Propunere de rezoluţie - B7-0053/2009Propunere de rezoluţie
B7-0053/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la criza din sectorul produselor lactate

14.9.2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0208/2009
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

de Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0047/2009

Procedură : 2009/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0053/2009
Texte depuse :
B7-0053/2009
Texte adoptate :

B7‑0053/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza din sectorul produselor lactate

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 33 din Tratat,

–   având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2007 privind creșterea prețurilor la alimente și furaje (P6_TA(2007)0480),

–   având în vedere rezoluția sa din 12 martie 2008 privind bilanțul de sănătate al PAC (2007/2195(INI)) (Raportul GOEPEL ),

–   având în vedere rezoluția sa din 22 mai 2008 privind creșterea prețurilor la produsele alimentare în UE și în țările în curs de dezvoltare (P6_TA(2008)0229),

–   având în vedere rezoluția sa din 26 martie 2009 privind prețurile la alimente în Europa (2008/2175(INI)) (Raportul Batzeli),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 și (CE) nr. 479/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr. 1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 și (CE) nr. 315/2007,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu privind situația pieței produselor lactate în 2009 (COM(2009)0385/final),

–   având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”) privind perioadele de intervenție 2009 și 2010 pentru unt și laptele praf degresat (COM(2009)0354 final), precum și raportul De Castro privind această propunere (A7-0005/2009),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în cursul ultimelor douăsprezece luni s-a înregistrat o deteriorare dramatică a situației de pe piața produselor lactate, prețul laptelui scăzând, în ciuda intervențiilor și subvențiilor la export, la mai puțin de 21 de cenți pe litri, un număr însemnat de agricultori vânzând în prezent produse lactate sub costul de producție;

B.  întrucât viabilitatea unui număr mare de agricultori din sectorul produselor lactate din UE este expusă unor riscuri considerabile, o mare parte a acestora supraviețuind numai grație economiilor lor personale, situație care în mod clar nu poate dura;

C. întrucât o consecință a crizei economice mondiale a reprezentat-o scăderea considerabilă a cererii pentru produse lactate concomitent cu creșterea ofertei, ca urmare a producerii de cantități mai mari de către țări terțe, precum Noua Zeelandă, Australia, Argentina, Brazilia și USA;

D. întrucât, în cursul procedurii bugetare UE din 2009, crearea unui fond special european pentru produsele lactate în scopul acordării de asistență sectorului care cunoaște readaptări dificile a reprezentat o prioritate a Parlamentului European;

E.  întrucât Parlamentul a subliniat în repetate rânduri diferența dintre prețurile plătite de consumatori în magazine și prețurile plătite agricultorilor și a solicitat realizarea unei anchete atente cu privire la potențiale abuzuri pe piață;

F.  întrucât, conform calculelor Comisiei Europene, în perioada mai 2006 - mai 2009, prețurile la lapte și brânzeturi destinate consumatorilor au crescut cu mai mult de 14%, în timp ce sumele obținute de producători în anumite state membre au scăzut într-un an cu 40%;

1.  consideră că, având în vedere, situația critică persistentă din sectorul produselor lactate, se impun măsuri ambițioase pe termen scurt și subliniază faptul că măsurile luate până în prezent de Comisie sunt insuficiente pentru soluționarea crizei din acest sector; invită Comisia să stabilească de urgență măsurile care ar putea contribui la stabilizarea pieții; invită Comisia să realizeze o evaluare aprofundată, împreună cu părțile interesate și statele membre, cu privire la viitorul sectorului produselor lactate, pentru a analiza posibilitatea consolidării mecanismelor de gestiune capabile să elimine volatilitatea prețurilor;

2.  își reafirmă angajamentul față de crearea unui fond european pentru produsele lactate în valoare de 600 de milioane de euro în ajutorul organizațiilor de producători și cooperativelor și față de sprijinul acordat investițiilor agricole, modernizării, diversificării, măsurilor regionale și activităților de marketing și reamintește faptul că Parlamentul a formulat deja această cerere în decursul procedurii bugetare 2009;

3.  solicită Comisiei propunerea de măsuri care să vină în ajutorul producătorilor pentru mărirea valorii adăugate a produselor lor, cu precădere în zonele în care există un număr redus de alternative de producție;

4.  invită Comisia să introducă măsuri imediate de stimulare a cererii de produse lactate și consideră că sfera, gama de produse și modul de finanțare a programului „lapte în școli” constituie un exemplu bun de inițiativă posibilă; în acest sens, solicită o mai bună coordonare a diferitelor direcții generale ale Comisiei;

5.  sprijină ideea folosirii laptelui praf în alimentarea vițeilor ca o metodă de creștere a cererii pentru produse lactate;

6.  reamintește că o etichetare clară a substitutelor de produse lactate, precum brânzeturile și alte produse pe bază de grăsime care nu este de origine animală, prezintă o importanță capitală și că ar trebui să indice materiile prime utilizate și țara de origine; insistă ca produsele care poartă eticheta de produse lactate să corespundă în totalitate acestei denumiri;

7.  salută propunerea Comisiei de extindere a perioadei de intervenție pentru unt și laptele praf degresat până la 28 februarie 2010 și consideră că prețul de intervenție ar trebui mărit, cel puțin pe termen scurt;

8.  este de acord că restituirile la export pentru lapte și produse lactate rămân necesare și consideră că se va impune creșterea creditelor bugetare;

9.  solicită extinderea depozitării private a brânzeturilor și instituirea unei asistențe corespunzătoare pentru a permite acestei măsuri să dea rezultate, precum și creșterea numărului țărilor terțe, cum ar fi USA, spre care brânzeturile de proveniență UE ar putea fi exportate cu restituiri la export;

10. invită Comisia să examineze felul în care, pe termen lung, după eliminarea restituirilor la export, creditele corespunzătoare pot fi menținute în cadrul sectorului produselor lactate;

11. invită Comisia să autorizeze asigurarea creditului la export în domeniul agriculturii, conform modelului practicat în USA;

12. invită Comisia să examineze posibilitățile de instituire a unui sistem de pensionare anticipată pentru producătorii de produse lactate, de exemplu prin stabilirea unui sistem de răscumpărare a cotelor, similar celui de defrișare din domeniul viticol (OCP);

13. invită Comisia să mărească transparența prețurilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, deoarece prețurile de consum în multe state membre rămân în mod vizibil mari, în ciuda unei scăderi dramatice a prețurilor plătite producătorilor;

14. invită Comisia să prezinte fără întârziere comunicarea privind prețurile la alimente în Europa; reamintește faptul că Parlamentul a solicitat de multă vreme Comisiei să investigheze potențialele abuzuri legate de poziția pe piață în lanțul aprovizionării cu alimente, în special în sectorul produselor lactate, și consideră că această investigare ar fi trebuit să se realizeze de mult timp;

15. consideră necesară stabilirea unui sistem de monitorizare pe deplin transparentă a prețurilor pentru produsele de bază, cu accent pe prețurile plătite de consumatori.

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.