Predlog resolucije - B7-0053/2009Predlog resolucije
B7-0053/2009

PREDLOG RESOLUCIJE o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

14.9.2009

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0208/2009
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0047/2009

Postopek : 2009/2663(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0053/2009
Predložena besedila :
B7-0053/2009
Sprejeta besedila :

B7‑0053/2009

Resolucija Evropskega parlamenta o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 33 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2007 o rasti cen živil in krme (P6_TA(2007)0480),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2008 o pregledu skupne kmetijske politike (2007/2195(INI)) (Goepelovo poročilo),

–   ob upoštevanju resolucije z dne 22. maja 2008 o rasti cen živil v EU in državah v razvoju (P6_TA(2008)0229),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2009 o ceni živil v Evropi (2008/2175(INI)) (poročilo Batzelijeve),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov v letu 2009 (KOM(2009)0385 končno),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1234/2007 (uredba o „enotni SUT“), kar zadeva intervencijski obdobji 2009 in 2010, za maslo in posneto mleko v prahu (KOM(2009)0354 končno) in poročila De Castra o tem predlogu (A7-0005/2009),

–   ob upoštevanju člena 115 in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so se v zadnjih dvanajstih mesecih razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov korenito poslabšale, saj so kljub intervenciji in izvoznim subvencijam cene zdrsnile pod 21 centov za liter mleka, zato zdaj mnogi kmetje prodajajo mlečne izdelke po ceni, nižji od proizvodnih stroškov;

B.  ker je sposobnost preživetja številnih kmetov v Evropski uniji zdaj resno ogrožena, saj se mnogi komaj preživljajo z osebnimi prihranki, kar je očitno nevzdržno,

C. ker je zaradi svetovne gospodarske krize znatno upadlo povpraševanje po mlečnih izdelkih, ravno ko se je njihova ponudba povečala, ker države, kot so Nova Zelandija, Avstralija, Argentina, Brazilija in Združene države Amerike, proizvajajo več;

D. ker je v proračunskem postopku za leto 2009 Evropski parlament kot prednostno nalogo navedel oblikovanje posebnega sklada Evropske unije za mleko, ki bo sektorju olajšal težko prilagajanje;

E.  ker je Parlament večkrat poudaril razliko med ceno, ki jo v trgovinah za kmetijske izdelke plača potrošnik, in ceno, ki jo postavijo proizvajalci, ter spodbujal k preiskavi možnih zlorab trga;

F.  ker je Evropska komisija izračunala, da so se v obdobju med majem 2006 in majem 2009 cene, ki jih za mleko in sir plačajo potrošniki, dvignile za več kot 14 odstotkov, medtem ko so cene proizvajalcev v nekaterih državah članicah v enem letu padle za 40 odstotkov;

1.  meni, da so zaradi trajajočih kritičnih razmer na trgu mleka in mlečnih izdelkov potrebni tako daljnosežni kot kratkoročni ukrepi, in poudarja, da ukrepi, ki jih je do zdaj sprejela Komisija, ne zadostujejo za rešitev krize v sektorju; poziva Komisijo, naj nemudoma ugotovi, kateri ukrepi bi lahko pripeljali do uravnoteženja trga; poziva Komisijo, naj skupaj z interesnimi skupinami in državami članicami pripravi poglobljeno oceno prihodnosti sektorja mleka in mlečnih izdelkov ter analizo možnosti za izboljšanje mehanizmov za ustalitev cen;

2.  ponovno izraža zavezo, da si bo prizadeval za ustanovitev 600 milijonov EUR vrednega sklada Evropske unije za mleko, ki bo v pomoč organizacijam in zadrugam proizvajalcev mleka ter v podporo naložbam v kmetije, modernizaciji, spodbujanju raznolikosti, ukrepom, prilagojenim posameznim območjem, in tržnim dejavnostim, ter opominja, da je zanj že zaprosil v proračunskem postopku za leto 2009;

3.  poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe, ki bodo proizvajalcem pomagali povečati dodano vrednost njihovih izdelkov, zlasti na področjih, kjer je manj drugih proizvodnih možnosti;

4.  poziva Komisijo, naj nemudoma uvede ukrepe za spodbujanje povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih ter razmisli o širitvi obsega, izbora izdelkov in financiranja programa mleka za šole kot dobrega primera izvedljive pobude; poziva k tesnejši uskladitvi na tem področju med generalnimi direktorati Komisije;

5.  podpira takojšnjo uporabo mleka v prahu za hranjenje telet kot načina povečevanja povpraševanja po mlečnih izdelkih;

6.  opozarja, da je jasno označevanje nadomestkov mlečnih izdelkov, kot so sir in drugi izdelki iz maščob, ki niso živalskega izvora, izjemno pomembno in bi moralo vključevati specifikacijo surovin in države izvora; vztraja, da morajo biti izdelki, označeni kot mlečni, res mlečni;

7.  pozdravlja predlog Komisije, da podaljša intervencijsko obdobje za maslo in posneto mleko do 28. februarja 2010, in meni, da je treba intervencijske cene vsaj kratkoročno dvigniti;

8.  se strinja, da so izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke še vedno nujna, in meni, da je treba zvišati proračunska sredstva zanje;

9.  poziva k širitvi zasebnega skladiščenja na izdelke iz sira in k ustrezni ravni podpore, da bo ta ukrep učinkovit, ter k povečanju števila tretjih držav (kot je na primer ZDA), kamor lahko izdelke iz sira izvažajo z izvoznimi nadomestili;

10. poziva Komisijo, naj dolgoročno preuči, kako ohraniti ustrezna proračunska sredstva v sektorju mleka in mlečnih izdelkov tudi takrat, ko bodo izvozna nadomestila odpravljena;

11. poziva Komisijo, naj dovoli zavarovanje izvoznih posojil v kmetijstvu, kot je praksa v ZDA;

12. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za predčasno upokojevanje proizvajalcev mleka in mlečnih izdelkov, na primer z vzpostavitvijo sistema odkupa kvot, podobnega programu krčenja, ki ga uvaja reforma skupne ureditve trga za vino;

13. poziva Komisijo, naj izboljša preglednost cen v verigi preskrbe s hrano, ker so porabniške cene v mnogih državah članicah še vedno očitno visoke, kljub korenitemu padcu proizvajalčevih cen;

14. poziva Komisijo, naj nemudoma predloži sporočilo o cenah hrane v Evropi; opominja, da Parlament Komisijo že dolgo poziva, naj razišče morebitne zlorabe tržnega položaja v verigi preskrbe s hrano, zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, in meni, da bi morala preiskavo že davno začeti;

15. meni, da je treba vzpostaviti sistem za spremljanje cen blaga, ki bo zagotavljal popolno preglednost, zlasti cen, ki jih plačajo potrošniki;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter parlamentom in vladam držav članic.