Предложение за резолюция - B7-0056/2009Предложение за резолюция
B7-0056/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кризата в сектора на млечни продукти

14.9.2009

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0208/2009
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0047/2009

Процедура : 2009/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0056/2009
Внесени текстове :
B7-0056/2009
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0056/2009

Резолюция на Европейския парламент относно кризата в сектора на млечни продукти

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета относно "Състоянието на пазара на млечни продукти през 2009 г." от 22 юли 2009 г. (COM(2009) 385 окончателен;

–   като взе предвид предложението на Комисията за удължаване на срока за публична намеса от страна на ЕС при закупуването на масло и обезмаслено мляко на прах (C7-0103/2009),

–   като взе предвид прегледа на Общата селскостопанска политика, одобрен през ноември 2008 г. от Съвета на Европейския съюз;

–   като взе предвид член 115 и член 110, параграф 2 от своя Правилник,

A. като има предвид, че потреблението на мляко и млечни продукти в ЕС значително намаля в резултат на световни фактори като например спад в търсенето на млечни продукти в Китай и Югоизточна Азия вследствие на рецесията и поради увеличено производство от страна на други доставчици (Нова Зеландия, Австралия, Аржентина, Бразилия и САЩ);

Б.  като има предвид, че състоянието на пазара на млечни продукти в ЕС се влоши значително през последните 14 месеца и производствените цени на млякото се понижиха от 30-40 цента за литър средно за 27-те държави от ЕС на 24 цента за литър или в някои случаи дори по-малко;

В.  като има предвид, че кризата излага на опасност съществуването на много млекопроизводители в държавите-членки на ЕС, по-специално в новите държави-членки;

1.  изразява загрижеността си за млекопроизводителите в целия ЕС, признава сериозното положение, в което те се намират, и вярва, че следва да бъдат предприети спешни действия в целия ЕС.

2.  подкрепя селскостопанската политика и основната посока на Комисията при осъществяване на прегледа на ОСП и призовава Комисията да разработи дългосрочна стратегия за селското стопанство в ЕС, основана на ОСП;

3.  счита, че е необходимо държавите-членки и Европейският съюз да признаят липсата на конкуренция по веригата на доставки на равнище ЕС и държави-членки;

4.  призовава към по-голяма прозрачност на пазара във връзка с цените на храните с оглед да се помогне на пазарите да функционират по-ефективно;

5.  призовава Комисията да проучи всички аспекти на веригата на пазара на млечни продукти с оглед да се гарантира, че съществува честна и отворена конкуренция на пазара, по-специално що се отнася до ценовите различия между производители и потребители;

6.  подкрепя намерението на Комисията да разгледа мерки като например благоприятни заеми и взаимни схеми за гарантиране, за да спомогне за намаляване на непостоянството на цените на пазарите за селскостопански стоки;

7.  призовава Комисията да разгледа начини за засилване на силата на договаряне на първичните производители в хранителната верига с оглед да се гарантира, че осигуряват по-справедлив дял от цената на дребно;

8.  призовава Комисията да прилага кодекс за поведение между производители на дребно и производители в целия ЕС;

9.  призовава Комисията да укрепи и доразвие ролята на кооперативите на селскостопански производители като предостави подкрепа, за да им се помогне да станат по-вертикално интегрирани;

10. призовава Комисията да въведе допълнителни мерки за стимулиране на допълнително търсене на млечни продукти;

11. посочва, че интервенционното изкупуване натрупва излишък, който ще насити пазара в бъдеще и че следователно Комисията трябва да започне отсега да планира пласирането му по начин, който не вреди на възстановяването на пазара на ЕС в дългосрочен план;

12. призовава Комисията да преразгледа без предразсъдъци използването на настоящите мерки за подкрепа на пазара на ЕС и да търси решения, които биха освободили селския стопанин и които биха му позволили да действа свободно на един справедлив и неизкривен пазар;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.