Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0046/2009

Ingivna texter :

B7-0046/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8

Antagna texter :

P7_TA(2009)0021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0040/2009
14.9.2009
PE428.650v01-00
 
B7-0046/2009

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om tryggad energiförsörjning


Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om tryggad energiförsörjning  
B7‑0046/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om en gemensam europeisk utrikespolitik om energi,

–   med beaktande av det mellanstatliga avtalet mellan Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Ungern och Österrike om gasledningsprojektet Nabucco som undertecknades den 13 juli 2009 i Ankara,

–   med beaktande av det ryska olje- och gasbolaget Surgutneftegaz förvärv av en stor minoritetsandel (21,2 procent) av det ungerska petrokemiska företaget MOL, som ingår i Nabucco-konsortiet,

–   med beaktande av protokollet om gassamarbete mellan Ryssland och Turkiet, som undertecknades den 6 augusti 2009 i Ankara, enligt vilket Turkiet preliminärt ger sitt samtycke till byggandet av South Stream-gasledningen och låter Ryssland genomföra undersökningar om ledningen på Turkiets territorialvatten,

–   med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 13 juli 2009 mellan 12 EU-företag om upprättandet av industriinitiativet Desertec som syftar till att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi,

–   med beaktande av den andra översynen av energistrategin,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG (KOM(2009)0363),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96 (KOM(2009)0361),

–   med beaktande av partskonferensens kommande 15:e möte (COP 15) inom ramen för UNFCCC och det femte mötet för parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 5) som ska hållas den 7–18 december 2009 i Köpenhamn, Danmark,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Energitryggheten utgör ett väsentligt inslag i Europeiska unionens säkerhet, stabilitet och välstånd överlag. Än så länge saknar den dock en fördragsfäst grundval.

B.  EU är i våra dagar starkt beroende av importerad energi och som det nu ser ut förväntas detta beroende öka.

C. Priserna på olja och gas gick inledningsvis visserligen ned till följd av den globala finanskrisen, men energipriserna har börjat stiga under de senaste månaderna och läget på marknaderna för fossila bränslen kan komma att skärpas igen och leda till ett ökat importberoende från oljekonsumerande länders sida, eftersom det går så trögt med omläggningen till mer förnybara energikällor och produktionen från världens olje- och gasfält minskar samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka.

D. Flera medlemsstater är starkt beroende av en enda leverantör av naturgas och leveransavbrott utan skälig orsak kan vålla svåra kriser, vilket ju framgick i samband med gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i början av detta år.

E.  Flera medlemsstater har inte tillräckliga naturresurser för att klara av kriser.

F.  På grund av det befintliga och allt större energiberoendet i politiskt instabila regioner har nationella insatser för att trygga försörjningen visat sig vara otillräckliga och ser inte till alla EU-medlemsstaters långsiktiga intressen.

G. De nuvarande instrumenten för tidig varning räckte inte till för att man skulle ha kunnat förutsäga gaskrisen i januari 2009.

H. Hot mot leveranstryggheten i fråga om energi kan förutsägas bilda ett fortsatt inslag i vår tillvaro så länge de länder som producerar energi och de länder genom vilka energin transiteras inte följer gemensamma och öppna regler, i den form de fastslagits i fördraget om energistadgan och transitprotokollet.

I.   En inriktning mot en mycket större andel förnybar energi i EU:s nuvarande energimix skulle på ett avgörande sätt kunna leda till ett minskat beroende av importerad energi. Därmed skulle dels energiförsörjningen kunna förbättras, dels skulle EU få lättare att uppfylla åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent senast 2020.

J.   En förbättring av energieffektiviteten kan minska energiberoendet avsevärt.

K. Även om man redan har gjort en del behövs en verklig gemensam energipolitik med anknytning till bestämmelserna om den inre marknaden samt externa aspekter som tar hänsyn till alla medlemsstaters politiska och ekonomiska intressen.

L.  Med hjälp av en gemensam energipolitik gentemot omvärlden, baserad på solidaritet, mångsidighet, enhetligt försvar av gemensamma intressen, ökat samarbete med de viktigaste länderna för produktion, transitering och konsumtion av energi samt främjande av hållbarhet kan vi uppnå samverkansvinster på vägen mot en tryggad energiförsörjning för Europeiska unionen. Dessutom får EU ökad styrka, större handlingsförmåga på det utrikespolitiska planet och mer trovärdighet som global aktör.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att i större utsträckning uppmärksamma frågan om tryggad energiförsörjning och att visa ett strategiskt ledarskap genom att anta en gemensam europeisk utrikespolitik för energi, vilket Europaparlamentet uppmanar till i sin resolution av den 26 september 2007 om en gemensam europeisk utrikespolitik för energi.

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder för en diversifiering och förbättring av EU:s energiförsörjning som kommissionen föreslår i sin andra översyn av energistrategin. Parlamentet anser dock att det behövs klart definierade prioriteringar och snabba åtgärder för deras genomförande samt att parlamentet ska hållas fullt underrättad.

3.  Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att snarast gå i riktning mot ett större beroende av förnybar energi som producerats inom EU för att öka EU:s försörjningstrygghet och för att EU ska kunna uppfylla sitt åtagande att minska växthusgasutsläppen med 20 procent senast 2020, som kommer att ökas till 30 procent om en överenskommelse kan nås i Köpenhamn.

4.  Europaparlamentet understryker kärnenergins roll i EU och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja erfarenheterna av kärnenergi och att aktivt främja det fria informationsflödet. Parlamentet betonar att man också behöver rikta in sig på bränsletillförsel och säkerhetsfrågor.

5.  Europaparlamentet framhåller att framstegen med att bygga en gemensam europeisk energipolitik i hög grad beror på om Lissabonfördraget träder i kraft. Parlamentet uttalar sitt stöd för Lissabonfördraget, eftersom det innehåller en energisolidaritetsklausul och gör energipolitiken till ett delat ansvarsområde för EU och medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med bättre sammanlänkningar inom Europa för att den inre marknaden ska fungera effektivt samt av omtanke om solidariteten i energifrågor. Parlamentet välkomnar därför avtalet om finansiering av infrastrukturprojekt som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen och tanken på ett nytt europeiskt supernät för el och gas.

7.  Europaparlamentet understryker det trängande behovet av ett snabbt genomförande av de strategiska projekten med inriktning på en diversifiering av energiförsörjningen, särskilt i den södra korridoren. Gasledningen Nabucco bör få högsta prioritet i hela EU som ett sätt att trygga en oberoende och omväxlande gasförsörjning. Det är glädjande att Nabucco-projektet tilldelats 200 miljoner EUR i den ekonomiska återhämtningsplanen. Det är viktigt med en allmän ordning för utvecklingen av den korridor som ska koppla samman EU med nya gaskällor från Mellanöstern och området kring Kaspiska havet. Berörda företag och medlemsstater uppmanas att samarbeta nära med kommissionen.

8.  Europaparlamentet påpekar att gasledningarna North Stream och South Stream är viktiga för att öka gasleveranserna till EU, men att de bör bedömas noga utifrån miljöaspekter, ekonomisk hållbarhet och de totala konsekvenserna av beroendet av en enda gasleverantör.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla politiskt och rättsligt stöd till företag som är eller vill bli delaktiga i genomförandet av strategiska projekt och att vara ledande i standardiseringsavtal för utveckling av rörledningar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i enlighet med Lissabonfördraget, ta fram en lämplig ”solidaritetsklausul”, som också ska innefatta villkor och rutiner för ingripanden i krissituationer till följd av avbrott i andra medlemsstaters energiförsörjning.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att allvarligt överväga om det totala energisamarbetet mellan EU och Turkiet skulle underlättas av om förhandlingar om energikapitlet mellan EU och Turkiet inleds.

12. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna förordningen om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen (KOM(2009)0363). Medlemsstaterna uppmanas att öka sina möjligheter att lagra naturgas med snabbfrigörningskapacitet. Kommissionen uppmanas att överväga lämpligt ekonomiskt stöd till medlemsstater som planerar att öka sin kapacitet att lagra naturgas.

13. Europaparlamentet framhåller att EU bör föra en nära dialog med viktiga energileverantörer för att göra hela EU mer oberoende av energi och öka energitryggheten, varvid tyngdpunkten bör vila vid ökad effektivitet, tillträde till marknaden på lika villkor, icke-diskriminering och insyn.

14. Europaparlamentet lovordar kommissionen för dess arbete med att intensifiera energidialogerna, vilket framför allt resulterat i ett antal samförståndsavtal med grannarna i öst och med centralasiatiska länder, och parlamentet ser fram emot ytterligare framsteg med partnerna i syd.

15. Europaparlamentet vill att man ska göra mera för att på förhand bereda sig på problem som möjligen kan uppträda med energileveranserna för att undvika framtida störningar genom att bl.a. utveckla kontaktnätverket för trygg energiförsörjning (Nesco). Kommissionen uppmanas att snarast se över befintliga mekanismer för tidig varning, Nesco och övriga instrument som visat sig ineffektiva mot bakgrund av energikrisen mellan Ryssland och Ukraina 2009.

16. Europaparlamentet framhåller på nytt vikten av ökad energieffektivitet för att minska det externa energiberoendet. Kommissionen uppmanas att ta med ett bindande mål för energieffektivitet i sin kommande handlingsplan för energieffektivitet. Rådet uppmanas att sätta upp ambitiösa mål och krav i de pågående förhandlingarna med parlamentet om energiprestanda i byggnadsdirektivet och att stödja lämpliga finansieringsmekanismer, som är särskilt viktiga för de medlemsstater där kostnaderna för att förbättra byggnaders energiförbrukning kan bli mycket höga och som är kraftigt beroende av import från Ryssland.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att främja energistadgefördraget och uppmanar de av EU:s partner som undertecknat energistadgefördraget och tillhörande transitprotokoll att efterleva dess bestämmelser och principer.

18. Europaparlamentet föreslår att EU utarbetar en gemensam strategi för förhandlingar med externa partner och uppmanar medlemsstaterna att informera varandra och kommissionen om strategiska beslut och överenskommelser om energiinfrastrukturprojekt.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder om utländska aktörer av ett slag som inte medger någon insyn tänker göra fientliga uppköp på EU:s energimarknad. Parlamentet finner det skrämmande att Surgutneftegaz nyligen förvärvat andelar i det ungerska energiföretaget MOL samt att Surgutneftegaz inte kan ge sådana upplysningar om sin ägarstruktur och om vilka intressen som i sista hand står bakom företaget, som den ungerska tillsynsmyndigheten för energimarknaden med fog begärt att få.

20. Europaparlamentet framhåller att det behövs en översyn redan 2009 av direktiv 2004/67/EG om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning, i linje med kommissionens meddelande KOM(2008)0769, och att gemenskapen behöver få tillräckliga medel för att ta itu med energiförsörjningsfrågor.

21. Europaparlamentet betonar Arktis roll i utformningen av en energipolitik för Europa och konstaterar att det är viktigt med en rättvis fördelning av kolväteresurserna i Arktis i enlighet med internationell lagstiftning, för en övergripande internationell stabilitet. Kommissionens meddelande om strategiska frågor med koppling på Arktis uppmärksammar inte i tillräckligt hög grad kolväten.

22. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med länderna i Medelhavsområdet och särskilt Nordafrika med hänsyn till deras betydande potential när det gäller energiresurser och avsevärda möjligheter till utveckling i Afrika. Särskilt användningen av sol- och vindenergi bör utforskas och uppmuntras. Parlamentet välkomnar de framsteg som nyligen gjorts inom industriinitiativet Desertec när det gäller att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi och framhåller potentialen för liknande projekt i de delar av EU som ligger vid Medelhavet.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy