Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0042/2009

Predložena besedila :

B7-0042/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/09/2009 - 7.3

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 73k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

za zaključek razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o gozdnih požarih poleti 2009


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o gozdnih požarih poleti 2009  
B7‑0042/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. septembra 2006 o gozdnih požarih in poplavah, z dne 5. septembra 2002 o poplavah v Evropi, z dne 14. aprila 2005 o suši na Portugalskem, z dne 12. maja 2005 o suši v Španiji in resolucije z dne 8. septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in poplavah) v Evropi ter svojih resolucij z dne 18. maja 2006 o naravnih nesrečah (gozdnih požarih, sušah in poplavah) – kmetijskih vidikih, vidikih regionalnega razvoja in okoljskih vidikih – ter zlasti svoje resolucije z dne 4. septembra 2007 o poletnih naravnih nesrečah,

–   ob upoštevanju Barnierovega poročila z naslovom "Za evropsko enoto za civilno zaščito: evropska pomoč",

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker znaša celotna površina vegetacije in gozdov v Evropi, ki jih je to poletje prizadel požar, več kot 200 000 hektarov, najbolj prizadete države pa so Grčija, Francija (zlasti Korzika), Italija, Ciper, Portugalska in Španija (še posebej Kanarski otoki),

B.  ker je več držav članic ponudilo pomoč pri gašenju gozdnih požarov,

C. ker se je v zadnjih letih pokazalo, da bodo zaradi čedalje večje pogostnosti izjemno suhih poletij težave z gozdnimi požari in sušami čedalje hujše in ker so torej naložbe v boj proti podnebnim spremembam naložbe v preprečevanje katastrofalnih suš in gozdnih požarov,

D. ker so številni požari – in njihov obseg – v južni Evropi v letu 2009 posledica številnih faktorjev, med njimi kaznivih dejanj, in neustreznega izvajanja zakonov o prepovedi nezakonite gradnje na zemljiščih, opustošenih zaradi požara, pa tudi podnebnih sprememb, nezadostne opredelitve in upravljanja gozdov ter kombinacije naravnih vzrokov in človeške malomarnosti,

E.  ker je pritisk za spremembo namembnosti gozdnih zemljišč in za gradnjo in dopuščanje črnih gradenj pripomoglo k poslabšanju zaščite gozdov v Grčiji, kar je povzročilo v nekaterih regijah načrtno požiganje,

1.  obžaluje žrtve in škodo, ki je nastala zaradi požarov, ter izraža svojo solidarnost z prebivalci območij, ki so jih razdejali gozdni požari;

2.  obžaluje, ker se niso izvajala priporočila iz prejšnjih resolucij Evropskega parlamenta o naravnih nesrečah;

3.  pozdravlja sodelovanje in pomoč, ki so jo države članice ponudile prizadetim območjem v okviru mehanizma Skupnosti za civilno zaščito; podpira nadaljevanje pilotnega projekta za boj proti gozdnim požarom v pričakovanju ustanovitve stalnih evropskih sil za civilno zaščito; poziva Komisijo, naj Barnierovo poročilo nadgradi s konkretnimi predlogi o evropskem sodelovanju, kar lahko pospeši ukrepanje ob naravnih katastrofah;

4.  ugotavlja, da bi bilo mnogo škode, ki so jo povzročili gozdni požari in druge naravne nesreče, mogoče preprečiti, hkrati pa bi morala ta škoda pristojne nacionalne, regionalne in lokalne oblasti spodbuditi k razvoju, financiranju in izvajanju učinkovitejših preprečevalnih ukrepov ter ustrezne zakonodaje o ohranitvi in primerni uporabi zemljišč, vključno s trajnostnimi kmetijskimi in gozdarskimi praksami, gospodarjenjem z vodami in učinkovitim obvladovanjem tveganj;

5.  obžaluje dejstvo, da so bili številni gozdni požari očitno podtaknjeni, in je močno zaskrbljen, ker so gozdni požari v Evropi vse pogosteje posledica kriminalnih dejanj; zato poziva države članice k uvedbi in izvajanju strožjih kazni za kazniva dejanja, ki škodijo okolju, zlasti za povzročanje gozdnih požarov, ter verjame, da bi takojšnja in učinkovita preiskava za ugotovitev odgovornosti in posledično ustrezno kaznovanje odvrnila od malomarnih in namernih dejanj;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, vključno z ukrepi za boljšo osveščenost javnosti, ki bodo podpirali bolj trajnostno uporabo vode, prsti in bioloških virov ter boljše ravnanje z odpadki, kar je pogosto vzrok požarov;

7.  poziva Komisijo, države članice in prizadete regije, naj pripravijo načrte za obnovo in sanacijo prizadetih območij, vključno z obvezami, ki bodo zagotovile izvajanje vseh možnih ukrepov za preprečevanje in hitro gašenje požarov v teh regijah;

8.  poziva, da se za pogoj, da bi skladi Skupnosti, zlasti strukturni skladi, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Kohezijski sklad in Evropski solidarnostni sklad, sofinancirali izvajanje takih načrtov, postavijo dejanska pogozditev celotnih prizadetih območij z ustreznimi lokalnimi drevesnimi vrstami, ki bodo nadomestile prejšnji gozd, ter ukrepi, s katerimi bi preprečili, da bi se take katastrofe ponovile;

9.  poziva Komisijo, naj poroča o sredstvih Skupnosti, dodeljenih za zaščito pred gozdnimi požari, ter naj navede, ali so bila ustrezno uporabljena;

10. meni, da po gozdnih požarih ne bi smela biti dovoljena nobena sprememba uporabe zemljišč; poziva, naj se kaznujejo države članice, ki ne bodo pogozdile prizadetih območij ali ki bodo dovolile spremembo uporabe zemljišč za komercialno urbanizacijo in turistične projekte, tako, da bodo morale vrniti sredstva, ki so jih prejele od Skupnosti;

11. meni, da je pogoj za dolgoročno zaščito gozdnih območij trajnostno programiranje in izvajanje regionalnih in podeželskih razvojnih načrtov, s čimer bi preprečili, da bi prebivalci zapuščali podeželje, in zagotovili, da bodo na teh območjih ustvarili nove, raznolike oblike prihodka, zlasti za mlade, ter sodobno infrastrukturo, s katero bi spodbudili trajnostni turizem in storitve;

12. poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo spodbude za kmete, podeželske podjetnike in lastnike gozdov, da bodo uporabljali kmetijske in gozdarske prakse, s katerimi bodo učinkovito in izmerljivo zmanjšali tveganje, povezano s skrajnimi podnebnimi razmerami in gozdnimi požari;

13. meni, da bi morala biti posebna pozornost, posvečena ukrepom za večjo dostopnost podeželskih skupnosti, učinkovitim sistemom za zgodnje opozarjanje na požare, boljšim prostovoljnim in poklicnim enotam za preprečevanje požarov, in boljšemu gospodarjenju z vodo, del ukrepov za preprečevanje gozdnih požarov in boj proti njim, ter da bi moralo biti izvajanje teh ukrepov pogoj za prihodnjo pomoč Evropske unije;

14. meni, da je poleg učinkovite in nedvoumne vloge, ki jo imajo za javne politike, nujno tudi, da pristojne nacionalni organi kot del programov za razvoj podeželja in regij uvedejo in izvajajo ukrepe za boljšo osveščenost, izobraževanje in poklicno usposabljanje, ki bodo skupaj povečali osebno odgovornost za preprečevanje ponovitev požarov v sredozemski regiji, da bi preprečili naravne katastrofe;

15. poziva grško vlado, naj nemudoma izdela zemljiški register za gozdove, učinkovito uporablja obstoječe gozdne načrte in po potrebi sestavi nove, ustrezno organizira službe za zaščito gozdov in boj proti požarom in jih oskrbi z osebjem ter zagotovi usklajevanje in sodelovanje med njimi;

16. obsoja prakso legalizacije črnih gradenj na zaščitenih območjih in na območjih, kjer gradnja ni dovoljena;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisij, Svetu in vladam zadevnih držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov