Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0047/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0047/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl krizės pieno sektoriuje

14.9.2009

Pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0208/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

James Nicholson ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0047/2009

Procedūra : 2009/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0047/2009
Pateikti tekstai :
B7-0047/2009
Priimti tekstai :

B7‑0047/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl krizės pieno sektoriuje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 33 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pieno pramonė, kuri yra pagrindinis Europos žemės ūkio sektorius, susiduria su neregėto masto sunkumais,

B.  kadangi pieno pramonės padėtis per pastaruosius 12 mėnesių žymiai pablogėjo, nes pieno supirkimo kaina už litrą pastaraisiais metais sumažėjo beveik 40 proc., tuo tarpu mažmeninė pieno produktų kaina nesumažėjo,

C. kadangi būtina nedelsiant stabilizuoti šią padėtį, nes dauguma ūkininkų parduoda pieną už mažesnę kainą nei jo gamybos savikaina,

D. kadangi staigus pieno kainos kritimas sukelia pienininkystės ūkininkams ir kitiems pieno pramonės veikėjams rimtų finansinių pasekmių, sukeliant pavojų darbo vietoms ir verslui,

E.  kadangi pieno rinkoje egzistuoja disbalansas tarp pasiūlos ir paklausos, nes už ES ribų pieno gamybos apimtys padidėjo, tačiau paklausa pasauliniu mastu sumažėjo, ką galima susieti su ekonomine krize,

F.  kadangi pieno tiekimo grandyje egzistuoja didelių skirtumų pelno maržoje, kaina kurią vartojai moka už pieno produktus prekybos centruose yra stipriai neproporcinga palyginus ją su pieno supirkimo kainomis,

G. kadangi, nors pieno kainos pastarosiomis savaitėmis truputį padidėjo, jos vis dar lieka istoriškai žemame lygyje,

H. kadangi pienininkystės ūkininkams iš bankų yra sunku gauti kreditus ir paskolas, kurios padėtų jiems šiuo sunkiu rinkos nuosmukio laikotarpiu,

I.   kadangi sprendimą dėl pieno pramonės rinkos nestabilumo būtina rasti visos ES lygmeniu,

1.  pritaria naujausiai 2009 m. liepos Komisijos ataskaitai dėl pieno pramonės padėties, kurioje raginama didinti pieno produktų tiekimo grandinės skaidrumą; primygtinai ragina Komisiją toliau tirti probleminius pieno produktų tiekimo grandinės klausimus;

2.  atkreipia dėmesį, kad skirtumai pieno produktų tiekimo grandinėje yra pagrindinė pramonės nestabilumo priežastis ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymus skirtus visapusiškai spręsti šią problemą;

3.  pastebi, kad atsižvelgiant į BŽŪP reformą, pieno sektoriuje būtina atlikti plataus masto reformą susitelkiant ties pramonės veiksmingumu ir konkurencingumu;

4.  pritaria veiksmams skirtiems iki 2015 m. panaikinti pieno kvotų sistemą, tačiau primygtinai ragina Komisiją parengti alternatyvią sistemą;

5.  ragina Komisiją nesusitelkti vien tik ties ilgalaikiais šios problemos sprendimo būdais, tačiau taip pat įgyvendinti priemones, kuriomis būtų padedama pieno gamintojams trumpalaikiu laikotarpiu;

6.  pripažįsta, kad mažesnės pašarų ir kuro kainos padėtų pienininkystės ūkininkams sumažinti gamybos kainas;

7.  ragina Komisiją imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrinamas pakankamas pašarų kiekis; pastebi, kad to būtų galima pasiekti iš naujo įvertinant „jokios tolerancijos“ principą taikomą nepatvirtintiems GMO esantiems įvežtiniuose, tačiau genetiškai nemodifikuotuose pašaruose;

8.  pritaria Komisijos bandymams skatinti pieno produktų vartojimą, pvz. pieno ir pieno produktų mokykloms sistemą;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.