Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0042/2009

Ingivna texter :

B7-0042/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/09/2009 - 7.3

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 70k
14.9.2009
PE428.646v01-00
 
B7-0042/2009

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om skogsbränderna sommaren 2009


Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda, Oriol Junqueras Vies för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om skogsbränderna sommaren 2009   
B7‑0042/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar, den 5 september 2002 om översvämningar i Europa, den 14 april 2005 om torkan i Portugal, den 12 maj 2005 om torkan i Spanien och den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa samt sina tre resolutioner av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (skogsbränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter, regionala utvecklingsaspekter och miljöaspekter, och särskilt sin resolution av den 4 september 2007 om sommarens naturkatastrofer,

–   med beaktande av Barnierrapporten med titeln ”För en europeisk civilskyddsstyrka: Europe Aid”,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De områden med växtlighet och skogsmark vilka drabbats av bränderna i Europa i sommar uppgår till mer än 200 00 hektar. De värst drabbade länderna är Grekland, Frankrike (särskilt Korsika), Italien, Cypern, Portugal och Spanien (särskilt Kanarieöarna).

B.  Många medlemsstater har erbjudit stöd att för att hjälpa till att bekämpa skogsbränderna.

C. Erfarenheter under de senaste åren visar att problemen med skogsbränder och torka kommer att bli allt mer akuta eftersom extremt heta och torra somrar blir allt vanligare. Investeringar i klimatförändringar är därför en nödvändig investering för att hindra katastrofer med torka och skogsbränder.

D. Det stora antalet skogsbränder i södra Europa under 2009 och deras omfattning beror på flera olika faktorer däribland brottslig verksamhet och en bristande tillämpning av lagar som förbjuder olaglig byggnation på nedbrunnen mark, men även klimatförändringar, otillräcklig och bristande skogsvård samt en kombination av naturliga orsaker och mänskligt slarv.

E.  Påtryckningar för att ändra reglerna hur skogsområden får användas och för att göra det möjligt att bygga olagligt och tillåta olaglig byggverksamhet har bidragit till ett försämrat skogsskydd i Grekland, vilket även inbegripit brott i form av anlagda bränder i vissa områden.

1.  Europaparlamentet beklagar de människoliv som gått förlorade och de skador som människor har lidit som följd av skogsbränderna, och uttrycker sin solidaritet med invånarna i områden som härjats av skogsbränderna.

2.  Europarlamentet beklagar att man inte har följt de rekommendationer som parlamentet lagt fram i tidigare resolutioner om naturkatastrofer.

3.  Europaparlamentet välkomnar det samarbete och bistånd som andra medlemsstater erbjudit de drabbade områdena inom ramen för gemenskapens räddningstjänstmekanism, anser att pilotprojektet för att bekämpa skogsbränder bör få fortsätta till dess att en permanent europeiskt räddningstjänststyrka inrättas, och uppmanar kommissionen att följa upp Barnierrapporten med konkreta förslag till en europeisk samarbetskapacitet för att snabbare kunna möta naturkatastrofer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den skada som skogsbränderna och andra naturkatastrofer orsakat skulle till stor del ha kunnat undvikas och bör utgöra ett incitament för berörda nationella, regionala och lokala myndigheter att utveckla, finansiera och tillämpa mer effektiva förebyggande strategier och lämplig lagstiftning om bevarande och god markanvändning, inbegripet hållbara jord- och skogsbruksmetoder, vattenförvaltning och effektiv riskhantering.

5.  Europaparlamentet beklagar att så många av dessa skogsbränder verkar vara anstiftade och är särskilt oroat över att mordbrand allt mer verkar vara orsaken till skogsbränder i Europa. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att införa strängare påföljder för kriminella handlingar som skadar miljön, i synnerhet för sådana handlingar som förorsakar skogsbränder. Parlamentet anser att snabba och effektiva utredningar som fastställer vem som bär ansvaret kombinerat med välavvägda påföljder skulle avskräcka från vårdslöst och medvetet beteende.

6.  Europarlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder, inbegripet åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet, till stöd för ett mer hållbart utnyttjande av vatten, mark och biologiska resurser eftersom brister i dessa hänseenden ofta är vad som orsakar skogbränder.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de drabbade regionerna att upprätta planer för restaurering och återställande av de drabbade områdena, inbegripet bindande villkor som garanterar att alla tänkbara brandförebyggande åtgärder och åtgärder för snabb brandsläckning vidtas i dessa områden.

8.  Europaparlamentet begär att samfinansiering med gemenskapsmedel vid genomförandet av sådana planer, särskilt samfinansiering via strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska solidaritetsfonden, ska beviljas på villkor att de drabbade områdena i sin helhet återbeskogas med liknande lokala trädsorter som kan ersätta den tidigare skogen, samt på villkor att åtgärder vidtas för att undvika att sådana katastrofer upprepas.

9.  Europarlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för de gemenskapsmedel som anslagits för att skydda mot skogsbränder samt ange huruvida dessa medel har utnyttjats på lämpligt sätt.

10. Europaparlamentet anser att ingen ändring i markanvändningen bör tillåtas efter skogsbränderna, och begär att sanktioner i form av återbetalning av gemenskapsstöd ska gälla för den medlemsstat som inte till fullo återbeskogar de drabbade områdena eller som tillåter ändringar i markanvändningen för att ge rum åt spekulativa urbaniserings- och turistprojekt.

11. Europaparlamentet anser att långsiktigt skogsskydd förutsätter en hållbar programplanering och tillämpning av regionala utvecklingsplaner och landsbygdsutvecklingsplaner för att förmå befolkningen i dessa områden att inte överge landsbygden och som genererar nya diversifierade landsbygdsinkomster, särskilt för den yngre generationen, och som inrättar den nödvändiga moderniserade infrastruktur som främjar en hållbar turism och hållbara tjänster i landsbygdsområdena.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra jordbrukare, entreprenörer på landsbygden och skogsägare att införa jord- och skogsbruksmetoder som på ett effektivt och mätbart sätt minskar riskerna i samband med extrema klimatförhållanden och skogsbränder.

13. Europaparlamentet anser att åtgärder som främjar ökad tillgänglighet för landsbygdsområden, effektiva system för tidig brandvarning, bättre frivilliga och professionella brandförebyggande styrkor samt bättre vattenförvaltning bör utgöra en del av politiken för förebyggande och bekämpning av skogsbränder, och att genomförandet av sådana åtgärder bör utgöra ett villkor för framtida EU-stöd.

14. Europaparlamentet anser att för att undvika naturkatastrofer krävs, utöver den effektiva och tydliga roll som den offentliga politiken har att spela, att behöriga myndigheter på samtliga berörda nivåer, inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammen och de regionala utvecklingsprogrammen, vidtar och tillämpar upplysnings-, utbildnings- och yrkesutbildningsåtgärder för att förmå människor att ta ett större personlig ansvar när det gäller att förhindra de återkommande bränder som drabbar Medelhavsområdet.

15. Europaparlamentet uppmanar den grekiska regeringen att omgående upprätta ett markregister för skogarna, utnyttja befintliga kartor över skogsområden på ett effektivt sätt och utarbeta nya kartor när så behövs samt organisera skogs- och brandskyddstjänsterna på ett korrekt sätt och se till att dessa samarbetar och samordnar sin verksamhet.

16. Europaparlamentet fördömer bruket att legalisera olagligt uppförda byggnader på skyddad och otillåten mark.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de berörda medlemsstaternas regeringar.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy