, atlikus skubų ir veiksmingą tyrimą, siekiant patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis ir skyrus jiems atitinkamą bausmę, bus užkirstas kelias neatsargiai ir tyčinei veiklai;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, įskaitant visuomenės žinių gilinimo priemones, siekiant padėti paskatinti taupiai naudoti vandens, žemės ir biologinius išteklius ir geriau vykdyti atliekų tvarkymą, nes to nedarant dažnai sukeliami miškų gaisrai;

7.  ragina Komisiją, valstybes nares ir paveiktus regionus parengti paveiktų regionų atstatymo ir atkūrimo planus, taip pat numatyti būtinas sąlygas, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamuose regionuose būtų imamasi visų galimų gaisrų prevencijos ir greitų gaisrų gesinimo priemonių;

8.  reikalauja, kad tokių planų įgyvendinimas būtų iš dalies finansuojamas iš Bendrijos fondų, ypač Struktūrinių fondų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos solidarumo fondo, tik jei visose nuniokotose teritorijose atsodinami autentiški miškai, buvusį mišką pakeičiant lygiavertėmis vietos medžių rūšimis, ir jei taikomos priemonės, užkertančios kelią tokių nelaimių pasikartojimui;

9.  ragina Komisiją pateikti pranešimą apie Bendrijos lėšas, suteiktas apsaugai nuo miškų gaisrų, ir nurodyti, ar jos buvo tinkamai panaudotos;

10. mano, kad neturi būti leidžiama po gaisro keisti žemės naudojimo paskirties, ir ragina, kad valstybės narės, kurios neatsodina miško paveiktuose regionuose arba leidžia keisti žemės naudojimo paskirtį kokiems nors spekuliatyviems urbanizacijos arba turizmo projektams vykdyti, būtų baudžiamos ir turėtų grąžinti Bendrijos suteiktas lėšas;

11. mano, kad ilgalaikės miškų plotų apsaugos sąlyga yra tvarus planavimas bei regionų ir kaimo plėtros planų įgyvendinimas, siekiant raginti kaimo gyventojus neišsikelti iš kaimo teritorijų, sudarant naujasis įvairias galimybes, ypač jaunajai kartai, gauti įvairių pajamų iš žemės ūkio ir kuriant būtiną modernią infrastruktūrą, kad kaimo teritorijose būtų skatinamas tvarus turizmo ir paslaugų sektorius;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti iniciatyvas ūkininkams, kaimo verslininkams ir miškų savininkams, kad šie taikytų ūkininkavimo ir miškininkystės metodus, kuriais veiksmingai ir pastebimai būtų mažinama rizika, susijusi su ekstremaliomis klimato sąlygomis ir miškų gaisrais;

13. mano, kad vykdant kovos su miškų gaisrais ir jų prevencijos politiką ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas priemonėms, skirtoms kaimo bendruomenių prieinamumui, veiksmingų išankstinio įspėjimo apie gaisrus sistemoms, savanoriškoms ir profesionalioms gaisrų prevencijos pajėgoms bei vandens valdymui gerinti ir kad būsima Europos Sąjungos parama turėtų būti teikiama tik jei tokios priemonės įgyvendinamos;

14. mano, kad be veiksmingo ir vienareikšmiško viešosios politikos vaidmens, visų lygių susijusios atsakingos valdžios institucijos, vykdydamos kaimo ir regionines programas, privalo inicijuoti ir įgyvendinti informavimo, švietimo ir profesinio mokymo priemones, kurias vykdant kartu didinama asmeninė atsakomybė už pasikartojančių nelaimių, susijusių su gaisrais Viduržemio jūros regione, prevenciją, siekiant užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms;

15. ragina Graikijos vyriausybę nedelsiant parengti miškų žemės registrą, veiksmingai naudoti esamus miškų žemėlapius bei prireikus parengti naujus žemėlapius, tinkamai organizuoti ir aprūpinti darbuotojais miškų ir gaisrų apsaugos tarnybas bei užtikrinti jų koordinavimą ir bendradarbiavimą;

16. smerkia nelegalių pastatų, kurie statomi saugomose teritorijose ir teritorijose, kuriose draudžiamos statybos, legalizavimo praktiką;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika