Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0042/2009

Texte depuse :

B7-0042/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/09/2009 - 7.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 78k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la incendiile forestiere din vara anului 2009


de Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies            în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incendiile forestiere din vara anului 2009   
B7‑0042/2009

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale din 7 septembrie 2006 privind incendiile forestiere și inundațiile, din 5 septembrie 2002 privind inundațiile din Europa, din 14 aprilie 2005 privind seceta din Portugalia, din 12 mai 2005 privind seceta din Spania, din 8 septembrie 2005 privind dezastrele naturale (incendii și inundații) din Europa și rezoluțiile sale din 18 mai 2006 privind dezastrele naturale (incendii forestiere, secete și inundații) - aspecte legate de agricultură, de dezvoltarea regională și de mediu și în special rezoluțiile sale din 4 septembrie 2007 privind dezastrele naturale din cursul verii,

–   având în vedere raportul Barnier intitulat „Pentru o forță europeană de protecție civilă: ajutor european”,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât totalitatea zonei de vegetație și de suprafețe împădurite afectată de aceste incendii reprezintă mai mult de 200 000 de hectare, și întrucât țările cele mai afectate sunt Grecia, Franța (în special Corsica), Italia, Ciprul, Portugalia și Spania (în special Insulele Canare),

B.  întrucât mai multe state membre și-au oferit sprijinul în combaterea situației de urgență create de incendiile forestiere,

C. întrucât experiența din ultimii ani a arătat că problemele legate de incendiile forestiere și secetă vor deveni din ce în ce mai acute, verile extrem de secetoase fiind din ce în ce mai frecvente, întrucât investițiile în combaterea schimbărilor climatice sunt, prin urmare, investiții în prevenirea catastrofelor provocate de secetă și incendii forestiere,

D. întrucât numărul mare de incendii care au avut loc în Europa de Sud în 2009, precum și amploarea acestora, reprezintă rezultatul mai multor factori, inclusiv al acțiunilor criminale, alături de aplicarea neadecvată a legislației care interzice construcțiile ilegale pe terenurile incendiate, dar și al schimbărilor climatice, al unei definiri inadecvate a pădurilor și al atenției insuficiente acordate pădurilor, precum și rezultatul unei combinații de cauze naturale și neglijență umană,

E.  întrucât exercitarea de presiuni pentru schimbarea destinației terenurilor din zonele forestiere și pentru ridicarea și tolerarea de construcții ilegale a contribuit la deteriorarea protecției pădurilor din Grecia, având drept consecință provocarea deliberată de incendii în anumite regiuni,

1.  își exprimă compasiunea pentru pierderea de vieți și pentru pagubele suferite în urma incendiilor și își exprimă solidaritatea cu locuitorii zonelor devastate;

2.  regretă absența implementării recomandărilor făcute în rezoluțiile anterioare privitoare la catastrofele naturale;

3.  salută cooperarea și asistența oferită de celelalte state membre zonelor afectate în cadrul mecanismului comunitar de protecție civilă; sprijină în continuare proiectul-pilot pentru combaterea incendiilor forestiere, în așteptarea creării unei forțe europene permanente de protecție civilă; îndeamnă Comisia să urmeze raportul Barnier prin prezentarea de propuneri concrete pentru obținerea capacității de cooperare europene care să răspundă mai rapid în situații de catastrofe naturale;

4.  constată că pagubele provocate de incendiile forestiere și alte catastrofe naturale ar fi putut fi prevenite în mare parte și ar trebui să constituie un motiv pentru autoritățile naționale, regionale și locale în cauză să dezvolte, finanțeze și să implementeze politici mai eficiente de prevenire și să pună în aplicare legislația corespunzătoare privind conservarea și utilizarea corectă a terenurilor, care să cuprindă și practici agricole și forestiere durabile, gestionarea apei, precum și gestionarea eficientă a riscurilor;

5.  deplânge faptul că multe dintre aceste incendii forestiere par a fi provocate de acțiuni de incendiere premeditată și își exprimă îngrijorarea, în special, pentru faptul că tot mai multe dintre incendiile forestiere din Europa sunt provocate de astfel de acte criminale; solicită, prin urmare, statelor membre să crească și să pună în aplicare pedepsele penale pentru actele criminale care distrug mediul înconjurător și, în special, pentru cei care provoacă incendii și consideră că anchetele prompte și eficiente, menite să conducă la stabilirea răspunderii, urmate de pedepse proporționale, ar descuraja comportamentele neglijente și premeditate;

6.  îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri, inclusiv măsuri care să vizeze sensibilizarea publicului larg, menite să ducă la o utilizare durabilă a apei, solului și resurselor biologice, precum și la o gestionare mai bună a deșeurilor, lipsa căreia constituind adesea cauza incendiilor;

7.  invită Comisia, statele membre și regiunile afectate să instituie planuri de restaurare și reabilitarea a zonelor afectate, inclusiv condiții obligatorii care să garanteze faptul că toate măsurile necesare de prevenire a incendiilor și de stingere rapidă a acestora au fost luate în aceste regiuni;

8.  solicită ca fondurile comunitare de cofinanțare a implementării unor astfel de planuri, în special Fondurile structurale, FEADR, Fondul de coeziune și Fondul european pentru solidaritate, să fie acordate cu condiția unei veritabile reîmpăduriri a ansamblului zonelor afectate cu soiuri forestiere locale echivalente care să înlocuiască fosta pădure și cu condiția adoptării de măsuri menite să prevină repetarea unor astfel de catastrofe;

9.  invită Comisia să prezinte raporturi cu privire la fondurile comunitare acordare pentru protecția contra incendiilor și să indice dacă acestea au fost utilizate în mod corespunzător;

10. consideră că nicio schimbare a destinației terenurilor nu ar trebui autorizată și solicită aplicarea sancțiunii de rambursare a ajutorului comunitar, în cazul statelor membre care nu împăduresc în totalitate zonele afectate sau care autorizează schimbarea destinației terenurilor în scopuri de urbanizare cu caracter speculativ sau pentru proiecte turistice;

11. consideră că o condiție prealabilă pentru protejarea pe termen lung a pădurilor o reprezintă programarea durabilă și implementarea unor planuri de dezvoltare regională și rurală, cu scopul de a preveni fenomenul de abandonare a zonelor rurale de către populațiile rurale, de a crea noi venituri rurale diversificate, mai ales pentru tânăra generație, precum și de a crea infrastructura modernizată necesară, în scopul atragerii turismului durabil și a serviciilor în zonele rurale;

12. invită Comisia și statele membre să creeze stimulente pentru agricultori, întreprinzători rurali și proprietari de păduri pentru adaptarea practicilor agricole și forestiere care reduc efectiv și concret riscurile legate de condiții climatice extreme și incendiile forestiere;

13. consideră că acordarea unei atenții deosebite măsurilor care facilitează accesul la comunitățile rurale, sistemelor de alertă rapidă în caz de incendiu, personalului profesional și voluntar de pompieri, precum și unei mai bune gestiuni a apei ar trebui să facă parte din politicile de prevenire și combatere a incendiilor și să constituie o condiție de acordare în viitor a sprijinului Uniunii Europene;

14. consideră că, pe lângă rolul efectiv și inechivoc al politicilor publice, măsuri de sensibilizare, educare și formare profesională care împreună să ducă la creșterea responsabilității personale în vederea prevenirii unor incendii repetate în regiunea mediteraneană ar trebui inițiate și puse în aplicare de administrațiile responsabile la toate nivelurile implicate, parte din programele de dezvoltare rurală și regională de prevenire a catastrofelor naturale;

15. invită guvernul grec să redacteze fără întârziere un cadastru național al pădurilor, să utilizeze în mod eficient hărțile forestiere existente și să întocmească altele noi atunci când este necesar, precum și să organizeze corespunzător serviciile forestiere și de protecție împotriva incendiilor și să asigure coordonarea și cooperarea acestora;

16. condamnă practicile de legalizare a construcțiilor ridicate în mod ilegal în zonele protejate și în zonele unde nu se acordă autorizații de construire;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre în cauză.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate