Rezolūcijas priekšlikums - B7-0056/2009Rezolūcijas priekšlikums
B7-0056/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par krīzi piensaimniecības nozarē

14.9.2009

Pamatojoties uz jautājumu B7‑0208/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu,

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0047/2009

Procedūra : 2009/2663(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0056/2009
Iesniegtie teksti :
B7-0056/2009
Pieņemtie teksti :

B7‑0056/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par krīzi piensaimniecības nozarē

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas 2009. gada 22. jūlija paziņojumu Padomei par stāvokli piena produktu tirgū (COM(2009) 385),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ES pagarināt iepirkšanu intervencē sviestam un vājpiena pulverim (C7-0103/2009),

–   ņemot vērā kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudi”, par kuru Eiropas Savienības Padome panāca vienošanos 2008. gada novembrī,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā piena un piena produktu patēriņš ES ir būtiski samazinājies tādu globālu faktoru ietekmē kā piena produktu pieprasījuma kritums Ķīnā un Dienvidaustrumu Āzijā saistībā ar recesiju un citu piegādātāju (Jaunzēlande, Austrālija, Argentīna, Brazīlija un ASV) ražošanas apjomu palielināšanās;

B.  tā kā stāvoklis ES piena produktu tirgū pēdējo 14 mēnešu laikā ir būtiski pasliktinājies un ražotāju piena cenas ir nokritušās no 30–40 centiem par litru līdz 24 centiem par litru vidēji ES–27 vai dažos gadījumos pat zemāk;

C. tā kā krīze apdraud daudzu piensaimnieku pastāvēšanu ES dalībvalstīs, īpaši jaunajās dalībvalstīs;

1.  pauž bažas visas ES piensaimniekiem, atzīst viņu situācijas nopietnību un ir pārliecināts, ka tiks veikti steidzami pasākumi visas ES līmenī;

2.  atbalsta lauksaimniecības politiku un vispārējo Komisijas nostāju, īstenojot KLP „veselības pārbaudi”, un aicina Komisiju izstrādāt uz KLP balstītu ilgtermiņa stratēģiju lauksaimniecībai ES;

3.  uzskata, ka dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir jāatzīst konkurences neesamība visā piegādes ķēdē Eiropas un dalībvalstu līmenī;

4.  prasa lielāku pārtikas cenu caurskatāmību, lai palielinātu tirgus darbības efektivitāti;

5.  aicina Komisiju izpētīt visus ES piena produktu tirgus ķēdes aspektus, lai nodrošinātu godīgu un atklātu konkurenci tirgū, īpaši pievērsties cenas atšķirībai starp samaksu ražotājiem un patērētāju maksāto cenu;

6.  atbalsta Komisijas vēlmi plānot tādus pasākumus kā labvēlīgi aizdevumi un savstarpēju garantiju sistēmas, lai mazinātu cenu nepastāvību lauksaimniecības produktu tirgos;

7.  aicina Komisiju meklēt veidus, kā stiprināt primāro ražotāju tirgošanās spēju pārtikas produktu ķēdē, lai viņiem nodrošinātu taisnīgāku daļu no mazumtirdzniecības cenas;

8.  aicina Komisiju visā ES ieviest rīcības kodeksu mazumtirgotāju un ražotāju attiecībām;

9.  aicina Komisiju stiprināt un attīstīt lauksaimniecības kooperatīvu lomu, veicinot to vertikālo integrāciju;

10. aicina Komisiju veidot pasākumus, lai veicinātu piena produktu pieprasījumu;

11. uzsver, ka pirkšana intervencē ir pārpalikuma uzkrāšana, kas apdraudēs tirgu nākotnē, un tāpēc Komisijai ir jāsāk jau tagad plānot to izmatošana, lai tas neapgrūtinātu ES tirgus atgūšanos ilgtermiņā;

12. aicina Komisiju brīvi no aizspriegumiem pārskatīt pašreizējo ES tirgus atbalsta pasākumu izmantošanu un meklēt veidus, kā atbrīvot lauksaimniekus un dot viņiem iespējas rīkoties brīvi taisnīgā tirgū, kurā ir novērsti izkropļojumi;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.