Päätöslauselmaesitys - B7-0058/2009Päätöslauselmaesitys
B7-0058/2009

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS energian toimitusvarmuudesta

  14.9.2009

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0040/2009

  Menettely : 2009/2532(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0058/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0058/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0058/2009

  Euroopan parlamentin päätöslauselma energian toimitusvarmuudesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman tavoitteesta luoda EU:lle yhteinen energiapolitiikka,

  –   ottaa huomioon Itävallan, Bulgarian, Unkarin, Romanian ja Turkin 13. heinäkuuta 2009 Ankarassa allekirjoittaman hallitustenvälisen sopimuksen Nabucco-kaasuputkihankkeesta,

  –   ottaa huomioon, että venäläinen öljy- ja kaasuyhtiö Surgutneftegaz on hankkinut suuren vähemmistöosuuden (21,2 prosenttia) Nabucco-yhteenliittymään kuuluvasta unkarilaisesta petrokemian yrityksestä MOLista,

  –   ottaa huomioon Venäjän ja Turkin Ankarassa 6. elokuuta 2009 allekirjoittaman kaasualan yhteistyöpöytäkirjan, jonka nojalla Turkki antaa alustavan suostumuksen South Stream -kaasuputken rakentamiselle ja antaa Venäjälle luvan tehdä kaasuputkea koskevia tutkimuksia Turkin aluevesillä,

  –   ottaa huomioon kahdentoista EU:n yrityksen 13. heinäkuuta 2009 allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan DESERTEC-teollisuusaloitteen perustamisesta valtavan aurinkoenergiapotentiaalin hyödyntämiseksi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa,

  –   ottaa huomioon toisen strategisen energiakatsauksen,

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (KOM(2009)0363 lopullinen),

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (KOM(2009)0361 lopullinen),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. katsoo, että energian toimitusvarmuus on tärkeä osa Euroopan unionin kokonaisvaltaista turvallisuutta, vakautta ja hyvinvointia sekä avaintekijä tavoiteltaessa taloudellista ja sosiaalista kehitystä Euroopassa, mutta ottaa huomioon, että asialle ei ole vielä perussopimusten mukaista perustaa,

  B.  ottaa huomioon, että EU:n riippuvuus tuontienergiasta on tällä hetkellä huomattava ja nykytilanteessa sen ennustetaan kasvavan,

  C. katsoo, että vaikka maailmanlaajuinen rahoituskriisi laski öljyn ja kaasun hintoja, hidas edistyminen kestävämpiin polttoaineisiin siirtymisessä, maailman öljy- ja kaasukenttien vähenevä tuotto ja kysynnän jatkuva kasvu merkitsevät väistämättä paluuta kireään tilanteeseen fossiilisten polttoaineiden markkinoilla ja öljyä kuluttavien maiden kasvavaa tuontiriippuvuutta, kun kriisi on ohi;

  D. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot ovat erittäin riippuvaisia yhdestä ainoasta maakaasun toimittajasta ja toimitusten perusteeton keskeyttäminen voi aiheuttaa vakavan kriisin, mikä kävi ilmi Venäjän ja Ukrainan viimeisimmässä kaasukriisissä vuoden alussa,

  E.  ottaa huomioon, että useilla jäsenvaltioilla ei ole riittävästi omia luonnonvaroja selvitäkseen kriisitilanteista,

  F.  katsoo, että koska EU on jo riippuvainen poliittisesti epävakailta alueilta tuotavasta energiasta ja riippuvuus kasvaa jatkuvasti, yksistään jäsenvaltioissa tehdyt ponnistelut energiahuollon varmuuden takaamiseksi ovat osoittautuneet riittämättömiksi eikä niillä voida varmistaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden pitkäaikaisia etuja,

  G. katsoo, että nykyiset ennakkovaroitukseen tarkoitetut välineet osoittautuivat riittämättömiksi tammikuun 2009 kaasukriisin ennustamiseen,

  H. katsoo, että ennustettavia uhkia energiahuollon varmuudelle tulee olemaan niin kauan kuin energian tuottaja- ja kauttakulkumaat eivät noudata Euroopan energiaperuskirjaa koskevassa sopimuksessa ja sen kauttakulkupöytäkirjassa määritettyjä yhteisiä ja avoimia sääntöjä,

  I.   katsoo, että tiivis yhteistyö energiahuollon alalla on yksi tehokkaimmista ja tärkeimmistä keinoista rakentaa luottamusta Euroopan unionin ja sen naapurimaiden välisissä suhteissa,

  J.   katsoo, että jo toteutetuista toimista huolimatta on tarpeen luoda todella yhteinen energiapolitiikka, johon ei sisällytetä jäsenvaltioiden päätösvaltaan jäävää energialähteiden valintaa, vaan johon sisällytetään sisämarkkinoiden sääntely ja ulkoiset näkökohdat ja jossa otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden poliittiset ja taloudelliset edut,

  K. katsoo, että yhteisvastuuseen, monipuolisuuteen ja yhteisten etujen yhteiseen puolustamiseen sekä tiiviimpään yhteistyöhön suurimpien energian tuottaja-, kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa perustuva yhteinen ulkoinen energiapolitiikka olisi omiaan luomaan synergiaa, joka takaisi energiahuollon varmuuden Euroopan unionissa ja vahvistaisi EU:n asemia, toimintakykyä ulkopoliittisissa asioissa ja uskottavuutta maailmanlaajuisena toimijana,

  1.  toivoo komission ja jäsenvaltioiden osoittavan voimakkaampaa strategista johtajuutta EU:n yhteisen ulkoisen energiapolitiikan perustamisessa, kuten parlamentti vaati 26. syyskuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa tavoitteesta luoda EU:lle yhteinen energiapolitiikka;

  2.  pitää myönteisinä komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa ehdottamia EU:n energian toimitusvarmuuden monipuolistamiseen ja tehostamiseen tarkoitettuja toimia; katsoo kuitenkin, että niiden toteuttamiseksi tarvitaan selkeästi määriteltyjä painopisteitä ja pikaista toimintaa samalla kun parlamentti pidetään täysin ajan tasalla;

  3.  toistaa, että asianmukaisesti toimivat energian sisämarkkinat sekä energialähteiden monipuolistaminen ovat erittäin tärkeitä tulevien kaasun jakeluhäiriöiden ja kriisien ehkäisemiseksi; korostaa siksi tarvetta investoida enemmän uusiutuvaan ja hiilidioksidipäästöiltään vähäiseen energiaan ja energiatehokkuuteen, joiden pitäisi olla keskeisenä osana energia-alan toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2010–2014;

  4.  pitää myönteisinä uusia ehdotuksia asetuksiksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista, jotka edistävät kaasunsaannin turvaamista Euroopan unionissa varmistamalla, että jäsenvaltiot toteuttavat ennaltaehkäiseviä toimia ja parantavat kriisinhallintajärjestelmiä, sekä lisäämällä avoimuutta ja vähentämällä paperisotaa;

  5.  korostaa tarvetta toteuttaa kiireellisesti strategiset hankkeet, joilla pyritään monipuolistamaan energiahuoltoa, erityisesti eteläisessä käytävässä; onnittelee tässä yhteydessä Itävallan, Bulgarian, Unkarin, Romanian ja Turkin hallituksia 13. kesäkuuta allekirjoitetusta hallitustenvälisestä sopimuksesta Nabucco-kaasuputkihankkeen oikeudellisista puitteista, joka on merkittävä askel kyseisen hankkeen toteuttamiseksi, mutta korostaa samalla sellaisen yleisen järjestelmän merkitystä, jolla kehitetään käytävä EU:n yhdistämiseksi Lähi-idän ja Kaspianmeren alueen uusiin kaasuesiintymiin, joka on riippumaton tietystä yhtiöstä tai kaasuputkesta ja jonka tarkoituksena on ensisijaisesti tällaisen yhteyden pikainen toteuttaminen; kehottaa asianomaisia yhtiöitä ja jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä komission kanssa varmistamaan alustavat sopimukset kaasuputken hyödyntämisestä tulevien toimittajien kanssa;

  6.  kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiä energiamuotojen ja -lähteiden monipuolistamiseksi; edellyttää EU:lta voimakasta sitoutumista ja vahvistaa jälleen tukensa Nabucco-putkelle sekä katsoo, että hankkeen olisi oltava etusijalla Euroopan unionissa ja sen olisi saatava asianmukaista erityistukea EU:n talousarviosta; kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään todellisen yhteisen tuontienergian toimitusvarmuuspolitiikan hyväksymiseksi toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen;

  7.  kehottaa komissiota nopeuttamaan toimia, joilla pyritään Nabucco-putken rakentamiseen, sillä se on varteenotettavin vaihtoehto Venäjän kanssa toteutettaville hankkeille, jotka kaikki mahdollisesti johtavat EU:n jäsenvaltioiden yhä suurempaan taloudelliseen ja poliittiseen riippuvuuteen Venäjästä, joka juuri on virallisesti peruuttanut kaiken osallistumisensa energiaperuskirjaa koskevaan sopimukseen;

  8.  korostaa, että Gazpromin ja ENI:n johtama South Stream -kaasuputkihanke vaarantaa Nabucco-kaasuputkihankkeen, johon EU:n pitäisi suhtautua strategisesti ensisijaisena hankkeena;

  9.  korostaa, että Venäjää ei voida pitää Euroopan kannalta luotettavana energiantoimittajana sen katkaistua toistuvasti kaasutoimitukset Eurooppaan; tähdentää, että kauppakumppanien luotettavuus sekä EU:n jäsenvaltioiden keskinäinen yhteisvastuullisuus on ratkaisevan tärkeää Eurooppaan tulevaisuudessa tuotavan kaasun toimitusvarmuuden kannalta;

  10. kehottaa komissiota tarjoamaan poliittista, oikeudellista ja taloudellista apua yhtiöille, jotka ovat mukana tai pyrkivät mukaan strategisten hankkeiden toteutukseen, ja ottamaan johtavan aseman putkien kehittämisen perustana olevien sopimusten standardoinnissa;

  11. pitää Euroopan sisäisten liitäntäverkkojen parantamista olennaisen tärkeänä, sillä nykyisten puutteiden korjaaminen on välttämätöntä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja energia-alan solidaarisuuden kannalta; pitää tätä taustaa vasten myönteisenä sopimusta infrastruktuurihankkeiden rahoittamisesta osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, mutta korostaa, että julkisen rahoituksen yleinen lisääminen energian toimitusvarmuuden alalla on välttämätöntä;

  12. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan toisilleen ja komissiolle energiainfrastruktuurihankkeita koskevista strategisista päätöksistä ja sopimuksista; panee merkille, että hiljattain tehdyssä sopimuksessa energiamarkkinoiden vapauttamista koskevasta kolmannesta lainsäädäntöpaketista uudistettiin vapautusten myöntämistä uusille infrastruktuureille koskeva menettely ja määrättiin oikeudelliset puitteet siirtoverkonhaltijoiden sertifioimiseksi kolmansiin maihin nähden;

  13. kehottaa komissiota ryhtymään välittömästi toimiin hämärien ulkomaisten toimijoiden EU:n energiamarkkinoilla tekemiä vihamielisiä ostotarjouksia vastaan ja soveltamaan tiukasti EU:n kilpailulainsäädäntöä; on huolestunut siitä, että Surgutneftegaz hankki äskettäin osuuden unkarilaisesta energiayhtiö MOLista ja siitä, että Surgutneftegaz ei suostu paljastamaan omistusrakennettaan ja yhtiön todellisen omistajan henkilöllisyyttä, mitä Unkarin energiamarkkinoiden sääntelyviranomaiset ovat aiheellisesti vaatineet;

  14. kehottaa neuvostoa ja komissiota yhteistyöhön Välimeren alueen ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa ottaen huomioon kyseisten maiden huomattavat energiavarat sekä niille näin tarjoutuvat merkittävät kehitysmahdollisuudet; pitää myönteisenä DESERTEC-teollisuusaloitteen viimeaikaista edistymistä laajamittaisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa;

  15. korostaa arktisen alueen strategista merkitystä EU:lle energialähteitä, ympäristöä ja liikennettä koskevien kysymysten kannalta; korostaa ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttaman energiavarojen paremman saavutettavuuden johdosta tarvetta kehittää kattava strategia pohjoisimpien alueiden yhteistyötä varten; on siksi vakuuttunut siitä, että pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi EU:n olisi huolehdittava siitä, että alueella sijaitsevat kumppanit, kuten Norja tai Islanti, ovat aktiivisesti mukana tällaisessa strategiassa; kehottaa tarkastelemaan uudelleen EU:n pragmaattista pitkän aikavälin energia- ja turvallisuus- sekä liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa muiden osapuolten, kuten Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kanadan, kanssa, jotta vältetään mahdolliset konfliktit tällä herkällä alueella;

  16. korostaa, että Euroopan yhteisen energiapolitiikan rakentamisessa saavutettava edistyminen riippuu 27 jäsenvaltion yhteisestä poliittisesta tahdosta; vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan toimia Euroopan yhteistä energiansaantia ja energian toimitusvarmuutta koskevan oikeusperustan varmistamiseksi;

  17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.