Πρόταση ψηφίσματος - B7-0056/2009Πρόταση ψηφίσματος
B7-0056/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα

14.9.2009

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0208/2009
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

George Lyon, Britta Reimers και Marit Paulsen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0047/2009

Διαδικασία : 2009/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0056/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0056/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0056/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την κατάσταση της γαλακτοκομικής αγοράς (COM(2009)385 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η προθεσμία για τη δημόσια παρέμβαση της ΕΕ όσον αφορά την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (C7-0103/2009),

–   έχοντας υπόψη τον "Έλεγχο Υγείας" της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2008 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά λόγω παγκόσμιων παραγόντων όπως η πτώση της ζήτησης σε γαλακτοκομικά προϊόντα στην Κίνα και στη Νοτιοανατολική Ασία ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της αυξημένης παραγωγής από άλλους προμηθευτές (Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αργεντινή, Βραζιλία και ΗΠΑ),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της γαλακτοκομικής αγοράς της ΕΕ έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους 14 μήνες και οι τιμές γάλακτος του παραγωγού έχουν υποχωρήσει από 30-40 σεντς ανά λίτρο σε 24 σεντς ανά λίτρο κατά μέσο όρο στην ΕΕ-27 ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε ακόμη λιγότερο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη πολλών γαλακτοπαραγωγών στα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικότερα στα νέα κράτη μέλη,

1.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τους γαλακτοπαραγωγούς σε ολόκληρη την ΕΕ, αναγνωρίζει τη σοβαρή κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν και πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν κατεπείγοντα μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ·

2.  υποστηρίζει τη γεωργική πολιτική και την κύρια κατεύθυνση που θέσπισε η Επιτροπή με την εφαρμογή του "Ελέγχου Υγείας" της ΚΓΠ, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη γεωργία στην ΕΕ βασισμένη στην ΚΓΠ·

3.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσουν την έλλειψη ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών·

4.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων προκειμένου να βοηθούν οι αγορές να λειτουργούν αποτελεσματικότερα·

5.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει όλες τις πτυχές της αλυσίδας της γαλακτοκομικής αγοράς της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει δίκαιος και ανοικτός ανταγωνισμός στην αγορά, ειδικότερα όσον αφορά το χάσμα τιμών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

6.  υποστηρίζει την πρόθεσή της Επιτροπής να εξετάσει μέτρα, όπως ευνοϊκά δάνεια και συστήματα αμοιβαίων εγγυήσεων, που θα συμβάλλουν στη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των βασικών παραγωγών στην τροφική αλυσίδα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τους παρέχεται ένα δικαιότερο μερίδιο της τιμής λιανικής πώλησης·

8.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σε ολόκληρη την ΕΕ κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ εμπόρων λιανικής πωλήσεως και παραγωγών·

9.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει τον ρόλο των γεωργικών συνεταιρισμών παρέχοντας βοήθεια ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερα την κάθετη ολοκλήρωσή τους·

10. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση της επιπλέον ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων·

11. τονίζει ότι η παρέμβαση μέσω αγοράς είναι να αποθηκεύονται πλεονάσματα τα οποία θα κατακλύσουν την αγορά στο μέλλον και ότι συνεπώς η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει τώρα τη διάθεσή τους κατά τρόπον που δεν θα ζημιώσει την ανάκαμψη της αγοράς της ΕΕ μακροπρόθεσμα·

12. καλεί την Επιτροπή να επαναξετάσει με ευρύτητα πνεύματος την χρήση των σημερινών μέτρων στήριξης της αγοράς στην ΕΕ και να αναζητήσει λύσεις οι οποίες θα αποδεσμεύσουν τον παραγωγό και θα του παράσχουν τη δυνατότητα να ενεργήσει ελεύθερα σε μια δίκαιη και χωρίς στρεβλώσεις αγορά·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.