Предложение за резолюция - B7-0058/2009Предложение за резолюция
B7-0058/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно енергийната сигурност

14.9.2009

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0040/2009

Процедура : 2009/2532(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0058/2009
Внесени текстове :
B7-0058/2009
Приети текстове :

B7‑0058/2009

Резолюция на Европейския парламент относно енергийната сигурност

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката“,

–   като взе предвид междуправителственото споразумение между Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция относно проекта за газопровода „Набуко”, подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара,

–   като взе предвид придобиването от руското нефтодобивно и газодобивно дружество „Сургутнефтегаз” на голям миноритарен дял (21,2 %) от унгарското нефтохимическо дружество „MOL” – член на консорциума „Набуко”,

–   като взе предвид протокола за сътрудничество в газовата сфера между Русия и Турция, подписан на 6 август 2009 г. в Анкара, съгласно който Турция дава предварително съгласие за изграждането на газопровода „Южен поток” и позволява на Русия да проведе проучвателни работи във връзка с тръбопровода в териториалните води на Турция,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 13 юли 2009 г. от 12 дружества от ЕС, за създаване на Промишлена инициатива „DESERTEC” с цел разработване на много големия потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка,

–   като взе предвид Втория стратегически енергиен преглед,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО (COM(2009)363, окончателен),

–   като взе предвид предложението на Комисията за Регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета (COM(2009)361, окончателен),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че енергийната сигурност представлява съществена част от цялостната сигурност, стабилност и благоденствие на Европейския съюз, както и ключов елемент по отношение на стремежа към икономическо и социално развитие в Европа, за което обаче все още не съществува правно основание съгласно Договорите;

Б.  като има предвид, че зависимостта на ЕС от внос на енергия понастоящем е значителна и с оглед на условията в момента се очаква тя да нараства,

В.  като има предвид, че въпреки спада в цените на нефта и газа в резултат на глобалната финансова криза, продължава да е факт, че бавният напредък при преминаването към по-устойчиви горива, намаляващият добив от световните находища на нефт и газ, както и постоянното нарастване на търсенето неизбежно ще доведат до ново напрежение на пазарите на изкопаеми горива и увеличена зависимост от вноса за държавите потребителки, след края на кризата,

Г.  като има предвид, че няколко държави-членки са силно зависими от един-единствен доставчик на природен газ и като има предвид, че неоправдани прекъсвания на доставките на газ могат да причинят остра криза, както стана ясно от последната газова криза между Русия и Украйна в началото на тази година,

Д. като има предвид, че определен брой държави-членки не притежават достатъчно природни ресурси, за да се справят с кризи,

Е.  като има предвид, че вследствие на съществуващата в момента и увеличаваща се зависимост от енергийни доставки от политически нестабилни региони се оказа, че усилията за обезпечаване на сигурността на доставките, полагани изключително на национално равнище, са недостатъчни и не гарантират дългосрочните интереси на всички държави-членки на ЕС,

Ж. като има предвид, че съществуващите инструменти за ранно предупреждаване се оказаха недостатъчни за предсказване на газовата криза от януари 2009 г.,

З.  като има предвид, че предвидими заплахи за сигурността на енергийните доставки ще продължават да съществуват, докато държавите, производителки на енергия, и транзитните държави не се придържат към общите и прозрачни правила, определени в Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол,

И. като има предвид, че тясното сътрудничество в областта на енергийните доставки представлява една от най-ефективните и необходими мерки за изграждането на доверие в отношенията между Европейския съюз и съседните му държави,

Й. като има предвид, че въпреки някои вече предприети стъпки, съществува необходимост да се създаде наистина обща енергийна политика по отношение на регулирането на вътрешния пазар, макар и не по отношение на енергийния микс, който остава прерогатив на държавите-членки, както и на външните аспекти, която взема предвид политическите и икономически интереси на всички държави-членки,

К. като има предвид, че една обща външна енергийна политика, която се основава на солидарност и диверсификация, единство при защита на общите интереси, засилено сътрудничество с основните държави производителки, потребителки и транзитни държави, би създала взаимодействие, гарантиращо сигурност на доставките за Европейския съюз и би увеличила силата и способността за действие в областта на външната политика на ЕС и доверието в него като световен фактор,

1.  призовава Комисията и държавите-членки да покажат по-силно стратегическо лидерство при създаването на действително обща европейска външна политика в областта на енергетиката, призив за което беше отправен в резолюцията на Парламента от 26 септември 2007 г., озаглавена „Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката”;

2.  приветства мерките, насочени към диверсификация и подобряване на енергийната сигурност на ЕС, предложени от Комисията във Втория стратегически енергиен преглед; счита, въпреки това, че за прилагането им са необходими ясно определени приоритети и бързи действия, като същевременно Парламентът бива информиран в пълна степен;

3.  посочва отново, че един добре работещ вътрешен пазар на енергия е от ключово значение с оглед на предотвратяването на бъдещи прекъсвания на газовите доставки и кризи, както и на диверсифицирането на енергийните източници; следователно подчертава необходимостта от повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници и такива с ниско съдържание на въглерод и в енергийна ефикасност, което следва да бъде основна част от Плана за действие в областта на енергетиката за периода 2010-2014 г.;

4.  приветства предложенията за регламенти относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и относно инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в рамките на Европейската общност, които допринасят за по-голяма сигурност на доставките на газ в Европейския съюз чрез гарантиране на превантивни действия и подобряване на механизмите за управление на кризи от страна на държавите-членки и посредством повишаване на прозрачността и намаляване на бюрокрацията;

5.  подчертава неотложната необходимост от реализиране на стратегически проекти, които са насочени към диверсификация на енергийното снабдяване, по-специално в Южния коридор; във връзка с това поздравява правителствата на Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция за подписването на 13 юли на Междуправителственото споразумение относно правната рамка за проекта за тръбопровод „Набуко”, което представлява важна стъпка в реализацията на този проект, но същевременно подчертава значението на един общ режим за развитието на коридор, който да свърже ЕС с новите газови находища в Близкия изток и Каспийския район, независим от конкретни дружества и тръбопроводи и имащ за цел бързото реализиране на тази връзка; настоятелно призовава съответните дружества и държави-членки да обезпечат, в тясно сътрудничество с Комисията, първоначалните споразумения с потенциални доставчици, които да снабдяват тръбопроводите;

6.  призовава Комисията да увеличи усилията за диверсификация на формите и източниците на енергия; очаква твърд ангажимент от страна на ЕС за тръбопровода „Набуко“, потвърждава подкрепата си за него и счита, че този проект следва да бъде от приоритетно значение за Европейския съюз и да получава подходяща конкретна подкрепа от бюджета на ЕС; призовава Комисията да продължи да полага усилия за приемането на действителна обща външна политика в областта на енергийната сигурност, като зачита принципите на субсидиарност;

7.  призовава Комисията да увеличи усилията си, насочени към изграждането на тръбопровода „Набуко“ като най-сериозната алтернатива на проектите, предприети в сътрудничество с Русия, като всички те потенциално ще увеличат икономическата и политическа зависимост на държавите-членки на ЕС от Русия, която наскоро обяви, че официално се е оттеглила от всякакво участие по Договора за Енергийната харта;

8.  подчертава, че проектът за газопровод „Южен поток“, който се ръководи от „Газпром“ и „ENI“, излага на опасност проекта за тръбопровод „Набуко“, който ЕС следва да счита за стратегически приоритет;

9.  подчертава, че Русия не може да се счита за надежден енергиен доставчик на Европа след многократното спиране на газовите доставки за Европа; подчертава, че надеждността на търговските партньори и солидарността между държавите-членки на ЕС са жизненоважни за сигурността на газовите доставки в Европа в бъдеще;

10. призовава Комисията да предостави политическа, правна и финансова помощ на дружествата, които участват или се стремят да участват в осъществяването на стратегически проекти, и да поеме водеща роля при стандартизиране на споразумения, залегнали в основата на изграждането на тръбопроводи;

11. счита, че подобряването на взаимовръзките в рамките на Европа е от съществено значение, тъй като отстраняването на съществуващите пропуски е жизненоважно за ефективното функциониране на вътрешния пазар, както и за солидарността в областта на енергетиката; приветства във връзка с това споразумението за финансиране на инфраструктурни проекти като част от Европейския план за икономическо възстановяване, но настоява, че общото увеличение на публичното финансиране в областта на енергийната сигурност е крайно необходимо;

12. призовава държавите-членки да се информират взаимно и да информират Комисията за стратегически решения и споразумения относно проекти за енергийна инфраструктура; отбелязва, че неотдавнашното споразумение относно третия пакет за либерализация подновява процедурата за изключения за нова инфраструктура и определя правната рамка за сертифициране на оператора на преносна мрежа по отношение на трети държави;

13. призовава Комисията да предприеме незабавни мерки срещу действия за враждебно придобиване на дружества на енергийния пазар на ЕС от страна на непрозрачни чужди субекти и да прилага строго правилата на ЕС в областта на конкуренцията; изразява тревога от неотдавнашното придобиване на дял в унгарското енергийно дружество „MOL” от страна на „Сургутнефтгаз” и от неспособността на „Сургутнефтгаз” да разкрие структурата на собствеността си и самоличността на своите действителни крайни притежатели на дохода, както законно беше поискано от унгарския регулаторен орган за енергийния пазар;

14. призовава Съвета и Комисията да си сътрудничат със страните в региона на Средиземно море и Северна Африка с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергийните ресурси и значителните възможности за собственото им развитие; по-конкретно насърчава използването на слънчева и вятърна енергия в тези региони; приветства постигнатия неотдавна напредък на Промишлената инициатива „DESERTEC” за развитие на мащабния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка;

15. подчертава стратегическото значение на Арктическия регион за ЕС по отношение на енергийните ресурси, околната среда и транспорта; като отчита нарастващия достъп до ресурси в резултат на последиците от изменението на климата, подчертава необходимостта от изготвяне на всеобхватна стратегия за сътрудничество в Далечния север; поради това изразява убеждението си, че с цел запазване на дългосрочните си интереси ЕС следва да гарантира активното включване в тази стратегия на партньорите си в региона, като например Норвегия и Исландия; призовава за ново разглеждане на прагматична дългосрочна политика на ЕС относно енергетиката и сигурността, както и транспорта и околната среда, като се включат други заинтересовани страни, като например Русия, САЩ и Канада, с цел да се избегне потенциален конфликт в този чувствителен регион;

16. подчертава, че напредъкът за изграждането на обща европейска енергийна политика зависи от общата политическа воля на всичките 27 държави-членки; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки да предприемат действия за гарантиране на правно основание за общи европейски енергийни доставки и енергийна сигурност;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.