Päätöslauselmaesitys - B7-0056/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0056/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maitoalan kriisistä

14.9.2009

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0208/2009 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0047/2009

Menettely : 2009/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0056/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0056/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0056/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma maitoalan kriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission neuvostolle 22. heinäkuuta 2009 antaman tiedonannon maitoalan markkinatilanteesta vuonna 2009 (KOM(2009)0385/lopullinen),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen jatkaa voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen määräaikaa EU:ssa (C7-0103/2009),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston marraskuussa 2008 sopiman yhteisen maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että maidon ja maitotuotteiden kulutus EU:ssa on vähentynyt huomattavasti globaaleista tekijöistä johtuen, kuten lamasta johtuva maitotuotteiden kysynnän lasku Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa sekä muiden tuottajien (Uusi Seelanti, Australia, Argentiina, Brasilia ja Yhdysvallat) tuotannon kasvu,

B.  ottaa huomioon, että tilanne EU:n maitotuotemarkkinoilla on heikentynyt merkittävästi viimeisten 14 kuukauden aikana ja että maidontuottajahinnat ovat pudonneet 30–40 senttiä litraa kohden siten, että 27 jäsenvaltion EU:ssa keskihinta on 24 senttiä litralta tai joissakin tapauksissa jopa vähemmän,

C.  ottaa huomioon, että kriisi vaarantaa monien maidontuottajien olemassaolon EU:n jäsenvaltioissa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa,

1.  ilmaisee huolestuneisuutensa kaikille EU:n maidontuottajille, myöntää heidän tilanteensa vakavuuden ja katsoo, että EU:ssa olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin;

2.  tukee komission harjoittamaa maatalouspolitiikkaa ja sen merkittävimpiä toimia, kuten ns. YMP:n terveystarkastusta, ja kehottaa komissiota kehittämään EU:hun YMP:hen perustuvan pitkän aikavälin maatalousstrategian;

3.  katsoo, että jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin on tunnustettava kilpailun puute koko jakeluketjussa sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla;

4.  vaatii suurempaa avoimuutta elintarvikehintoihin, jotta voidaan tukea markkinoiden tehokkaampaa toimintaa;

5.  kehottaa komissiota tutkimaan kaikkia EU:n maitoalan tuotantoketjun näkökohtia, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja avoin kilpailu markkinoilla, erityisesti tuottajien ja kuluttajien välinen hintakuilu huomioon ottaen;

6.  tukee komission aikomusta tarkastella toimenpiteitä, kuten edullisia lainoja ja keskinäisiä takausjärjestelmiä, jotka auttaisivat vähentämään hintojen vaihtelua maataloushyödykkeiden markkinoilla;

7.  kehottaa komissiota tutkimaan tapoja, joilla voidaan lujittaa elintarvikeketjun alkutuottajien neuvotteluasemaa, jotta ne voivat varmistaa itselleen oikeudenmukaisemman osuuden kuluttajahinnasta;

8.  kehottaa komissiota panemaan täytäntöön vähittäiskauppiaiden ja tuottajien väliset EU:n laajuiset toimintasäännöt;

9.  kehottaa komissiota lujittamaan ja kehittämään maatalousosuuskuntien asemaa tukemalla niiden vertikaalista integraatiota;

10. kehottaa komissiota ryhtymään lisätoimiin maitotuotteiden kysynnän lisäämiseksi;

11. huomauttaa, että interventio-ostot luovat ylijäämää, joka uhkaa tulevaisuuden markkinoita, ja tästä syystä komission on nyt alettava suunnittelemaan ylijäämän sijoittamista siten, ettei se haittaa EU:n markkinoiden pitkän aikavälin elpymistä;

12. kehottaa komissiota tarkistamaan ennakkoluulottomasti EU:n nykyisiä markkinoiden tukitoimia ja etsimään ratkaisuja, jotka vapauttaisivat maanviljelijän ja mahdollistaisivat hänen vapaan toimintansa oikeudenmukaisilla ja vääristymättömillä markkinoilla;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.