Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0042/2009

Teksty złożone :

B7-0042/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/09/2009 - 7.3

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 77k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

złożony po oświadczeniu Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pożarów lasów latem 2009 r.


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów lasów latem 2009 r.  
B7‑0042/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 września 2006 r. w sprawie pożarów lasów oraz powodzi, z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie, z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie suszy w Portugalii, z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie suszy w Hiszpanii, z dnia 8 września 2005 r. w sprawie katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie, swoje trzy rezolucje z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożary lasów, susze i powodzie) – aspekty związane z rolnictwem, aspekty związane z rozwojem regionalnym oraz aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego, a w szczególności swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie klęsk żywiołowych,

–   uwzględniając sprawozdanie Michela Barniera zatytułowane „Europejskie siły ochrony ludności: pomoc Europy”,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że tego lata pożary objęły w Europie w sumie roślinność i lasy o powierzchni ponad 200 000 ha, zaś krajami, które najbardziej ucierpiały, są Grecja, Francja (w szczególności Korsyka), Włochy, Cypr, Portugalia i Hiszpania (w szczególności Wyspy Kanaryjskie),

B.  mając na uwadze, że kilka państw członkowskich zaoferowało pomoc w opanowaniu nadzwyczajnej sytuacji powstałej w wyniku pożarów lasów,

C. mając na uwadze, że w ostatnich latach stało się jasne, iż problemy związane z pożarami lasów i suszą będą się nasilać wraz z coraz częstszymi falami upałów w okresie letnim oraz że inwestycje w zwalczanie zmian klimatycznych stanowią wobec tego inwestycje w zapobieganie katastrofom suszy i pożarów lasów,

D. mając na uwadze, że wysoka liczba pożarów w południowej Europie w 2009 r. oraz ich zasięg są wynikiem wielu czynników, w tym działalności przestępczej oraz niedostatecznego wdrażania przepisów zabraniających samowoli budowlane na spalonych terenach, ale także zmian klimatycznych, nieprawidłowej definicji lasów i niewłaściwej gospodarki leśnej oraz splotu przyczyn naturalnych i ludzkiego zaniedbania;

E.  mając na uwadze, że naciski mające doprowadzić do zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania obszarów leśnych oraz do powstawania i tolerowania samowoli budowlanych przyczyniły się do pogorszenia ochrony lasów w Grecji, co skutkuje umyślnym podkładaniem ognia w niektórych regionach,

1.  wyraża ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i obrażeń odniesionych w wyniku pożarów lasów oraz przekazuje wyrazy solidarności z mieszkańcami zniszczonych przez nie obszarów;

2.  ubolewa nad brakiem wdrażania zaleceń poczynionych w wcześniejszych rezolucjach PE w sprawie klęsk żywiołowych;

3.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę i pomoc na rzecz obszarów dotkniętych katastrofą ze strony innych państw członkowskich w ramach wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności; wspiera dalsze prace nad projektem pilotażowym dotyczącym zwalczania pożarów lasów w oczekiwaniu na utworzenie stałych europejskich sił ochrony ludności; wzywa Komisję do przedstawienia – w nawiązaniu do sprawozdania M. Barniera – konkretnych wniosków w sprawie zdolności szybszego reagowania na klęski żywiołowe w ramach współpracy europejskiej;

4.  zwraca uwagę, że szkodom wyrządzonym przez pożary lasów i inne klęski żywiołowe można było w dużym stopniu zapobiec oraz że powinny one być zachętą dla właściwych organów władzy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do opracowania, sfinansowania i wdrożenia skuteczniejszych strategii zapobiegawczych i stosownego prawodawstwa w zakresie ochrony i odpowiedniego użytkowania gruntów, w tym również w zakresie trwałych praktyk rolniczych i leśniczych, gospodarki wodnej i skutecznego zarządzania ryzykiem;

5.  ubolewa nad faktem, że tak wiele z tych pożarów lasów było prawdopodobnie skutkiem podpalenia, oraz wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, że przyczyną pożarów lasów w Europie są coraz częściej tego rodzaju czyny przestępcze; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do zaostrzenia i stosowania sankcji karnych za przestępstwa szkodzące środowisku, a zwłaszcza za działania skutkujące pożarami lasów, i uważa, że szybkie i sprawne dochodzenie w celu ustalania odpowiedzialności, wraz z następującą po nim proporcjonalną do czynu karą, zniechęci do lekceważących i umyślnych zachowań;

6.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia środków – również podnoszących świadomość społeczeństwa – na rzecz bardziej zrównoważonego wykorzystywania wody, gleby i zasobów biologicznych, a także z myślą o lepszym zarządzaniu odpadami, którego brak jest często przyczyną pożarów;

7.  wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony dotknięte katastrofą do opracowania planów odbudowy i rekultywacji dotkniętych klęskami obszarów, zawierających obowiązkowe warunki gwarantujące wdrożenie w tych regionach wszelkich możliwych środków służących zapobieganiu pożarom i szybkiemu ich gaszeniu;

8.  wzywa do tego, aby współfinansowanie realizacji takich planów odbywało się ze środków wspólnotowych, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych, EFRROW, Funduszu Spójności i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i aby było ono uzależnione od rzeczywistego ponownego zalesienia całości dotkniętych obszarów miejscowymi odpowiednikami gatunków drzew zastępujących poprzednie zasoby leśne, a także od środków przyjmowanych z myślą o niedopuszczeniu do powtarzania się takich katastrof w przyszłości;

9.  wzywa Komisję do przedłożenia sprawozdania w sprawie wspólnotowych funduszy przyznanych na ochronę przed pożarami lasów, podającego również informację o ich odpowiednim wykorzystaniu;

10. uważa, że nie powinno się zezwalać na zmianę użytkowania gruntów po pożarach lasów oraz wzywa do wprowadzenia kary zwrotu pomocy wspólnotowej przez każde państwo członkowskie, które nie zalesi obszaru zniszczonego pożarem lub dopuści do zmiany użytkowania gruntów z korzyścią dla projektów urbanistycznych lub turystycznych o charakterze spekulacyjnym;

11. uważa, że warunkiem długofalowej ochrony obszarów leśnych jest zrównoważone opracowanie i realizacja planów rozwoju regionów i obszarów wiejskich mających na celu niedopuszczenie do migracji ludności wiejskiej z obszarów wiejskich, stworzenie nowych, zróżnicowanych form dochodów ludności wiejskiej, zwłaszcza w przypadku młodzieży, a także stworzenie unowocześnionej infrastruktury niezbędnej do trwałego przyciągania turystów i umożliwiającej świadczenie usług na obszarach wiejskich;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia zachęt dla rolników, przedsiębiorców wiejskich i właścicieli lasów do stosowania praktyk stosowanych w rolnictwie i leśnictwie skutecznie i wymiernie ograniczających zagrożenia wynikające z ekstremalnych warunków klimatycznych i pożarów lasów;

13. uważa, że w ramach polityki zapobiegania pożarom lasów i ich zwalczania należy zwrócić szczególną uwagę na środki poprawiające dostępność gmin wiejskich, na skuteczność systemów wczesnego ostrzegania przed pożarem, wzmocnienie ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej oraz uzależnienie przyszłego wsparcia z Unii Europejskiej od wdrożenia takich środków;

14. uważa, że w celu zapobiegania klęskom żywiołowym obok skutecznej i jednoznacznej roli kierunków polityki publicznej właściwe organy administracji – na wszystkich odnośnych szczeblach, w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich i regionów – muszą przyjąć i stosować środki uświadamiające, edukacyjne i szkoleniowe, wspólnie zwiększające osobistą odpowiedzialność w zakresie zapobiegania powtarzającym się przypadkom pożarów w rejonie Morza Śródziemnego;

15. wzywa rząd Grecji do natychmiastowego sporządzenia rejestru gruntów leśnych, do skutecznego wykorzystywania istniejących map lasów i w razie potrzeby do wykreślania nowych, a także do odpowiedniej organizacji służb leśnych i ochrony przeciwpożarowej oraz do zatrudnienia w tych służbach odpowiedniej liczby osób, jak również do zapewnienia ich koordynacji i współpracy pomiędzy nimi;

16. potępia praktykę legalizowania samowoli budowlanej na obszarach chronionych i takich, na których tego rodzaju działalność nie jest dozwolona;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom odnośnych państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności