Forslag til beslutning - B7-0056/2009Forslag til beslutning
B7-0056/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING om krisen i mejerisektoren

14.9.2009

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0208/2009
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0047/2009

Procedure : 2009/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0056/2009
Indgivne tekster :
B7-0056/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0056/2009

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i mejerisektoren

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet om situationen på markedet for mejeriprodukter af 22. juli 2009 (KOM(2009)0385),

–   der henviser til Kommissionens forslag om at forlænge fristen for EU's interventionsordning med hensyn til opkøb af smør og skummetmælkspulver (C7-0103/2009),

–   der henviser til det sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik, som Rådet for Den Europæiske Union aftalte i november 2008,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forbruget af mælk og mejeriprodukter i EU er faldet betragteligt på grund af globale faktorer såsom faldet i efterspørgslen efter mejeriprodukter i Kina og Sydøstasien som følge af recessionen og stigende produktion hos andre leverandører (New Zealand, Australien, Argentina, Brasilien og USA),

B.  der henviser til, at situationen på EU's marked for mejeriprodukter er blevet forværret i de seneste 14 måneder, og at mælkeproducenternes priser af faldet fra 30-40 cent pr. liter til et gennemsnit for EU27 på 24 cent pr. liter og i nogle tilfælde endnu mindre,

C. der henviser til, at krisen truer eksistensen for mange mælkeproducenter i EU's medlemsstater, især i de nye medlemsstater,

1.  udtrykker sin bekymring over for mælkeproducenter i hele EU, anerkender den alvorlige situation, de står over for, og mener, at der bør træffes hasteforanstaltninger for hele EU;

2.  støtter landbrugspolitikken og den overordnede retning, som Kommissionen har valgt med gennemførelsen af sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik, og opfordrer Kommissionen til at udvikle en langsigtet strategi for landbruget i EU, der bygger på den fælles landbrugspolitik;

3.  mener, at medlemsstaterne og Den Europæiske Union må erkende manglen på konkurrence i forsyningskæden på europæisk og medlemsstatsplan;

4.  efterlyser større markedsgennemsigtighed med hensyn til fødevarepriserne for at få markedet til at fungere mere effektivt;

5.  opfordrer Kommissionen til at undersøge alle aspekter af forsyningskæden for mejeriprodukter i EU med det formål at sikre en redelig og åben konkurrence og til navnlig at se nærmere på priskløften mellem producenter og forbrugere;

6.  støtter Kommissionens planer om at undersøge foranstaltninger såsom lån på gunstige vilkår og gensidige garantiordninger, der vil kunne bidrage til at begrænse prisudsvingene på markederne for landbrugsråvarer;

7.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan primærproducenterne i forsyningskæden kan få styrket deres forhandlingsposition, med det formål at sikre dem en mere rimelig del af detailprisen;

8.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en EU-omfattende adfærdskodeks for detailhandlen og producenterne;

9.  opfodrer Kommissionen til at styrke og udvikle landbrugskooperativernes rolle ved at tilbyde dem bistand med henblik på at blive bedre vertikalt integreret;

10. opfordrer Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger for at fremme efterspørgslen efter landbrugsprodukter;

11. påpeger, at interventionsopkøb skaber overskudslagre, der vil true markedet i den kommende tid, og at Kommissionen derfor allerede nu bør begynde at lægge planer for deres afskaffelse på en måde, som ikke vil skade et sundt EU-marked på længere sigt;

12. opfordrer Kommissionen til at gennemgå anvendelsen af de nuværende markedsstøttemekanismer i EU med et åbent sind og til at lede efter løsninger, som vil stille landbrugerne friere og sætte dem i stand til at handle frit på et fair marked uden konkurrencefordrejninger;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.