Предложение за резолюция - B7-0046/2009Предложение за резолюция
B7-0046/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно енергийната сигурност

14.9.2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Johannes Cornelis van Baalen от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0040/2009

Процедура : 2009/2532(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0046/2009
Внесени текстове :
B7-0046/2009
Приети текстове :

B7‑0046/2009

Резолюция на Европейския парламент относно енергийната сигурност

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г. „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката“,

–   като взе предвид междуправителственото споразумение между Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция относно проекта за газопровод „Набуко“, подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара,

–   като взе предвид, че руското нефтодобивно и газодобивно дружество „Сургутнефтгаз“ придоби голям миноритарен дял (21,2%) в унгарското нефтохимическо дружество „MOL”, член на консорциума „Набуко”,

–   като взе предвид протокола за сътрудничество в газовата сфера между Русия и Турция, подписан на 6 август 2009 г. в Анкара, съгласно който Турция дава предварително съгласие за изграждането на газопровода „Южен поток” и позволява на Русия да проведе проучвателни работи във връзка с тръбопровода в териториалните води на Турция,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 13 юли 2009 г. от 12 дружества от ЕС, за създаване на Промишлена инициатива „DESERTEC” с цел разработване на огромния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и северна Африка,

–   като взе предвид Втория стратегически енергиен преглед,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/EО (COM(2009)0363 окончателен),

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 (COM(2009)0361 окончателен),

–   като взе предвид предстоящата петнадесета конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP 15) и петата конференция — среща на страните по Протокола от Киото (COP/MOP 5), която ще се проведе в Копенхаген, Дания, от 7 до 18 декември 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя Правилник,

А. като има предвид, че енергийната сигурност представлява основен съставен елемент на общата сигурност, стабилност и благоденствие на Европейския съюз, за който обаче все още не съществува правно основание съгласно Договорите,

Б.  като има предвид, че зависимостта на ЕС от енергийния внос понастоящем е значителна и се предвижда при сегашните условия да нарасне,

В.  като има предвид, че въпреки първоначалния спад на цените на петрола и газа вследствие на световната финансова криза, цените на енергията започнаха да се покачват през последните месеци и като има предвид, че бавният напредък в преминаването към по-устойчиви горива, намаляващият обем на добива от световните нефтени и газови залежи и нарастващото търсене биха могли да доведат до завръщане към по-напрегнати пазари на изкопаеми горива и увеличаване на зависимостта от вноса за държавите потребителки,

Г.  като има предвид, че няколко държави-членки са силно зависими от един-единствен доставчик на природен газ и че всяко непредвидено нарушаване на доставките на газ може да причини остра криза, както стана ясно от газовата криза между Русия и Украйна в началото на годината,

Д. като има предвид, че няколко държави-членки не разполагат с достатъчни естествени резерви, за да се справят с кризите,

Е.  като има предвид, че поради настоящата и все по-нарастваща зависимост на ЕС от енергийни доставки от политически нестабилни региони, усилията за гарантиране на сигурността на доставките, полагани изключително на национално равнище, се оказаха недостатъчни и не гарантират дългосрочните интереси на всички държави-членки на ЕС,

Ж. като има предвид, че съществуващите инструменти за ранно предупреждение се оказаха неадекватни за предсказване на газовата криза от януари 2009 г.,

З.  като има предвид, че предсказуемите заплахи за сигурността на енергийните доставки ще продължават да съществуват, докато държавите-производителки на енергия и транзитните държави не се придържат към общите и прозрачни правила, определени от Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол,

И. като има предвид, че едно сериозно преминаване към доста по-голям дял на възобновяема енергия в настоящия енергиен микс на Европейския съюз би имало голямо влияние по отношение на намаляване на неговата зависимост от вноса на енергия и следователно за подобряване на енергийната сигурност от една страна и за подпомагане за спазване на ангажимента за намаляване на емисиите на газове с парников ефект с 20% до 2020 г. от друга страна,

Й.   като има предвид, че подобряването на енергийната ефективност би могло да има значително влияние върху намаляването на енергийната зависимост,

К. като има предвид, че въпреки някои вече предприети мерки съществува необходимост от създаване на една истински обща енергийна политика с оглед на регулирането на вътрешния пазар, както и на външните аспекти, като се вземат предвид политическите и икономическите интереси на всички държави-членки,

Л. като има предвид, че една обща външна европейска енергийна политика, основана на солидарност, диверсификация, единство при защита на общите интереси, засилено сътрудничество с основните държави производителки на енергия, потребителки на енергия и транзитни държави, както и на насърчаване на устойчивостта, би създала взаимодействие, което да гарантира сигурност на доставките за Европейския съюз и би увеличила силата на ЕС, способността му за действия в областта на външната политика и доверието в него като световен фактор,

1.  призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да обръщат повишено внимание на енергийната сигурност и да демонстрират подход на стратегическо лидерство при създаването на обща европейска външна политика в областта на енергетиката, призив за което беше отправен в резолюцията на Парламента от 26 септември 2007 г. „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката“;

2.  приветства мерките за диверсификация и подобряване на енергийната сигурност на ЕС, които Комисията предлага във Втория стратегически енергиен преглед, въпреки това счита, че за прилагането на тези мерки са необходими ясно определени приоритети и бързи действия, за които Парламентът да бъде изцяло информиран;

3.  отново изтъква неотложната необходимост от преминаване към по-голямо разчитане на енергия от възобновяеми източници в рамките на ЕС с цел подобряване на енергийната сигурност на ЕС и подпомагане за спазване на ангажимента за намаляване на емисиите на газове с парников ефект с 20% до 2020 г., който ще нарасне на 30% в случай на споразумение в Копенхаген;

4.  подчертава ролята на атомната енергия в Европейския съюз и призовава държавите-членки да се възползват напълно от опита, свързан с атомната енергия, и да насърчават активно свободния информационен поток; подчертава също така необходимостта от съсредоточаване върху доставката на атомно гориво и върху въпросите на безопасността;

5.  подчертава, че напредъкът в изграждането на обща европейска енергийна политика зависи до голяма степен от влизането в сила на Договора от Лисабон; подкрепя Договора от Лисабон, който съдържа клауза за енергийна солидарност и превръща енергийната политика в отговорност, споделена между ЕС и държавите-членки;

6.  счита, че подобряването на взаимовръзките в рамките на Европа е от съществено значение за гарантиране на ефикасното функциониране на вътрешния пазар и за солидарността в областта на енергетиката; приветства в тази връзка споразумението за финансиране на инфраструктурни проекти като част от Европейския план за икономическо възстановяване и идеята за предоставяне на Европа на нова „супермрежа“ за електричество и газ;

7.  подчертава неотложната необходимост от изпълнение на стратегически проекти с оглед на диверсификацията на енергийното снабдяване, по-специално в Южния коридор; подчертава, че газопроводът „Набуко“ трябва да получи най-висш приоритет от целия Европейски съюз като един начин за осигуряване на независимо и диверсифицирано снабдяване с газ и приветства отпускането на 200 милиона евро за проекта „Набуко“ в рамките на Програмата за икономическо възстановяване; подчертава значението на един общ режим за развитието на коридора, който да свърже ЕС с нови източници на газ от Близкия изток и района на Каспийско море и настоятелно призовава включените в проекта дружества и държави-членки да си сътрудничат тясно с Комисията;

8.  посочва, че планираните тръбопроводи "Северен поток" и "Южен поток" са важно средство за увеличаване на доставките на газ за ЕС, но следва да бъдат оценявани внимателно в светлината на екологичните проблеми, икономическата жизнеспособност и цялостното им въздействие върху зависимостта от един-единствен доставчик на газ;

9.  призовава Комисията да предостави политическа и правна помощ на дружествата, които участват или се стремят да участват в осъществяването на стратегически проекти, и да поеме водеща роля при стандартизиране на споразумения, залегнали в основата на изграждането на тръбопроводи;

10. призовава Комисията и държавите-членки да разработят подходяща "клауза за солидарност", включително условия и процедури за намеса в случай на извънредно положение поради нарушаване на енергийни доставки в други държави-членки в съответствие с Договора от Лисабон;

11. призовава Съвета и държавите-членки сериозно да разгледат въпроса дали започването на преговори по глава "Енергетика" между Европейския съюз и Турция не би могло да улесни цялостното сътрудничество в областта на енергетиката между ЕС и Турция;

12. приветства предложението за регламент относно сигурността на доставките на газ (COM (2009)0363); насърчава държавите-членки да увеличат съхранявания от тях природен газ с възможност за бързо освобождаване; призовава Комисията да разгледа възможността за подходяща финансова помощ за държавите-членки, които планират да увеличат капацитета си за съхранение на природен газ;

13. подчертава, че ЕС следва да води тесен диалог с ключови доставчици на енергия с оглед укрепване на енергийната взаимообвързаност и енергийната сигурност за ЕС като цяло, като се набляга по-специално върху повишената ефективност, равните условия на достъп до пазара, недискриминацията и прозрачността;

14. поздравява Комисията за работата й по засилването на диалозите по въпросите на енергетиката, довела по-специално до няколко меморандума за разбирателство с източните съседни държави и централноазиатските държави, като очаква постигане на по-голям напредък с южните партньори;

15. призовава за повече усилия за предвиждане на възможните проблеми при енергийните доставки, за да се избегнат бъдещи нарушавания на доставките, чрез развиване, наред с другото, на ефективността на мрежата за енергийна сигурност NESCO и призовава Комисията спешно да преразгледа съществуващите механизми за ранно предупреждение, NESCO и други инструменти, които се оказаха неефикасни в светлината на енергийната криза между Русия и Украйна от 2009 г.;

16. припомня значението на подобряването на енергийната ефективност за намаляване на външната енергийна зависимост; призовава Комисията да включи обвързваща цел за енергийна ефективност в предстоящия си План за действие за енергийна ефективност; призовава Съвета да възприеме амбициозен подход при определяне на цели и изисквания в контекста на настоящите преговори с Парламента по Директивата относно енергийните характеристики на сградите и да подкрепи адекватни механизми за финансиране, особено важни точно за тези държави-членки, в които разходната ефективност при подобряването на енергийното потребление на сградите може да бъде много висока и които силно зависят от внос от Русия;

17. призовава Комисията и Съвета да утвърждават Договора за Енергийната харта и призовава партньорите на ЕС, подписали Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол към него, да се придържат към неговите правила и принципи;

18. предлага разработването на общ подход на ЕС към преговорите с външни партньори относно транзитните правила и такси и призовава държавите-членки да се информират взаимно и да информират Комисията за стратегически решения и споразумения относно проекти за енергийна инфраструктура;

19. призовава Комисията да предприеме незабавни действия срещу стъпки за враждебно придобиване на дружества на енергийния пазар на ЕС от страна на непрозрачни чужди субекти; изразява тревога от неотдавнашното придобиване на дял в унгарското енергийно дружество „MOL” от страна на „Сургутнефтгаз” и от неспособността на „Сургутнефтгаз” да разкрие структурата на собствеността си и самоличността на своите действителни крайни притежатели на дохода, както законно беше поискано от унгарския регулаторен орган за енергийния пазар;

20. подчертава необходимостта сега, през 2009 г., да се преразгледа Директива 2004/67/ЕО на Съвета относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ по начина, предложен в съобщението на Комисията COM(2008)769 и да се дадат на Общността адекватни средства за решаване на въпроси, свързани със сигурността на доставките;

21. подчертава ролята на Арктика при формулирането на Енергийната политика за Европа и отбелязва значението на справедливото разпределение на ресурсите от въглеводороди в Арктика в съответствие с международното право в името на цялостната международна стабилност; счита, че съобщението на Комисията относно стратегическите въпроси, свързани с Арктика, не обръща достатъчно внимание на въглеводородите;

22. призовава ЕС да си сътрудничи със страните в региона на Средиземно море и северна Африка по-специално с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергийните ресурси и значителни възможности по отношение на развитието в Африка; по-конкретно счита, че използването на слънчева и вятърна енергия следва да се изучава и насърчава; приветства неотдавнашния напредък по Промишлена инициатива „DESERTEC” за разработване на проекти за генериране на слънчева енергия в голям мащаб в Близкия изток и северна Африка; подчертава потенциала за подобни проекти в средиземноморските райони на ЕС;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.