Förslag till resolution - B7-0056/2009Förslag till resolution
B7-0056/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen inom mejerisektorn

14.9.2009

till följd av fråga för muntligt besvarande B7‑0208/2009
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0047/2009

Förfarande : 2009/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0056/2009
Ingivna texter :
B7-0056/2009
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0056/2009

Europaparlamentets resolution om krisen inom mejerisektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet om situationen på mejerimarknaden 2009 (KOM(2009)0385),

–   med beaktande av kommissionens förslag om att förlänga den offentliga interventionen i EU för smör och skummjölkspulver (KOM(2009)0354), 

–   med beaktande av den s.k. hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken som Europeiska unionens råd enades om i november 2008,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter har minskat kraftigt på grund av globala faktorer såsom den minskade efterfrågan på mejeriprodukter i Kina och Sydostasien till följd av lågkonjunkturen och ökad produktion av andra leverantörer (Nya Zeeland, Australien, Argentina, Brasilien och USA).

B.  Situationen på EU:s mejerimarknad har försämrats avsevärt under de senaste 14 månaderna, och mjölkpriserna har minskat från 30‑40 cent per liter till ett genomsnitt i EU‑27 på 24 cent per liter eller i vissa fall till och ännu mindre.

C.  Krisen hotar existensen för många mjölkproducenter i EU:s medlemsstater, särskilt i de nya medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för mjölkproducenterna i hela EU, inser att deras situation är allvarlig och anser att brådskande åtgärder bör vidtas i hela EU.

2.  Europaparlamentet stöder jordbrukspolitiken och den huvudriktning som kommissionen valt genom att genomföra hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken och uppmanar kommissionen att utarbeta en långsiktig strategi för jordbruket i EU som bygger på den gemensamma jordbrukspolitiken.

3.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och Europeiska unionen måste erkänna att det finns en brist på konkurrens i hela leverantörskedjan på EU‑ och medlemsstatsnivå.

4.  Europaparlamentet efterlyser ökad öppenhet på marknaden i fråga om livsmedelpriserna för att marknaderna därmed ska fungera mer effektivt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alla aspekter av EU:s mejerimarknad för att garantera öppen konkurrens på lika villkor på marknaden, särskilt med hänsyn till prisklyftorna mellan producenter och konsumenter.

6.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att undersöka vilka åtgärder, t.ex. fördelaktiga lån och ömsesidiga garantisystem, som skulle kunna bidra till att minska prisvolatiliteten på marknaderna för jordbruksråvaror.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur primärproducenternas förhandlingsposition i livsmedelskedjan skulle kunna stärkas för att se till att dessa garanteras en rimlig andel av detaljhandelspriset.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en EU‑omfattande uppförandekod för återförsäljare och producenter.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka och utveckla jordbrukskooperativens roll genom att bevilja stöd som ska hjälpa dem att bli mer vertikalt integrerade.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ytterligare åtgärder för att stimulera en ökad efterfrågan på mejeriprodukter.

11. Europaparlamentet understryker att interventionsuppköp innebär att överskott lagras som kommer att hota marknaden i framtiden och att kommissionen därför redan nu måste börja planera för hur detta överskott ska kunna tas omhand på ett sådant sätt att det inte skadar EU‑marknadens återhämtning på lång sikt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett förutsättningslöst sätt se över användningen av EU‑marknadens nuvarande stödåtgärder och försöka finna lösningar som skulle ge jordbrukarna mer handlingsutrymme och göra det möjligt för dem att agera fritt på en marknad med rättvisa villkor och utan snedvridningar.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.