Procedura : 2009/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0054/2009

Teksty złożone :

B7-0054/2009

Debaty :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 4.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0020

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 70k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0047/2009
14.9.2009
PE428.658v01-00
 
B7-0054/2009

w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B7-0208/2009

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Alan Kelly, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy politycznej S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim  
B7‑0054

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 r., podczas którego analizowano obecną sytuację w sektorze mleczarskim, a Komisja została poproszona o przedstawienie w ciągu dwóch miesięcy dogłębnej analizy rynkowej, zawierającej ewentualne możliwości ustabilizowania rynku przy poszanowaniu wyników oceny funkcjonowania reformy WPR,

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Rady w sprawie sytuacji na rynku przetworów mlecznych (COM(2009) 385/4),

–   uwzględniając końcowe wnioski z oceny funkcjonowania reformy WPR (CNS/2008/0104),

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2009)354) rozszerzający interwencję publiczną w przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku na bieżący okres skupu interwencyjnego,

–   uwzględniając wnioski z rezolucji Parlamentu w sprawie cen żywności w Europie (2008/2175(INI)),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sytuacja na rynku przetworów mlecznych pogorszyła się dramatycznie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co skłoniło wielu europejskich producentów do organizowania publicznych demonstracji i podejmowania działań uwrażliwiających opinię publiczną na tę kwestię,

B.  mając na uwadze, że produkcja mleka w UE nie wzrosła w ostatnich latach, a zgodnie z szacunkami Komisji całkowita produkcja mleka na dzień 31 marca 2009 r. wynosiła 4,2% poniżej kwoty ogólnej; mając w związku z tym na uwadze, że obecny kryzys na rynku przetworów mlecznych napotyka na trudne warunki rynkowe, które wymagają silnych i zdecydowanych działań ze strony Komisji w dziedzinie popytu, mających na celu poprawę i stabilizację rynku przetworów mlecznych,

C. mając na uwadze, że cena mleka dostarczanego na rynek przetworów mlecznych spadła średnio do 0,24 €/kg dla rolników europejskich, co w poważny sposób wpłynęło na dochody producentów przetworów mlecznych,

D. mając na uwadze, że obecnemu gwałtownemu spadkowi cen dla producentów przetworów mlecznych nie towarzyszył spadek cen dla konsumentów,

1.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie w sprawie sytuacji na rynku przetworów mlecznych, w którym Komisja określa pakiet środków pozwalających na złagodzenie bardzo trudnej sytuacji rynkowej;

2.  przyjmuje do wiadomości wyniki posiedzenia Rady w dniu 7 września 2009 r.;

3.  wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Komisja zlekceważyła pewne oznaki zbliżającego się kryzysu w sektorze przetworów mlecznych, które były widoczne już w momencie osiągania porozumienia w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR w listopadzie 2008 r.;

4.  wzywa Komisję do opracowania strategii wychodzącej poza ten pakiet środków; podkreśla konieczność kompleksowego podejścia, łączącego krótkoterminowe środki z planami strategii średnioterminowej;

5.  wzywa Komisję, aby podjęła dodatkowe działania w celu pokonania kryzysu, takie jak:

–   rozważenie odpowiedniej rekompensaty dla producentów, którzy nie przekraczają swoich kwot, pod warunkiem, że kwoty te nie zostaną ponownie przydzielone;

–   rozszerzenie środków interwencyjnego składowania, przewidzianych we wniosku Komisji na masło i mleko w proszku, również na produkty serowe;

–   szybsze utworzenie funduszu mleczarskiego i wykorzystanie go również w celu zaspokojenia potrzeb finansowych drobnych producentów i młodych rolników;

6.  przypomina, jak ważne jest czytelne oznakowanie zastępczych produktów mleczarskich, takich jak ser, i innych produktów wytworzonych na bazie tłuszczu pochodzenia niezwierzęcgo, a także nalega, by produkty określane jako mleczarskie były w 100% produktami mleczarskimi;

7.  wzywa Komisję do przeglądu i wzmocnienia wspólnotowych norm handlowych dla produktów mleczarskich, tak aby zagwarantować stosowanie tego określenia do produktów wytwarzanych wyłącznie z mleka oraz uniknąć etykietowania, które może wprowadzić konsumentów w błąd;

8.  zdecydowanie twierdzi, że kryzys w sektorze mleczarskim ma charakter europejski, i wzywa Komisję do przyjęcia odpowiedzialności za poszukiwanie wspólnych rozwiązań, unikając nierówności między państwami członkowskimi i zakłóceń na rynku wynikających z przyznawania pomocy krajowej;

9.  przyjmuje z ogromnym zadowoleniem zobowiązanie Komisji do zbadania we współpracy z władzami krajowymi potencjalnych źródeł zawodności rynku w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich i wzywa Komisję do podjęcia stosownych działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości;

10. wzywa Komisję do zwiększenia efektywności i wydajności łańcucha dostaw, zwłaszcza poprzez zwiększenie przejrzystości rynku (utworzenie europejskiego centrum monitorowania produktów rolnych, nakładów i cen żywności w celu lepszego monitorowania tych danych na szczeblu UE), wspieranie bardziej sprawiedliwego funkcjonowania rynku i promowanie organizacji producentów za pośrednictwem stowarzyszeń lub innych organizacji;

11. zauważa postępy osiągnięte przez Komisję, w tym rozszerzenie gamy produktów i uproszczenie procesu zarządzania opracowanego w ramach programu dystrybucji mleka w szkole; niemniej jednak wzywa do zwiększenia jednolitej pomocy w celu osiągnięcia rzeczywistego wpływu na reaktywację popytu;

12. wzywa do ponownego wprowadzenia wsparcia dla stosowania odtłuszczonego mleka w proszku przy produkcji pasz w celu promowania stosowania tego surowca;

13. wzywa Komisję, by w nadchodzących miesiącach regularnie informowała Parlament o rozwoju sytuacji na rynku przetworów mlecznych;

14. przypomina, że państwa członkowskie mają do dyspozycji znaczną liczbę instrumentów pozwalających na złagodzenie trudności na rynku przetworów mlecznych oraz na wsparcie koniecznie potrzebnej restrukturyzacji tego sektora;

15. niezależnie od decyzji przyjętych w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR domaga się czasowego przeglądu limitów ustalonych w art. 68 w celu zapewnienia większej elastyczności w jego wdrażaniu;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności