Förslag till resolution - B7-0058/2009Förslag till resolution
B7-0058/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tryggad energiförsörjning

14.9.2009

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0040/2009

Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0058/2009
Ingivna texter :
B7-0058/2009
Antagna texter :

B7‑0058/2009

Europaparlamentets resolution om tryggad energiförsörjning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   –med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 ”Mot en gemensam europeisk utrikespolitik om energi”,

–   med beaktande av det mellanstatliga avtalet mellan Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Ungern och Österrike om gasledningsprojektet Nabucco som undertecknades den 13 juli 2009 i Ankara,

–   med beaktande av det ryska olje- och gasbolaget Surgutneftegaz förvärv av en stor minoritetsandel (21,2 procent) av det ungerska petrokemiska företaget MOL, som ingår i Nabucco-konsortiet,

–   med beaktande av protokollet om gassamarbete mellan Ryssland och Turkiet, som undertecknades den 6 augusti 2009 i Ankara, enligt vilket Turkiet preliminärt ger sitt samtycke till byggandet av South Stream-gasledningen och tillåter Ryssland att genomföra undersökningar om ledningen på Turkiets territorialvatten,

–   med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 13 juli 2009 mellan 12 EU-företag om upprättandet av industriinitiativet Desertec som syftar till att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi,

–   med beaktande av den andra översynen av energistrategin,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG (KOM(2009)0363),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96 (KOM(2009)0361),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tryggad energiförsörjning är en viktig del av EU:s säkerhet, stabilitet och välstånd i stort, och viktigt för Europas fortsatta ekonomiska och sociala utveckling, men har hittills inte någon grund i fördragen.

B.  EU är i nuläget starkt beroende av importerad energi och som det nu ser ut förväntas detta beroende öka.

C. Priserna på olja och gas har visserligen gått ned till följd av den globala finanskrisen, men när krisen väl är över kommer läget på marknaderna för fossila bränslen ofrånkomligen att skärpas igen och de konsumerande ländernas importberoende att öka, eftersom det går så trögt med omläggningen till mer förnybara energikällor och produktionen från världens olje- och gasfält minskar samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka.

D. Flera medlemsstater är starkt beroende av en enda leverantör av naturgas och leveransavbrott utan skälig orsak kan vålla svåra kriser, vilket ju framgick i samband med den senaste gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i början av detta år.

E.  Flera medlemsstater har inte tillräckliga naturresurser för att klara av kriser.

F.  Med hänsyn till det befintliga och allt större beroendet av energi från politiskt instabila regioner har det visat sig otillräckligt med enbart nationella insatser för att trygga försörjningen eftersom de inte ser till alla EU-medlemsstaters långsiktiga intressen.

G. De nuvarande instrumenten för tidig varning räckte inte till för att förutsäga gaskrisen i januari 2009.

H. Förutsägbara hot mot leveranstryggheten i fråga om energi kommer att utgöra ett fortsatt inslag i vår tillvaro så länge de länder som levererar energi och de länder genom vilka energin transiteras inte följer gemensamma och öppna regler, i den form de fastslagits i fördraget om energistadgan och transitprotokollet.

I.   Nära samarbete inom energiförsörjning är en av de mest effektiva och oumbärliga förtroendeskapande åtgärderna i EU:s förbindelser med grannländerna.

J.   Även om man redan har gjort en del behövs en verklig gemensam energipolitik med anknytning till bestämmelserna om den inre marknaden – dock inte en energimix, som fortfarande är något som bestäms av medlemsstaterna – samt externa aspekter som tar hänsyn till alla medlemsstaters politiska och ekonomiska intressen.

K. Med hjälp av en gemensam energipolitik gentemot omvärlden, baserad på solidaritet, mångsidighet, enhetligt försvar av gemensamma intressen, ökat samarbete med de viktigaste länderna för produktion, transitering och konsumtion av energi kan vi uppnå samverkansvinster på vägen mot en tryggad energiförsörjning för Europeiska unionen. Dessutom får EU ökad styrka, större handlingsförmåga på det utrikespolitiska planet och mer trovärdighet som global aktör.

1.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och medlemsstaterna visar ett starkare strategiskt ledarskap för att inrätta en verkligt gemensam europeisk utrikespolitik för energi, såsom efterlystes i parlamentets resolution av den 26 september 2007 ”Mot en gemensam europeisk utrikespolitik om energi.”

2.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder för en diversifiering och förbättring av EU:s energiförsörjning som kommissionen föreslår i sin andra översyn av energistrategin. Parlamentet anser dock att det behövs klart definierade prioriteringar och snabba åtgärder för deras genomförande samt att parlamentet ska hållas fullt underrättat.

3.  Europaparlamentet upprepar att en välfungerande inre energimarknad är av avgörande betydelse för en diversifiering av energikällor och för att man ska kunna förebygga framtida gasavbrott och gaskriser. Parlamentet understryker därför behovet av ökade investeringar i förnybara och koldioxidsnåla energikällor och energieffektivitet, vilket bör vara en central del av energihandlingsplanen för 2010–2014.

4.  Europaparlamentet ser positivt på de nya förordningarna om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen som bidrar till en tryggare gasförsörjning i EU genom att man ser till att medlemsstaterna vidtar förebyggande åtgärder och förbättrar sina krishanteringsmekanismer och genom ökad insyn och minskad byråkrati.

5.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med ett snabbt genomförande av de strategiska projekten med inriktning på en diversifiering av energiförsörjningen, särskilt i den södra korridoren. Parlamentet lyckönskar i detta sammanhang Bulgariens, Rumäniens, Turkiets, Ungerns och Österrikes regeringar till undertecknandet den 13 juli 2009 av det mellanstatliga avtalet om den rättsliga ramen för projektet med Nabucco-ledningen. Det är ett viktigt steg i genomförandet av projektet. Samtidigt är det viktigt med en allmän ordning för utvecklingen av den korridor som ska koppla samman EU med nya gaskällor från Mellanöstern och området kring Kaspiska havet, oberoende av ett visst företag eller en viss rörledning och med det primära syftet att sammankopplingen ska bli klar snabbt. Parlamentet uppmanar de berörda företagen och medlemsstaterna att i nära samarbete med kommissionen se till att de första avtalen med de potentiella leverantörerna av gas till rörledningarna upprättas.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka insatserna för att diversifiera energiformerna och energikällorna. Parlamentet förväntar sig att EU uppvisar ett starkt engagemang och uttrycker återigen sitt stöd för Nabucco-rörledningen, och anser att EU bör prioritera detta projekt genom att anslå lämpliga specifika medel ur EU:s budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar att anta en genuin gemensam energipolitik gentemot omvärlden, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på arbetet med att anlägga Nabucco-rörledningen, som är det mest seriösa alternativet till de projekt som inletts i samarbete med Ryssland och som alla kan komma att öka EU-medlemsstaternas ekonomiska och politiska beroende av Ryssland, som just har meddelat att landet formellt har dragit tillbaka allt deltagande i fördraget om energistadgan.

8.  Europaparlamentet betonar att South Stream-gasledningsprojektet som leds av Gazprom och ENI äventyrar projektet med Nabucco-ledningen, som bör anses vara en strategisk prioritering för EU.

9.  Europaparlamentet betonar att Ryssland inte kan anses vara en tillförlitlig energileverantör till Europa eftersom landet flera gånger har stoppat gastillförseln till Europa. Parlamentet understryker att tillförlitlighet när det gäller handelspartnerna och solidaritet mellan EU:s medlemsstater är avgörande för en framtida tryggad gasförsörjning i Europa.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla politiskt, rättsligt och ekonomiskt stöd till företag som är eller vill bli delaktiga i genomförandet av strategiska projekt och att vara ledande i standardiseringsavtal för utveckling av rörledningar.

11. Europaparlamentet anser att det ofrånkomligen behövs bättre sammanlänkningar inom Europa eftersom de befintliga luckorna i näten måste täppas till för att den inre marknaden ska fungera effektivt, samt med tanke på solidariteten i energifrågor. Parlamentet välkomnar därför avtalet om finansiering av infrastrukturprojekt som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa men insisterar på att det är oumbärligt med en allmän ökning av den offentliga finansieringen på energiförsörjningsområdet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underrätta varandra och kommissionen om strategiska beslut och avtal om energiinfrastrukturprojekt. Parlamentet konstaterar att avtalet nyligen om det tredje liberaliseringspaketet innebar att förfarandet för undantag för ny infrastruktur förnyades och att det skapades en rättslig ram för certifieringen av systemansvariga för överföringssystemet med anknytning till tredjeländer.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder om utländska aktörer av ett slag som inte medger någon insyn tänker göra fientliga uppköp på EU:s energimarknad och att strängt tillämpa EU:s konkurrenslagstiftning. Parlamentet finner det skrämmande att Surgutneftegaz nyligen förvärvat andelar i det ungerska energiföretaget MOL samt att Surgutneftegaz inte kan ge sådana upplysningar om sin ägarstruktur och om vilka intressen som i sista hand står bakom företaget, som den ungerska tillsynsmyndigheten för energimarknaden med fog begärt att få.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att samarbeta med länderna i Medelhavsområdet och Nordafrika med hänsyn till deras betydande potential när det gäller energiresurser och avsevärda möjligheter till egen utveckling. Parlamentet efterlyser i synnerhet användningen av sol- och vindenergi i dessa regioner och ser positivt på de framsteg som nyligen gjorts inom industriinitiativet Desertec när det gäller att utveckla Mellanösterns och Nordafrikas omfattande potential inom solenergi.

15. Europaparlamentet betonar den arktiska regionens strategiska betydelse för EU, när det gäller såväl energiresurser som miljö- och transportfrågor. Med hänsyn till den ökande tillgången till resurser till följd av klimatförändringens effekter är det nödvändigt att ta fram en omfattande strategi för samarbete i de nordligaste områdena. Parlamentet är därför övertygat om att EU, för att skydda sina långsiktiga intressen, bör försöka få sina partner i regionen, såsom Norge och Island, aktivt delaktiga i en sådan strategi. Parlamentet uppmanar till att man reflekterar över en ny pragmatisk långsiktig strategi för EU med andra aktörer, såsom Ryssland, Förenta staterna och Kanada, om energiförsörjning, transport och miljö, för att man ska kunna undvika eventuella konflikter i denna känsliga region.

16. Europaparlamentet framhåller att framstegen med att bygga en gemensam europeisk energipolitik beror på den politiska viljan i samtliga 27 medlemsstater. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att vi ska få en rättslig grund för en gemensam europeisk energiförsörjning och energitrygghet.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.