Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0042/2009

Iesniegtie teksti :

B7-0042/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 16/09/2009 - 7.3

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 74k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par mežu ugunsgrēkiem 2009. gada vasarā   
B7‑0042/2009

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2006. gada 7. septembra rezolūciju par mežu ugunsgrēkiem un plūdiem, 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā, 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē, 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā, 2005. gada 8. septembra rezolūciju par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā, trīs 2006. gada 18. maija rezolūcijas par dabas katastrofām (ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, plūdiem) — lauksaimniecības aspekti, reģionālās attīstības aspekti un vides aspekti un jo īpaši 2007. gada 4. septembra rezolūciju par tā gada vasaras dabas katastrofām,

–   ņemot vērā M. Barnier ziņojumu “Par Eiropas civilās aizsardzības spēkiem — Eiropas palīdzība”,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā kopējā veģetācijas un mežu zemes platība, ko skāruši šīs vasaras ugunsgrēki Eiropā, pārsniedz 200 000 hektārus un tā kā visvairāk cietušās valstis ir Grieķija, Francija (sevišķi Korsika), Itālija, Kipra, Portugāle un Spānija (sevišķi Kanāriju salas);

B.  tā kā vairākas dalībvalstis ir piedāvājušas atbalstu, lai palīdzētu cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem;

C. tā kā pēdējos gados notikušais liecina, ka mežu ugunsgrēku un sausuma radītās problēmas turpinās saasināties, ārkārtīgi sausām vasarām kļūstot par aizvien ierastāku parādību, un tā kā ieguldījums cīņā pret klimata pārmaiņām tādējādi ir ieguldījums, kas palīdz novērst sausuma un mežu ugunsgrēku radītās katastrofas;

D. tā kā ugunsgrēku lielo skaitu 2009. gadā Dienvideiropā un to apmēru nosaka vairāki apstākļi, tostarp ne vien noziedzīgi nodarījumi un tas, ka netiek pienācīgi īstenoti likumi, kas aizliedz nelegālu būvniecību uz izdegušajām zemēm, bet arī klimata pārmaiņas, nepilnības, nosakot mežu teritorijas, un neatbilstīga to apsaimniekošana, un tie ir arī vairāku dabīgu cēloņu un cilvēku nolaidīgas rīcības rezultāts;

E.  tā kā spiediens, kas Grieķijā ticis izdarīts ar mērķi panākt zemes izmantošanas veida noteikumu maiņu apmežotās platībās, kā arī īstenot un pieļaut nelegālu būvniecību, ir veicinājis mežu aizsardzības pasliktināšanos, un tā rezultātā dažos reģionos ugunsgrēku iemesls ir bijusi tīša dedzināšana,

1.  sēro par mežu ugunsgrēkos dzīvību zaudējušajiem un ievainotajiem un solidarizējas ar mežu ugunsgrēku izpostīto apvidu iedzīvotājiem;

2.  pauž nožēlu, ka nav izdevies īstenot iepriekšējās rezolūcijās par dabas katastrofām formulētos ieteikumus;

3.  atzinīgi vērtē citu dalībvalstu sadarbību un cietušajiem apvidiem piedāvāto atbalstu, izmantojot Kopienas civilās aizsardzības mehānismu; atbalsta izmēģinājuma projekta par cīņu ar mežu ugunsgrēkiem turpmāku īstenošanu, kamēr nav izveidoti pastāvīgi Eiropas civilās aizsardzības spēki; mudina Komisiju, pamatojoties uz M. Barnier ziņojumu, iesniegt konkrētus priekšlikumus, lai Eiropa spētu efektīvi sadarboties, straujāk reaģējot uz dabas katastrofām;

4.  norāda, ka mežu ugunsgrēku un citu dabas katastrofu nodarītos postījumus lielā mērā būtu bijis iespējams novērst, un tam vajadzētu rosināt attiecīgās valsts, reģionālās un vietējās varas iestādes izstrādāt, finansēt un īstenot efektīvāku preventīvo pasākumu politiku un piemērotus tiesību aktus par dabas saglabāšanu un atbilstīgu zemes izmantošanu, tai skaitā par ilgtspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi, ūdens resursu apsaimniekošanu un efektīvu riska pārvaldību;

5.  pauž nožēlu, ka daudzi no šiem mežu ugunsgrēkiem ir sākušies ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ, un pauž īpašas bažas, ka Eiropā pieaug to mežu ugunsgrēku skaits, kas izraisīti noziedzīgu ļaunprātīgas dedzināšanas nodarījumu rezultātā; tāpēc aicina dalībvalstis noteikt un piemērot stingrākus sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā tiek postīta vide, un jo īpaši tiem, kas ir mežu ugunsgrēku cēlonis, un uzskata, ka ātra un efektīva izmeklēšana, lai noteiktu atbildību, pēc kuras seko atbilstīgs sods, atturētu no nolaidīgas un tīši ļaunprātīgas rīcības;

6.  mudina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, tostarp pasākumus sabiedrības informētības veicināšanai, atbalstot ilgtspējīgāku ūdens, zemes un bioloģisko resursu izmantošanu un sekmīgāku atkritumu apsaimniekošanu, jo neapsaimniekoti atkritumi bieži vien ir ugunsgrēku iemesls;

7.  aicina Komisiju, dalībvalstis un katastrofu skartos reģionus izstrādāt atjaunošanas un sanācijas plānus visiem cietušajiem apvidiem, tostarp paredzot obligātus nosacījumus, kas nodrošinātu, ka šajos reģionos tiek īstenoti visi iespējamie ugunsdrošības un ātras ugunsdzēšanas pasākumi;

8.  pieprasa, lai priekšnoteikums Kopienas fondu, jo īpaši struktūrfondu, ELFLA, Kohēzijas fonda un Eiropas solidaritātes fonda līdzfinansējuma saņemšanai šādu plānu īstenošanai būtu pilnīga mežu atjaunošana visos cietušajos apvidos, līdzšinējo mežu vietā stādot līdzvērtīgas vietējo koku sugas, kā arī pasākumi, kuru mērķis ir novērst šādu katastrofu atkārtošanos;

9.  aicina Komisiju ziņot par Kopienas fondu līdzekļiem, kas piešķirti mežu aizsardzībai pret ugunsgrēkiem, un norādīt, vai šie līdzekļi ir atbilstoši izmantoti;

10. uzskata, ka pēc mežu ugunsgrēkiem nav pieļaujama zemes izmantošanas veida maiņa, un prasa piemērot sankcijas pret ikvienu dalībvalsti, kura pilnībā neatjauno mežus skartajos apvidos vai pieļauj zemes izmantošanas veida maiņu spekulatīvas urbanizācijas vai tūrisma projektu īstenošanai, pieprasot tai atmaksāt saņemtos Kopienas atbalsta līdzekļus;

11. uzskata, ka viens no apmežoto platību ilgtermiņa aizsardzības priekšnoteikumiem ir ilgtspējīgu programmu sagatavošana un tādu reģionālās un lauksaimniecības attīstības plānu īstenošana, kuru mērķis būtu novērst lauku iedzīvotāju došanos projām no lauku apvidiem, radīt lauku apvidos jaunus dažāda veida ienākumus, jo īpaši jaunākajai paaudzei, un izveidot modernizētu infrastruktūru, kas nepieciešama, lai lauku apvidiem piesaistītu ilgtspējīgu tūrismu un pakalpojumus;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis stimulēt lauksaimniekus, lauku uzņēmējus un mežu īpašniekus īstenot lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi, kas efektīvi un uzskatāmi mazina ar ārkārtējiem klimatiskiem apstākļiem un mežu ugunsgrēkiem saistītos riskus;

13. uzskata, ka, īstenojot mežu ugunsgrēku novēršanas un apkarošanas politiku, īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas saistīti ar piekļuves uzlabošanu lauku ciematiem, efektīvām ugunsgrēku agrīna brīdinājuma sistēmām, labākiem brīvprātīgo un profesionālo ugunsdzēsēju dienestiem, kā arī labākai ūdens resursu apsaimniekošanai, un šādi pasākumi būtu uzskatāmi par priekšnoteikumu turpmākai Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai;

14. uzskata — lai novērstu dabas katastrofas, līdz ar efektīvu un nepārprotamu valsts politiku atbildīgajām valsts varas iestādēm visos attiecīgajos līmeņos ar lauksaimniecības un reģionālās attīstības programmu palīdzību ir jāsāk un jāīsteno izpratnes veidošanas, izglītības un profesionālās apmācības pasākumi, kuru kopīgais mērķis būtu individuālās atbildības līmeņa paaugstināšana, lai novērstu atkārtotu ugunsgrēku izcelšanos Vidusjūras reģionā;

15. aicina Grieķijas valdību nekavējoties izstrādāt mežu zemes reģistra projektu, efektīvi izmantot esošās mežu kartes un vajadzības gadījumā izstrādāt jaunas šādas kartes, atbilstoši organizēt un nodrošināt ar cilvēkresursiem mežu aizsardzības un ugunsdrošības dienestus, kā arī nodrošināt šo dienestu savstarpēju koordināciju un sadarbību;

16. nosoda nelikumīgu būvju aizsargājamās un vispārēja lieguma teritorijās legalizācijas praksi;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un attiecīgo dalībvalstu valdībām.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika