Forslag til beslutning - B7-0047/2009Forslag til beslutning
B7-0047/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om krisen i mejerisektoren

14.9.2009

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0208/2009
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

James Nicholson for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0047/2009

Procedure : 2009/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0047/2009
Indgivne tekster :
B7-0047/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0047/2009

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i mejerisektoren

EUROPA-PARLAMENTET

–   der henviser til artikel 33 i EU-traktaten,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at mejerisektoren, som er en nøglesektor i europæisk landbrug, er udsat for vanskeligheder af hidtil uset omfang,

B.  der henviser til, at situationen i mejerisektoren er blevet alvorlig forværret i løbet af det sidste år, idet producentpriserne på mælk er faldet med næsten 40% pr. liter i det forløbne år, medens detailprisen på mejeriprodukter ikke er faldet,

C. der henviser til, at der er et påtrængende behov for at stabilisere denne situation, idet mange landmænd producerer mælk til priser, der er lavere end omkostningerne,

D. der henviser til, at det kraftige fald i prisen på mælk har alvorlige økonomiske virkninger for mælkeproducenterne og andre erhvervsdrivende i mejerisektoren, hvor der nu står mange job og virksomheder på spil,

E.  der henviser til, at der mangler balance mellem udbud og efterspørgsel på mælkemarkedet, eftersom der har været en forøgelse af mælkeproduktionen uden for EU, men et fald i den samlede efterspørgsel, som kan tilskrives den økonomiske krise,

F.  der henviser til, at der stor ulighed i fortjenesten på forskellige steder i forsyningskæden for mejeriprodukter, idet den pris, som forbrugerne betaler for mejeriprodukter i supermarkeder, står i skærende kontrast til producentprisen,

G. der henviser til, at mælkepriserne ganske vist er steget lidt i de sidste få uger, men at de stadig befinder sig på et historisk lavt niveau,

H. der henviser til, at de landmænd, der producerer mælk, stadig har vanskeligheder med at få lån og kreditter fra banker til at hjælpe dem gennem denne periode med nedgang på markedet,

I.   der henviser til, at det er nødvendigt at finde en løsning på den ustabile markedssituation i mejerisektoren på EU-niveau,

1.  glæder sig over den rapport, som Kommissionen for nylig (juli 2009) har offentliggjort om situationen i mejerisektoren, hvori der efterlyses større gennemsigtighed i forsyningskæden for mejeriprodukter; opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at undersøge de problematiske spørgsmål i forsyningskæden for mejeriprodukter;

2.  bemærker, at uligheden i forsyningskæden for mejeriprodukter medvirker til at forøge ustabiliteten i sektoren, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte forslag om en samlet løsning på dette problem;

3.  bemærker, at mejerisektoren som led i reformen af den fælles landbrugspolitik skal gennemgå betydelige reformer, der fokuserer på en mere markedsorienteret tilgang i stedet for direkte støtteforanstaltninger, med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og konkurrenceevne;

4.  støtter skridt til at afskaffe mælkekvoteordningen senest i 2015, men opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en alternativ ordning;

5.  opfordrer Kommissionen til ikke udelukkende at fokusere på langsigtede løsninger på dette problem, men til også at gennemføre foranstaltninger, som kan hjælpe mælkeproducenterne på kort sigt;

6.  erkender, at lavere priser på foder og brændstof ville sænke produktionsomkostningerne for mælkeproducenterne;

7.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre tilstrækkelige forsyninger af foder; bemærker, at dette kan opnås ved at genoverveje princippet om nultolerance over for ikke-tilladte gmo’er i importeret gmo-frit foder;

8.  glæder sig over Kommissionens forsøg på at fremme forbruget af mejeriprodukter, f.eks. skolemælksordningen;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.