Propunere de rezoluţie - B7-0058/2009Propunere de rezoluţie
B7-0058/2009

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la securitatea energetică

  14.9.2009

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko în numele Grupului ECR

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0040/2009

  Procedură : 2009/2532(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0058/2009
  Texte depuse :
  B7-0058/2009
  Texte adoptate :

  B7‑0058/2009

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea energetică

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Rezoluția sa din 26 septembrie 2007 privind promovarea unei politici externe europene comune în domeniul energiei,

  –   având în vedere acordul interguvernamental încheiat între Austria, Bulgaria, Ungaria, România și Turcia cu privire la proiectul de construcție a conductei de gaz Nabucco, care a fost semnat la 13 iulie 2009 la Ankara,

  –   având în vedere achiziționarea de către compania rusă de petrol și gaze Surgutneftegaz a unei importante cote minoritare (21,2%) din societatea petrochimică maghiară, membră a consorțiului Nabucco,

  –   având în vedere protocolul privind cooperarea în sectorul gazelor semnat între Rusia și Turcia la 6 august 2009 la Ankara, prin care Turcia își dă consimțământul preliminar față de construirea conductei de gaz South Stream și autorizează Rusia să realizeze lucrări de prospectare pentru realizarea conductei în apele teritoriale ale Turciei,

  –   având în vedere memorandumul de înțelegere semnat la 13 iulie 2009 de către 12 societăți din Uniunea Europeană în vederea constituirii inițiativei industriale DESERTEC pentru exploatarea potențialului vast al energiei solare în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord,

  –   având în vedere a doua revizuire strategică a politicii energetice,

  –   având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE (COM(2009)363 final),

  –   având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 (COM(2009)361 final),

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât securitatea energetică constituie o componentă esențială a securității, stabilității și prosperității generale în Uniunea Europeană și un element-cheie pentru continuarea dezvoltării economice și sociale în Europa pentru care însă nu există deocamdată un temei juridic în tratate;

  B.  întrucât dependența UE de importurile de energie este considerabilă în prezent și, în condițiile actuale, se preconizează că va crește;

  C. întrucât, în pofida scăderii prețului petrolului și al gazelor ca urmare a crizei financiare mondiale, progresul lent înregistrat în ceea ce privește trecerea la combustibili mai durabili, reducerea producției din zăcămintele de petrol și gaze mondiale și creșterea continuă a cererii se traduce în mod inevitabil prin revenirea, odată cu finalizarea crizei, la condiții mai stricte pe piețele combustibililor fosili și prin adâncirea dependenței de importuri a țărilor consumatoare;

  D. întrucât mai multe state membre depind într-o măsură extrem de ridicată de un furnizor unic de gaze naturale și întrucât orice întrerupere nejustificată a aprovizionării poate cauza o criză gravă, după cum s-a demonstrat în ultima criză de gaze dintre Rusia și Turcia de la începutul acestui an;

  E.  întrucât mai multe state membre nu dispun de suficiente rezerve naturale pentru a face față crizelor;

  F.  întrucât, dată fiind situația în care aprovizionarea cu energie depinde din ce în ce mai mult de regiuni cu o situație politică instabilă, eforturile de a asigura securitatea aprovizionării cu energie exclusiv la nivel național s-au dovedit a fi insuficiente și nu protejează interesele pe termen lung ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene;

  G. întrucât instrumentele de alertă rapidă s-au dovedit insuficiente pentru a prevedea criza de gaze din ianuarie 2009;

  H. întrucât vor continua să existe amenințări previzibile la adresa securității aprovizionării cu energie atâta timp cât țările producătoare și de tranzit de energie nu respectă regulile comune și transparente definite în Tratatul privind Carta Energiei și Protocolul referitor la tranzit;

  I.   întrucât o cooperare strânsă în domeniul aprovizionării cu energie constituie un mijloc indispensabil și extrem de eficient pentru întărirea încrederii în cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările învecinate,

  J.   întrucât, în ciuda unor măsuri deja adoptate, există necesitatea creării unei politici a energiei cu adevărat comune în ceea ce privește atât reglementarea pieței interne, însă nu și în ceea ce privește mixul energetic, care rămâne prerogativa statelor membre, cât și aspectele externe, și care să ia în considerare interesele politice și economice ale tuturor statelor membre;

  K. întrucât o politică europeană externă comună în domeniul energiei, bazată pe solidaritate, diversificare, unitate în apărarea intereselor comune și o cooperare mai strânsă cu principalele țări producătoare, de tranzit și consumatoare de energie, ar crea sinergii care să asigure securitatea aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană și ar spori puterea, capacitatea de acțiune în chestiunile de politică externă și credibilitatea Uniunii Europene ca actor pe scena mondială,

  1.  solicită Comisiei și statelor membre să dea dovadă de o orientare strategică mai puternică prin constituirea unei veritabile politici externe europene comune în domeniul energiei, astfel cum se solicită în rezoluția din 26 septembrie 2007 privind promovarea unei politici externe europene comune în domeniul energiei;

  2.  salută măsurile destinate diversificării și îmbunătățirii securității energetice a UE propuse de Comisie în a doua revizuire strategică a politicii energetice; consideră, cu toate acestea, că pentru realizarea acestora sunt necesare priorități clar definite și adoptarea unor măsuri rapide, însoțite totodată de informarea deplină a Parlamentului;

  3.  reiterează faptul că pentru a preveni viitoarele crize și întreruperi ale aprovizionării cu gaze este de o importanță vitală existența unei piețe interne a energiei cu adevărat funcționale, precum și diversificarea surselor de energie; prin urmare, subliniază necesitatea mai multor investiții în energia regenerabilă și cu emisii reduse de carbon și în eficiența energetică, ce ar trebui să constituie o parte centrală a planului de acțiune în domeniul energetic pentru perioada 2010 - 2014;

  4.  salută propunerile de regulamente referitoare la măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze și la proiectele de investiții în infrastructurile de energie în interiorul Uniunii Europene, care contribuie la o mai bună securitate a aprovizionării cu gaze în Uniunea Europeană prin aceea că prevăd luarea de către statele membre a unor măsuri preventive și îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a crizelor, crescând transparența și reducând birocrația;

  5.  subliniază urgența realizării de proiecte strategice destinate diversificării surselor de aprovizionare cu energie, în special în Coridorul de Sud; felicită, în acest context, guvernele Austriei, Bulgariei, Ungariei, României și Turciei pentru semnarea, la 13 iulie, a Acordului interguvernamental privind cadrul legal pentru conducta de gaz Nabucco, aceasta constituind un pas important în realizarea acestui proiect, însă, în același timp, subliniază importanța unui regim general privind dezvoltarea coridorului pentru a se asigura legătura Uniunii Europene cu noi surse de gaze din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Caspice, independent de o societate sau o conductă anume și în primul rând cu scopul realizării rapide a acestei legături; invită societățile și statele membre implicate să încheie, în strânsă colaborare cu Comisia, acorduri preliminare cu potențialii furnizori pentru alimentarea conductelor;

  6.  solicită Comisiei să-și intensifice eforturile de diversificare și a formelor și surselor de energie; se așteaptă ca UE să se angajeze ferm în favoarea conductei Nabucco și își reafirmă sprijinul față de acest proiect, care trebuie să reprezinte o prioritate pentru Uniunea Europeană și să beneficieze de sprijinul bugetar corespunzător din partea UE; invită Comisia să-și continue eforturile în vederea adoptării unei veritabile politici externe comune cu privire la securitatea energetică, respectând principiul subsidiarității;

  7.  solicită Comisei să-și intensifice eforturile în vederea construirii conductei Nabucco, care constituie ceia mai serioasă alternativă la proiectele întreprinse în cooperare cu Rusia, acestea din urmă riscând să crească dependența economică și politică a statelor membre ale UE de Rusia, care de curând și-a anunțat încetarea oficială a oricărei participări la Tratatul privind Carta energiei;

  8.  subliniază că proiectul pentru conducta de gaze South Stream gestionat de Gazprom și ENI amenință proiectul conductei Nabucco, care trebuie considerat de UE drept o prioritate strategică;

  9.  subliniază faptul că Rusia nu poate fi considerată un furnizor de energie fiabil pentru Europa, după ce a întrerupt în repetate rânduri aprovizionarea cu gaze a acesteia; subliniază faptul că fiabilitatea partenerilor comerciali și solidaritatea dintre statele membre ale UE reprezintă factori cruciali pentru securitatea aprovizionării Europei cu gaze în viitor;

  10. invită Comisia să furnizeze asistență politică, juridică și financiară societăților care participă sau intenționează să participe la realizarea proiectelor strategice și să ia inițiativa standardizării acordurilor care stau la baza dezvoltării de conducte;

  11. consideră esențială îmbunătățirea interconexiunilor din interiorul Europei, întrucât este vitală acoperirea carențelor existente pentru a asigura funcționarea eficientă a pieței interne și solidaritatea energetică; salută, în acest context, acordul privind finanțarea proiectelor de infrastructură încheiate în cadrul planului european de relansare economică, însă insistă asupra faptului că o creștere generală a finanțărilor publice în domeniul securității energetice este indispensabilă;

  12. invită statele membre să se informeze reciproc și să informeze Comisia cu privire la deciziile și acordurile strategice referitoare la proiectele de infrastructuri energetice; remarcă faptul că recentul acord privind al treilea pachet de măsuri de liberalizare a extins aplicarea procedurii de scutiri la noile infrastructuri și a stabilit cadrul juridic al certificării gestionarilor de rețele de transport pentru țările terțe;

  13. solicită Comisiei să ia măsuri imediate împotriva acțiunilor ostile ale entităților străine netransparente cu intenția achiziționării de acțiuni pe piața de energie a UE și să aplice cu strictețe regulile concurenței; se declară alarmat de achiziționarea recentă a unei părți din compania maghiară de energie MOL de către Surgutneftegaz, precum și de incapacitatea societății Surgutneftegaz de a indica, în urma cererii legitime formulate de autoritatea maghiară de reglementare a pieței energiei, titularii acțiunilor sale și de a identifica adevărații beneficiari;

  14. invită Consiliul și Comisia să colaboreze cu țările din regiunea Mării Mediterane și din Africa de Nord, având în vedere potențialul important al acestor țări în materie de resurse energetice și oportunitățile de dezvoltare semnificative pentru propria dezvoltare a acestora; încurajează în special utilizarea energiei solare și eoliene în aceste regiuni; salută progresele înregistrate recent de inițiativa industrială DESERTEC pentru dezvoltarea unui potențial energetic la scară largă în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord;

  15. subliniază importanța strategică a regiunii arctice pentru UE în ceea ce privește resursele energetice, precum și o serie de aspecte legate de mediu și transport; subliniază necesitatea definirii unei strategii globale de cooperare în marele nord, având în vedere accesibilitatea tot mai sporită a resurselor ca urmare a efectelor schimbărilor climatice; prin urmare, este convins că pentru salvgardarea intereselor sale pe termen lung, UE ar trebui să se asigure că în această strategie ar trebui implicați activ parteneri din această regiune, precum Norvegia și Islanda; solicită ca UE să reflecteze îndeaproape, împreună cu alți actori precum Rusia, Statele Unite și Canada, asupra unei politici pragmatice pe termen lung în domeniul energiei și securității, precum și în domeniul transporturilor și al mediului, pentru a evita orice conflict potențial în această regiune sensibilă;

  16. subliniază că progresul construirii unei politici europene comune în domeniul energiei depinde de voința politică a tuturor celor 27 de state membre; solicită insistent Uniunii Europene și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura un temei juridic pentru o securitate europeană comună a aprovizionării cu energie și a securității energetice;

  17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.