Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0053/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0053/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a tejtermelő ágazat válságáról

14.9.2009

a B7–0208/2009. számú, szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza a PPE képviselőcsoportja nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0047/2009

Eljárás : 2009/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0053/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0053/2009
Elfogadott szövegek :

B7‑0053/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása a tejtermelő ágazat válságáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szerződés 33. cikkére,

–   tekintettel az emelkedő élelmiszer- és takarmányárakról szóló, 2007. október 25-i állásfoglalására (P6_TA(2007)0480),

–   tekintettel a KAP „állapotfelméréséről” szóló, 2008. március 12-i állásfoglalására (2007/2195(INI)) (Goepel-jelentés),

–   tekintettel az élelmiszeráraknak az EU-ban és a fejlődő országokban tapasztalt növekedéséről szóló, 2008. május 22-i állásfoglalására (P6_TA(2008)0229),

–   tekintettel az európai élelmiszerárakról szóló, 2009. március 26-i állásfoglalására (2008/2175(INI)) (Batzeli-jelentés),

–   tekintettel a közös agrárpolitika kiigazításáról és a 247/2006/EK, a 320/2006/EK, az 1405/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a 479/2008/EK rendelet módosításáról, továbbá az 1883/78/EGK, az 1254/89/EGK, a 2247/89/EGK, a 2055/93/EGK, az 1868/94/EK, a 2596/97/EK, az 1182/2005/EK és a 315/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 72/2009/EK tanácsi rendeletre,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett, a tejpiac helyzetéről (2009) szóló közleményére (COM(2009)0385 végleges),

–   tekintettel az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2009)0354 végleges) és az e javaslatról szóló De Castro-jelentésre (A7–0005/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az elmúlt 12 hónapban drámai módon romlott a tejpiaci helyzet, melynek következményeként a tej literenkénti ára az intervenció és az exporttámogatások ellenére is 21 cent alá esett, valamint sok termelő az előállítási költségek alatt értékesíti a tejtermékeket,

B.  mivel jelentős számú uniós tejtermelő fennmaradása komoly veszélyben forog, hiszen sokan csak saját megtakarításaik felélése révén tudnak működni, ám ez nyilvánvalóan nem fenntartható;

C. mivel a gazdasági világválság következményeként jelentősen visszaesett a tejtermékek iránti kereslet, ugyanakkor éppen ezzel párhuzamosan megnőtt a kínálat, mivel olyan harmadik országok mint Új-Zéland, Ausztrália, Argentína, Brazília és az Egyesült Államok növelték a termelést,

D. mivel a 2009. évi uniós költségvetési eljárás során a Parlament prioritásként kezelte egy külön uniós tejalap létrehozását, amely segít az ágazatnak a nehéz kiigazítások során,

E.  mivel a Parlament többször is rámutatott a fogyasztók által a mezőgazdasági termékekért az élelmiszer-áruházakban fizetett árak és a termelői árak közötti különbségre, továbbá sürgette a lehetséges piaci visszaélések alapos kivizsgálását,

F.  mivel a Bizottság számításai szerint a 2006 májusa és 2009 májusa közötti időszakban a fogyasztók által a tejért és sajtért fizetett árak 14%-kal nőttek, ugyanakkor a termelői árak egyes tagállamokban egy év alatt 40%-ot estek,

1.  úgy véli, hogy a tejpiacon uralkodó, folyamatos kritikus helyzet miatt egyaránt szükség van hosszú és rövid távú intézkedésekre, valamint rámutat arra, hogy a Bizottság által eddig tett intézkedések nem elégségesek az ágazat válságának megoldására; felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen hozzon olyan intézkedéseket, amelyek stabilizálni tudják a piacot; felkéri a Bizottságot, hogy a szereplők és a tagállamok bevonásával folytasson mélyreható értékelést a tejágazat jövőjéről az áringadozás elkerülését szolgáló irányítási mechanizmusok megerősítése lehetőségeinek elemzése érdekében;

2.  megerősíti elkötelezettségét egy 600 millió eurós uniós tejalap létrehozása iránt a termelői szervezetek és szövetkezetek támogatása érdekében, valamint a gazdaságoknak nyújtott beruházások, a modernizáció, a diverzifikáció, a területalapú intézkedések és a marketingtevékenységek támogatására, továbbá emlékeztet arra, hogy a Parlament a 2009. évi költségvetési eljárás során fogalmazott már meg ilyen kérést;

3.  kéri a Bizottságot, hogy javasoljon olyan intézkedéseket, amelyek segítenek a termelőknek termékeik hozzáadott értékének növelésében, különösen azon területeken, ahol kevés a termelési alternatíva;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon intézkedéseket a tejtermékek keresletének ösztönzésére, és úgy véli, hogy az iskolatej program alkalmazási körének, termékválasztékának és finanszírozásának kiterjesztése a megvalósítható kezdeményezések jó példája lenne; kéri e tekintetben a Bizottság főigazgatóságainak szorosabb együttműködését;

5.  támogatja, hogy azonnal kezdjék meg a borjak tejporral való táplálását a tejtermékek iránti kereslet növelése érdekében;

6.  emlékeztet arra, hogy a tejtermékek, így a sajtok és egyéb állati zsiradék alapú termékek egyértelmű címkézése döntő fontosságú, és annak tartalmaznia kell az alapanyagokra és származási országra vonatkozó leírást; ragaszkodik ahhoz, hogy a tejtermékként jelzett termékeknek tejtermékeknek kell lenniük;

7.  üdvözli a Bizottság javaslatát, amely 2010. február 28-ig kiterjesztené a vajra és a sovány tejporra vonatkozó intervenciós időszakot, és úgy véli, hogy legalább rövid távon, növelni kell az intervenciós árat;

8.  egyetért azzal, hogy továbbra is szükség van a tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítésekre, és úgy véli, hogy növelni kell a költségvetési előirányzatokat;

9.  kéri a sajttermékek magántárolásának kiterjesztését és az intézkedés hatékonysága érdekében a megfelelő szintű támogatást, valamint azon harmadik országok – pl. Egyesült Államok – számának növelését, amelyekbe export-visszatérítéssel exportálhatók uniós sajttermékek;

10. felkéri a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy hosszú távon, az export-visszatérítések fokozatos megszüntetését követően, hogyan tarthatók fenn a megfelelő előirányzatok a tejágazatban;

11. felkéri a Bizottságot, hogy az egyesült államokbeli gyakorlathoz hasonlóan, engedélyezze a hitelbiztosítást a mezőgazdasági export tekintetében;

12. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tejtermelők korkedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségeit, például kvóta-visszavásárlási rendszer létrehozása révén, amely hasonló lenne a borpiac közös szervezése keretében működő kivágási programhoz;

13. felkéri a Bizottságot az élelmiszer-ellátási láncbeli árak átláthatóságának növelésére, tekintve, hogy sok tagállamban a termelői árak drámai csökkenése ellenére is szembetűnően magasak maradnak az árak;

14. felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtsa be az európai élelmiszerárakról szóló közleményét; emlékeztet arra, hogy a Parlament hosszú ideje kéri a Bizottságot az élelmiszer-ellátási láncban, és különösen a tejágazatban tapasztalható, a piaci helyzettel való lehetséges visszaélések kivizsgálására, és úgy véli, hogy ez a vizsgálat már régóta esedékes;

15. úgy véli, hogy szükség van a nyersanyagárak maradéktalanul átlátható ellenőrzési rendszerének létrehozására, különös tekintettel a fogyasztók által fizetett árakra;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.