Projekt rezolucji - B7-0056/2009Projekt rezolucji
B7-0056/2009

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim

14.9.2009

w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B7-0208/2009
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen w imieniu grupy politycznej ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0047/2009

Procedura : 2009/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0056/2009
Teksty złożone :
B7-0056/2009
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0056/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Rady w sprawie sytuacji na rynku przetworów mlecznych z dnia 22 lipca 2009 r. (COM(385) 2009 wersja ostateczna),

–   uwzględniając wniosek Komisji o przedłużenia terminu publicznej interwencji UE na skup masła i odtłuszczonego mleka w proszku (C7-0103/2009),

–   uwzględniając ocenę funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, zatwierdzoną w listopadzie 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że spożycie mleka i produktów mleczarskich znacznie zmalało w UE w wyniku czynników o zasięgu globalnym, takich jak spadek popytu na przetwory mleczne w Chinach i południowo-wschodniej Azji w następstwie recesji oraz zwiększoną produkcję ze strony innych dostawców (Nowa Zelandia, Australia, Argentyna, Brazylia i USA),

B.  mając na uwadze, że sytuacja rynku produktów mleczarskich UE znacząco się pogorszyła w ciągu minionych 14 miesięcy, a ceny mleka dla producentów z 30-40 centów za litr osiągnęły średnio 24 centy za litr (w UE 27 państw), a w niektórych przypadkach spadły nawet niżej,

C. mając na uwadze, że kryzys naraża na szwank egzystencję wielu rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie w krajach UE, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich,

1.  wyraża swoją troskę o rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie w całej UE, uznaje powagę sytuacji, jakiej stawiają oni czoła i wierzy, że pilnie należy podjąć działania zakrojone na skalę UE;

2.  wyraża poparcie dla polityki rolnej i dla głównych jej kierunków przyjętych przez Komisję we wdrażaniu oceny funkcjonowania WPR i wzywa Komisję, by w oparciu o WPR rozwijała w UE długoterminową strategię dla rolnictwa;

3.  uważa, że państwa członkowskie i Unia Europejska powinny uznać brak konkurencji w łańcuchu dostaw na poziomie europejskim i państw członkowskich;

4.  apeluje o większą przejrzystość w ustalaniu cen żywności, aby pomóc rynkom w skuteczniejszym funkcjonowaniu;

5.  wzywa Komisję do zbadania wszystkich ogniw łańcucha rynku produktów mleczarskich UE, aby zapewnić uczciwość i otwartą konkurencję na rynku, w szczególności w odniesieniu do przepaści, jaka istnieje między cenami dla producentami, a cenami dla konsumentów;

6.  popiera zamysł Komisji, która nosi się z zamiarem rozważenia przyjęcie takich środków jak korzystne pożyczki lub wzajemne systemy gwarancyjne, aby wspomóc redukcję niestabilności cenowej na rynkach artykułów rolno-spożywczych;

7.  wzywa Komisję do rozważenia sposobów wzmocnienia pozycji przetargowej producentów surowców w łańcuchu pokarmowych z myślą o zapewnieniu im bardziej godziwego udziału w cenie detalicznej;

8.  wzywa Komisję do wdrożenia w skali UE kodeksu postępowania między detalistami a producentami;

9.  wzywa Komisję do wzmocnienia i rozwijania roli spółdzielni rolniczych za sprawą udzielenia wsparcia dla ich ściślejszej pionowej integracji;

10. wzywa Komisję do wprowadzania dalszych środków mających na celu ożywienie dodatkowej podaży na przetwory mleczne;

11. zwraca uwagę, że skupy interwencyjne oznaczają magazynowanie nadwyżek, które w przyszłości zaleją rynek, i z tego względu Komisja musi już rozpocząć planowanie ich zbycia w sposób, który nie zaszkodziłby uzdrowieniu rynku UE w skali długoterminowej;

12. wzywa Komisję do obiektywnego zrewidowania wykorzystania aktualnych środków wsparcia rynku UE i do poszukiwania rozwiązań, które zaktywizowałyby rolników i umożliwiły im prowadzenie nieskrępowanej działalności na uczciwym i niezakłóconym rynku;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.