Päätöslauselmaesitys - B7-0055/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0055/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maitoalan kriisistä

14.9.2009

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0208/2009 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0055/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0055/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0055/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma maitoalan kriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission neuvostolle 22. heinäkuuta 2009 antaman tiedonannon (KOM(2009) 385/lopullinen),

–   ottaa huomioon kahdeksan EU:n maatalousministerin 31. heinäkuuta 2009 antaman vastauksen komissiolle,

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2009 kokoontuneen maatalousneuvoston maitoalan kriisiä koskevat johtopäätökset,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin 19. helmikuuta 2008 antaman kirjallisen kannanoton Euroopan unionissa toimivien suurten supermarkettien vallan väärinkäyttöön[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kahdeksan EU:n maatalousministerin laatimassa kirjeessä todetaan, että komission ehdottamat toimenpiteet ovat laajalti riittämättömiä, ja vaaditaan muun muassa kestävää ja joustavampaa maitomarkkinoiden hallinnointia sekä maidontuottajajärjestöille maksettavan tuen lisäämistä,

B.  ottaa huomioon, että vuonna 2008 komissio edelleen kannatti maitokiintiöjärjestelmän nopeaa käytöstä poistamista maailmanlaajuisten maitomarkkinoiden kasvun (esimerkiksi Kiinassa) vuoksi, mikä on osoittautunut virheelliseksi olettamukseksi,

C. ottaa huomioon, että komissio myöntää nyt tiedonannossaan, että EU:n maitomarkkinoiden tilanne on huonontunut merkittävästi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, mikä johtuu maidontuotannon maailmanlaajuisesta kasvusta ja kysynnän vähentymisestä kaikkialla maailmassa,

D. katsoo, että koska EU on maailman suurin maidontuottaja, se on suurelta osin vastuussa edellä mainitusta tilanteesta seuraavien seikkojen vuoksi:

–   maidontuotannon yhä suuremman keskittymisen tukeminen erityisesti EU:n suotuisilla alueilla tullivapaasti kolmansista maista tuodun rehun, kuten soijapavun, vuoksi;

–   tarjonnan hallinnoimisvälineiden, kuten kiintiöjärjestelmän, käytöstä poistaminen, vaikka sitä voitaisiin uudistaa erittäin aran tuotteen kysynnän ja tarjonnan välisen paremman tasapainon aikaansaamiseksi;

–   elintarviketeollisuuden ja kauppayhtiöiden tukeminen riittämättömillä markkinoiden kriisinhallintamenettelyillä ja vientituilla, jotka ovat johtaneet 15 miljoonan maitotonnin pysyvään rakenteelliseen ylijäämätuotantoon, joka aiheuttaa maidon hintojen laskun maailmanlaajuisesti,

E.  ottaa huomioon, että huolimatta siitä, että vain kahdeksan prosenttia maataloustuotteista maito mukaan lukien kaupataan maailmanlaajuisesti, vapautettu kauppa on aiheuttanut huolestuttavaa elintarvikkeiden ja maidon hintavolatiliteettia, joka on johtanut paikallisten elintarvikemarkkinoiden epävakauteen ja tuhoaa miljoonien maanviljelijöiden elinkeinon sekä työpaikkoja maaseutualueilla eri puolilla maailmaa,

F.  ottaa huomioon, että muiden alueiden maidontuotantoon verrattuna EU:n maidontuotanto perustuu pienimuotoisiin perhetiloihin, jotka käyttävät pääasiallisesti viljelykseen kelpaamatonta laidunmaata ja säilyttävät arvokkaita kulttuurimaisemia sekä tarjoavat työtä jopa epäsuotuisilla ja marginalisoituneilla alueilla,

G. ottaa huomioon, että kiintiöiden epätasapuolinen jakaminen EU:ssa jäsenvaltioiden, alueiden ja tilojen kesken on johtanut huomattaviin epäkohtiin varsinkin vähemmän suotuisilla alueilla sekä uusissa jäsenvaltioissa, minkä vuoksi joudutaan käyttämään enemmän maidon ja maitotuotteiden pitkän matkan kuljetuksia,

H. ottaa huomioon, että maitotalouden keskittymisprosessi yhdistettynä suurten supermarkettien markkinavaltaan mahdollistaa sen, että elintarvike- ja kauppayhtiöt voivat pitää maidon tuottajahinnat alhaisina ja maitotuotteiden kuluttajahinnat korkeina,

1.  kannattaa maidontuottajien kaikkialla Euroopassa toteuttamia toimia tietoisuuden lisäämiseksi maitoalan katastrofaalisesta tilanteesta sekä tapaa, jolla he ovat painostaneet maidonjalostusteollisuutta ja komissiota maitoalan kriisin lopettamiseksi;

2.  kehottaa komissiota lopettamaan välittömästi maitokiintiöiden vähittäisen lisäämisen ja vähentämään maitokiintiöitä kiireellisesti vähintään kolme prosenttia soveltamalla eriytettyä vähennystä pieniin ja keskikokoisiin tuottajiin;

3.  kehottaa komissiota ehdottamaan talousarviotoimenpidettä vähentyneen tuotannon tilapäisen korvaamisjärjestelyn käyttöönottamiseksi viiden prosentin vähennyksen aikaansaamiseksi ilman, että siitä koituisi vakavia taloudellisia seurauksia varsinkaan pienille ja keskikokoisille tuottajille ja vähemmän suotuisille alueille;

4.  kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen maitoalan tarjonnan hallinnoinnista luopumisen seurauksia ja laatimaan ehdotuksia kestävää, laatupainotteista, kysyntälähtöistä ja alueisiin perustuvaa maidontuotantoa varten alueiden ja tilojen välinen parempi tasapaino mukaan luettuna, jotta voidaan välttää maidon rakenteellinen ylijäämätuotanto ja tuottajahintojen kasvava volatiliteetti;

5.  kehottaa komissiota noudattamaan EU:n sitoumusta lopettaa vientituet ja lakkauttamaan asteittain markkinoiden kriisinhallintamenettelyt, jotka kohdistuvat vientiin, joka haittaa kotimaista maidontuotantoa tai tuhoaa sen erityisesti kehitysmaissa;

6.  kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia sellaista laatupainotteista alueellista infrastruktuuria varten, jossa otetaan huomioon uudet haasteet, kuten ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, parempi vesivarojen ja maaperän hallinta sekä energiankulutuksen vähentäminen, ja jossa niistä tehdään maitoalan uudelleenjärjestelyn pakollisia edellytyksiä;

7.  kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyviä aloitteita maidontuottajajärjestöjen tukemiseksi, jotta niiden neuvotteluasemaa – maidon keruun järjestämistä koskevat neuvottelut mukaan lukien – maidonjalostusteollisuuteen ja elintarvikeyhtiöihin nähden voidaan vahvistaa;

8.  kehottaa komissiota sisällyttämään yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista vuoden 2013 jälkeen koskeviin ehdotuksiinsa maidontuotannon paremman tasapainon Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja alueilla asettaen etusijalle laidunmaihin perustuvan maidontuotannon ja kiinnittäen erityistä huomiota vähemmän suotuisiin alueisiin sekä kehitysmaissa vallitsevaan tilanteeseen, mitä tulee pieniin maidontuottajiin, työllisyyden ja maisemien monimuotoisuuden säilyttämiseksi;

9.  kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyvät toimenpiteet valkuaiskasvien tuotannon tukemiseksi EU:ssa ilman lisämenoja sekä edistämään viljelykseen kelpaamattomien laidunmaiden käyttöä, jotta voidaan välttää Euroopan maidontuotannon pidempiaikainen riippuvuus tuontirehusta;

10. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuontirehu on niiden normien mukaista, joita maidontuottajat joutuvat noudattamaan EU:ssa, jotta voidaan estää sellaisten tuotteiden tuontia, jotka eivät ole kyseisten normien mukaisia, tekemästä tyhjiksi EU:n ponnisteluja kestävän maidontuotannon tehostamiseksi; panee merkille, että kyseisten toimenpiteiden pitäisi perustua rajoitetun markkinoillepääsyn periaatteeseen, johon sisältyy verojen periminen normien noudattamatta jättämisestä mutta jossa ne palautetaan kyseessä oleville maille normeihin yltämiseksi tarkoitetun tuen muodossa erityisesti ympäristönsuojelun, eläinten hyvinvoinnin ja muuntogeenisiä elintarvikkeita koskevan lainsäädännön aloilla;

11. kehottaa komissiota vastustamaan voimakkaasti joidenkin jäsenvaltioiden aloitteita yhteisen maatalouspolitiikan uudelleenkansallistamiseksi;

l2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.