Resolutsiooni ettepanek - B7-0050/2009Resolutsiooni ettepanek
B7-0050/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Kavandatav rahvusvaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil

14.9.2009

nõukogu avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0050/2009
Esitatud tekstid :
B7-0050/2009
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0050/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon kavandatava rahvusvahelise lepingu kohta, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 286;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 95 ja 300;

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni, eriti selle artikleid 5, 6, 7 ja 8;

–   võttes arvesse põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 7, 8, 47, 48 ja 49;

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 108, mis käsitleb isikute kaitset isikuandmete automatiseeritud töötlemisel;

–   võttes arvesse 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta[1];

–   võttes arvesse 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta[2];

–   võttes arvesse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta[3] ja määrust (EÜ) nr 1781/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta[4];

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist 2003. aasta vastastikuse õigusabi lepingut, eriti selle artiklit 4 (pangateabe tuvastamine)[5];

–   võttes arvesse USA presidendi korraldusega 13224[6] loodud terroristide rahastamise jälgimise programmi, millega üleriigilise hädaolukorra puhul antakse eelkõige USA rahandusministeeriumile luba saada nn halduskorralduste alusel kätte finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete kogumeid, mida edastatakse selliste finantssõnumite edastamise võrgustike kaudu nagu näiteks Ülemaailmse Pankadevahelise Finantstelekommunikatsiooni Ühingu (SWIFT) hallatavad sidevõrgud;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles kutsutakse SWIFTi üles rangelt järgima ELi õigusraamistikku, eriti ELi territooriumil toimuvate Euroopa-siseste finantstehingute korral[7];

–   võttes arvesse nõukogu eesistujariigile antud läbirääkimisjuhiseid ning kavandatavat ELi ja USA vahelist rahvusvahelist lepingut salastatuse kategooriasse „EU Restricted” kuuluvate SWIFTi andmete edastamise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 3. juuli 2009. aasta seisukohta, mis on liigitatud salastatuse kategooriasse „EU restricted”;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2 ja artikli 90 lõiget 5,

A. arvestades, et 27. juulil 2009 võttis nõukogu ühehäälselt vastu läbirääkimisjuhised eesistujariigile, keda abistab komisjon, läbirääkimisteks rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks USAga Euroopa Liidu lepingu artiklite 24 ja 38 alusel, eesmärgiga jätkata SWIFTi andmete edastamist USA terroristide rahastamise jälgimise programmile;

B.  arvestades, et läbirääkimisjuhiseid ja nõukogu õigustalituse õiguslikku arvamust õigusliku aluse valiku kohta ei ole avalikustatud, kuna need kuuluvad salastatuse kategooriasse „EU Restricted”;

C. arvestades, et rahvusvahelise lepinguga sätestatakse selle ajutine ja viivitamatu kohaldamine ajavahemikus lepingu allkirjastamisest kuni selle jõustumiseni,

1.  nõuab komisjonilt ja eesistujariigilt tungivalt selle tagamist, et edasiste läbirääkimiste ja lepingu sõlmimise eeltingimusena võimaldataks Euroopa Parlamendile ja kõigile liikmesriikide parlamentidele avalik ja täielik juurdepääs läbirääkimisdokumentidele ja -direktiividele;

2.  palub komisjonil ja eesistujariigil peatada läbirääkimised seniks, kuni nad suudavad tagada parlamendi läbirääkimistesse kaasamise ning vähemalt järgmiste miinimumnõuete täitmise:

a)  andmeid edastatakse ja töödeldakse üksnes terrorismivastase võitluse eesmärgil, nagu on määratletud nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklis 1, ning üksnes seonduvalt ELi poolt terroristlikeks tunnistatud organisatsioonide ja üksikisikutega;

b)  selliste andmete töötlemine seoses nende edastamise (üksnes nn tõukesüsteemi ("push" system) kaudu), säilitamise ja kasutamisega ei tohi olla ebaproportsionaalne võrreldes andmete edastamise ja järgneva töötlemise eesmärgiga;

c)  edastamistaotluste aluseks peaksid olema konkreetsed, ajaliselt piiratud ning õigusasutuse loaga piiritletud juhtumid, ning igasugune järgnev töötlemine peab piirduma andmetega, mis toovad välja seose USAs uurimise all olevate isikute või organisatsioonidega; andmed, millest selliseid seoseid ei ilmne, tuleks kustutada;

d)  ELi kodanikele ja ettevõtetele tuleks anda ELis kehtivatega võrdväärsed õigused kaitsele, menetluslikud tagatised ja kohtusse pöördumise õigus, ning andmeedastustaotluste õiguspärasus ja proportsionaalsus peaks USAs olema avatud kohtulikule kontrollile;

e)  edastatud andmete suhtes peaks kehtima samasugune õigusliku hüvitamise mehhanism nagu ELis hoitavate andmete suhtes, kaasa arvatud hüvitise maksmine isikuandmete ebaseadusliku töötlemise korral;

f)   lepingus tuleks keelata USA ametivõimudel SWIFTi andmete kasutamine mis tahes muul eesmärgil, mis ei ole seotud terrorismi rahastamisega; keelatud peaks olema ka selliste andmete edastamine kolmandatele isikutele, kes ei ole terrorismi rahastamise vastast võitlust juhtivad ametiasutused;

g)  rangelt järgitakse vastastikkusmehhanismi, mis kohustab USA pädevaid asutusi edastama pädevate ELi asutuste taotluse korral neile asjakohaseid andmeid finantssõnumite kohta;

h)  aegumisklausliga tuleks leping sõlmida sõnaselgelt piiratud ajavahemikuks, mis ei ületa 12 kuud, ilma et see piiraks Lissaboni lepingu põhjal järgitava menetluse kohaldamist võimaliku uue kokkuleppe sõlmimiseks kõnealuses valdkonnas;

i)   ajutises lepingus tuleks selgelt ette näha, et USA ametivõime tuleb koheselt teavitada Lissaboni lepingu jõustumisest ning sellest, et ELi uues õiguslikus raamistikus alustatakse uue lepingu sõlmimiseks läbirääkimisi, millesse täiel määral kaasatakse Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid;

3.  rõhutab taas oma otsusekindlust võidelda terrorismi vastu ja oma kindlat usku vajadusse leida õige tasakaal julgeolekumeetmete ning kodanikuvabaduste ja põhiõiguste kaitse vahel, tagades seejuures eraelu ja andmekaitse igakülgse austamise; kinnitab veel kord, et vajalikkus ja proportsionaalsus on kesksed põhimõtted, mida järgimata ei anna võitlus terrorismi vastu kunagi tulemusi;

4.  rõhutab, et Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte ning et igasugusel julgeoleku eesmärgil toimuval eurooplaste isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamisel tuleks tunnustada õigust kaitsele ja menetluslikke tagatisi ning järgida riiklike ja üleeuroopaliste andmekaitse alaste õigusaktide nõudeid[8];

5.  tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et 1. jaanuaril 2010 jõustuva ELi ja USA vahelise, Atlandi-ülest raamistikku moodustava õigusabi lepingu artiklis 4 sätestatakse teatavate kindlate, riigiasutuste kaudu taotletavate finantsandmete kättesaadavus; seetõttu leiab, et nimetatud leping võib kavandatava ajutise lepinguga võrreldes anda SWIFTi andmete edastamisele soliidsema õigusliku aluse;

6.  rõhutab, kui oluline on õiguskindlus ning nende kodanike ja eraorganisatsioonide puutumatus, kelle andmeid edastatakse selliste kokkulepete alusel, nagu kavandatav ELi ja USA vaheline leping;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja Kongressi mõlemale kojale.