Forslag til beslutning - B7-0058/2009Forslag til beslutning
B7-0058/2009

  FORSLAG TIL BESLUTNING om energisikkerhed

  14.9.2009

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0040/2009

  Procedure : 2009/2532(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0058/2009
  Indgivne tekster :
  B7-0058/2009
  Vedtagne tekster :

  B7‑0058/2009

  Europa-Parlamentets beslutning om energisikkerhed

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om en fælles europæisk ekstern energipolitik,

  –   der henviser til den mellemstatslige aftale mellem Østrig, Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Tyrkiet om gasledningsprojektet Nabucco, som blev undertegnet den 13. juli 2009 i Ankara,

  –   der henviser til det russiske olie- og gasselskab Surgutneftegaz' køb af en stor minoritetsandel (21,2 %) i det ungarske petrokemiske selskab MOL, som er medlem af Nabucco-konsortiet,

  –   der henviser til protokollen om samarbejde på gasområdet mellem Rusland og Tyrkiet, der blev undertegnet den 6. august 2009 i Ankara, og hvormed Tyrkiet giver sit foreløbige samtykke til at bygge South Stream-gasrørledningen og giver Rusland tilladelse til at gennemføre forundersøgelser med henblik på rørledningen i Tyrkiets territorialfarvande,

  –   der henviser til aftalememorandummet af 13. juli 2009 mellem tolv EU-virksomheder om gennemførelse af et DESERTEC Industrial Initiative med henblik på at udnytte det enorme potentiale for solenergi i Mellemøsten og Nordafrika,

  –   der henviser til den anden strategiske energiredegørelse,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF (KOM(2009)0363),

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 (KOM(2009) 361 endelig),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at energisikkerhed udgør et afgørende element i Den Europæiske Unions overordnede sikkerhed, stabilitet og velstand og er en nøglefaktor for den fortsatte økonomiske og sociale udvikling i Europa, men at der endnu ikke findes noget grundlag herfor i traktaterne,

  B.  der henviser til, at EU's afhængighed af import af energi er betydelig i øjeblikket og ventes at stige, som det i øjeblikket ser ud,

  C. der henviser til, at olie- og gaspriserne er faldet som følge af den globale finanskrise, men at der til trods herfor vil ske det, at den alt for langsomme overgang til mere bæredygtige brændstoffer, den faldende produktion i verdens olie- og gasfelter og den fortsatte stigning i efterspørgslen utvivlsomt vil føre til en stramning af markederne for fossile brændstoffer og stigende importafhængighed hos forbrugerlandene, når først krisen er overstået,

  D. der henviser til, at flere medlemsstater er meget afhængige af én enkelt leverandør af naturgas, og at enhver form for uberettiget afbrydelse af denne leverandørs forsyninger kan forårsage en alvorlig krise, hvilket blev demonstreret under den seneste gaskrise mellem Rusland og Ukraine i begyndelsen af dette år,

  E.  der henviser til, at en række medlemsstater ikke har tilstrækkelige naturlige reserver til at klare kriser,

  F.  der henviser til, at den nuværende og stadig voksende energiforsyningsafhængighed af politisk ustabile regioner har betydet, at bestræbelserne på at sikre energiforsyningen udelukkende på nationalt plan har vist sig at være utilstrækkelige og ude af stand til at beskytte samtlige EU-medlemsstaters interesser på lang sigt,

  G. der henviser til, at de nuværende værktøjer til tidlig varsling viste sig utilstrækkelige til at forudsige gaskrisen i januar 2009,

  H. der henviser til, at forudsigelige trusler mod energiforsyningssikkerheden fortsat vil bestå, så længe energiproducent- og energitransitlandene ikke efterlever fælles og gennemskuelige regler som fastsat i energichartertraktaten og transitprotokollen,

  I.   der henviser til, at et tæt samarbejde om energiforsyning er en af de mest effektive og uundværlige tillidsskabende foranstaltninger i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og nabolandene,

  J.   der henviser til, at der, selv om der allerede er taget visse skridt i den retning, er behov for at skabe en virkelig fælles energipolitik med hensyn til regulering af det indre marked, dog ikke hvad angår energimixet, som stadig er medlemsstaternes ansvar, samt med hensyn til eksterne aspekter, som tager højde for alle medlemsstaters politiske og økonomiske interesser,

  K. der henviser til, at en fælles ekstern energipolitik baseret på solidaritet, spredning, enighed i forsvaret af fælles interesser og styrket samarbejde med de vigtigste producent-, transit- og forbrugerlande vil skabe synergier og garantere Den Europæiske Union sikre forsyninger og ville øge dennes styrke, udenrigspolitiske handlekraft og troværdighed som global aktør,

  1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvise øget strategisk lederskab og udforme en fælles europæisk ekstern energipolitik, således som Parlamentet har krævede i sin beslutning af 26. september 2007 om en fælles europæisk ekstern energipolitik;

  2.  glæder sig over de foranstaltninger, der tilsigter at sprede og forbedre EU's energisikkerhed som foreslået af Kommissionen i den anden strategiske energiredegørelse; mener dog, at der er behov for klart definerede prioriteringer og en hurtig indsats for at gennemføre disse foranstaltninger, samtidig med at Parlamentet holdes fuldt underrettet;

  3.  gentager, at et velfungerende indre energimarked er af afgørende betydning for at forebygge fremtidige gasforsyningsafbrydelser og -kriser samt sprede energikilderne; understreger derfor behovet for flere investeringer i vedvarende og kulstoffattig energi samt energieffektivitet, hvilket bør udgøre en central del af energihandlingsplanen for 2010-2014;

  4.  glæder sig over forslagene til forordninger om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab, som vil bidrage til en øget naturgasforsyningssikkerhed i EU ved at sikre, at medlemsstaterne træffer forebyggende foranstaltninger og forbedrer krisestyringsmekanismerne, og ved at øge gennemsigtigheden og mindske bureaukratiet;

  5.  understreger det presserende behov for at gennemføre strategiske projekter med henblik på at sprede energiforsyningerne, navnlig i den sydlige korridor; lykønsker i denne forbindelse regeringerne i Østrig, Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Tyrkiet i anledning af undertegnelsen den 13. juli 2009 af den mellemstatslige aftale om de retlige rammer for gasledningsprojektet Nabucco, som udgør et vigtigt skridt i realiseringen af dette projekt, men understreger samtidig betydningen af en overordnet ordning for udviklingen af korridoren med henblik på at forbinde EU med nye gaskilder i Mellemøsten og området ved Det Kaspiske Hav, der er uafhængig af specifikke selskaber eller rørledninger, og som først og fremmest er rettet mod en hurtig etablering af denne forbindelse; opfordrer indtrængende de berørte virksomheder og medlemsstater til at samarbejde tæt med Kommissionen om at sikre indledende aftaler med potentielle leverandører om levering til rørledningen;

  6.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde bestræbelserne på at opnå en spredning i energiformer og -kilder; forventer et fast tilsagn fra EU's side med hensyn til Nabucco-rørledningen og gentager, at det støtter dette og mener, at dette projekt bør prioriteres af EU med tilsvarende specifikke bevillinger på EU-budgettet; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at få vedtaget en ægte fælles ekstern energisikkerhedspolitik, samtidig med at nærhedsprincipperne respekteres;

  7.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde bestræbelserne på at fortsætte bygningen af Nabucco-rørledningen som det mest seriøse alternativ til de indledte projekter i samarbejde med Rusland, der alle potentielt vil øge EU-medlemsstaternes økonomiske og politiske afhængighed af Rusland, som netop har meddelt, at det formelt har trukket sig tilbage fra enhver deltagelse af energichartertraktaten;

  8.  understreger, at South Stream-gasledningsprojektet, som ledes af Gazprom og ENI, betyder en fare for Nabucco-rørledningsprojektet, der af EU bør betragtes en strategisk prioritet;

  9.  understreger, at Rusland ikke kan betragtes som nogen pålidelig energiforsyningskilde for Europa, efter at det flere gang har lukket for gasforsyningen til Europa; understreger, at handelspartnernes pålidelighed og solidaritet mellem EU-medlemsstaterne er helt afgørende for den fremtidige gasforsyningssikkerhed i Europa;

  10. opfordrer Kommissionen til at yde politisk, juridisk og finansiel bistand til virksomheder, der enten er inddraget i eller søger at blive inddraget i gennemførelsen af strategiske projekter, og gå forrest, når det gælder standardiseringen af aftaler, der underbygger udviklingen af rørledninger;

  11. anser det for vigtigt at forbedre sammenkoblinger i Europa, eftersom udfyldning af eksisterende huller er afgørende for at sikre, at det indre marked og solidariteten på energiområdet kan fungere effektivt; glæder sig i denne forbindelse over aftalen om finansiering af infrastrukturprojekter som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan, men insisterer på, at en generel stigning i den offentlige finansiering af energisikkerhed er uundværlig;

  12. opfordrer medlemsstaterne til at orientere hinanden og Kommissionen om strategiske beslutninger og aftaler vedrørende energiinfrastrukturprojekter; bemærker, at proceduren for undtagelser for ny infrastruktur stadig bibeholdtes i den seneste aftale om tredje liberaliseringspakke, samtidig med at der fastsattes retlige rammer for certificering som transmissionssystemoperatør over for tredjelande;

  13. opfordrer Kommissionen til straks at træffe foranstaltninger mod forsøg på fjendtlig overtagelse fra ikke-gennemsigtige udenlandske enheder på EU's energimarked og til konsekvent at anvende EU's konkurrenceregler; er foruroliget over Surgutneftegaz' nylige overtagelse af en andel i det ungarske energiselskab MOL og selskabets manglende evne til at afsløre sin ejerstruktur og identiteten på sine sidste kompetente ejere, på trods af at tilsynsmyndigheden for det ungarske energimarked har fremsat en helt legitim anmodning herom;

  14. opfordrer Rådet og Kommissionen til at samarbejde med landene i Middelhavsområdet og Nordafrika i betragtning af disse landes betydelige potentiale med hensyn til energiressourcer samt de store muligheder for disse landes egen udvikling; tilskynder navnlig til anvendelse af sol- og vindenergi i disse regioner; glæder sig over de nylige fremskridt med DESERTEC Industrial Initiative med henblik på at udvikle det enorme potentiale for solenergi i Mellemøsten og Nordafrika;

  15. understreger den arktiske regions strategiske betydning for EU, for så vidt angår energiressourcer, miljø og transport; understreger behovet for at udvikle en samlet samarbejdsstrategi i det høje nord i betragtning af ressourcernes stigende tilgængelighed på grund af virkningerne af klimaændringerne; er derfor overbevist om, at EU for at beskytte sine langsigtede interesser bør få sine partnere i regionen, såsom Norge og Island, aktivt involveret i en sådan strategi; opfordrer til nytænkning med hensyn til en pragmatisk langsigtet EU-politik i fællesskab med andre aktører, såsom Rusland, De Forenede Stater og Canada, inden for energi og sikkerhed samt miljø, således at potentielle konflikter undgås i denne sårbare region;

  16. understreger, at fremskridt med hensyn til skabelse af en fælles europæisk energipolitik afhænger af samtlige 27 medlemsstaters fælles politiske vilje; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre et juridisk grundlag for en fælles europæisk energiforsyning og -sikkerhed;

  17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.